Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kohila valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2016, 44

Kohila valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 08.06.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 lõike 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja avaliku teabe seaduse § 431 lg 1, 433 lg 1 ning 435 lg 1 alusel.

§ 1.   Registri nimi

  Registri ametlik nimi on Kohila valla jäätmevaldajate register.

§ 2.   Registri eesmärk

  Kohila valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on piiratud kasutusega register, mida peetakse elektrooniliselt infotehnoloogilise andmebaasina ning mille asutamise ja kasutuse eesmärgiks on jäätmeseadusega pandud kohustuste täitmine, eelkõige jäätmehoolduse kavandamine korraldamine ja järelevalve.

§ 3.   Vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kohila Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib registri pidamist;
  4) volitab ametnikke ja andmete sisestajat ja määrab nende ülesanded ning volitatud töötleja, õigused ja kohustused;
  5) tagab registri toimimise, algandmete ja andmeuuenduste sisestamise Registrisse ning edastamise jäätmevedajale;
  6) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  7) teostab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.   Volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja määrab volitatud töötleja (edaspidi volitatud töötleja).

  (2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab andmeid;
  2) vastutab registrisse edastatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  3) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  4) peab andmevahetust jäätmevedajaga, teeb registri andmetest väljavõtteid;
  5) teostab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse digitaalse andmekoguna ning andmete töötlemisel kasutatakse nii andmete automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemist.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) registritoimikud;
  3) arhiveeritud registriandmed.

§ 6.   Jäätmevedaja andmed

  Kohila vallas kantakse korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja (jäätmevedaja) kohta registrisse:
  1) jäätmevedaja nimi;
  2) registrikood;
  3) postiaadress;
  4) kontaktisiku nimi;
  5) kontakttelefon;
  6) e-posti aadress;
  7) hankelepingu ajavahemik.

§ 7.   Jäätmevaldaja andmed

  Jäätmevaldaja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
  1) jäätmevaldaja või/ja kontaktisiku nimi, kontaktandmed, postiaadress;
  2) jäätmevaldaja tüüp (omanik, üürnik);
  3) jäätme tekkekoha aadress;
  4) jäätme tekkekoha tüüp (ühepereelamud, ridaelamud, korruselamud, kaubandus-, teenindus- ja toitlustushooned, haridus- ja teadushooned, hotellid ja samalaadsed majutushooned, tootmis-, büroo- ja haldushooned, tervise- ja hoolekandeasutused, üldkasutatavad hooned, kalmistud, garaažiühistud);
  5) jäätmetekkekoha staatuse tunnus (korraldatud jäätmeveoga liitunud / kohustatud liituma, liitumisest ajutiselt vabastatud jäätmevaldajad, mitteliitumise ajavahemik ja ühiskasutus);
  6) jäätmemahutite arv, maht, tüüp, omandivorm ja kogutavad jäätmeliigid;
  7) jäätmeveo sagedus;
  8) korraldatud jäätmeveoga liitumise algus ja lõpp;
  9) vallavalitsuse korralduse number ja kuupäev korraldatud jäätmeveost ajutise vabastuse kohta.

§ 8.   Andmete esitamise ja registreerimise kord

  (1) Registri andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Registrile esitavad andmeid tasuta järgmised isikud:
  1) Kohila Vallavalitsus;
  2) jäätmevedaja(d);
  3) jäätmevaldajad.

  (3) Registrisse andmete esitaja kogutud andmete registreerimise aluseks olevad alusdokumendid on:
  1) Kohila Vallavalitsuse haldusaktid;
  2) jäätmekäitluslepingud;
  3) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud jäätmevaldajate taotlused;

  (4) Registrisse esitatakse andmeid järgmiselt:
  1) Kohila Vallavalitsus - vastavalt vajadusele;
  2) jäätmevedajad - üks kord kuus;
  3) korraldatud jäätmeveoga liitumisest ajutiselt vabastatud ja mitteliitunud jäätmevaldajad - vastavalt vajadusele, vähemalt üks kord aastas.

  (5) Registri volitatud töötleja töötleb, kogub ja teeb jäätmevedajalt ja muudest registritest saadud andmete alusel 10 tööpäeva jooksul registrikande.

§ 9.   Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registris sisalduvaid andmeid saavad kasutada vallavalitsuse ametnikud neile seadustega pandud ülesannete täitmiseks.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale teabenõude avaliku teabe seaduse alusel.

  (3) Isikuandmetele isikuandmete kaitse seaduse § 4 mõistes juurdepääsu võimaldamiseks ja nendest väljavõtete tegemise tingimusteks on:
  1) kui andmete saamine on vajalik andmete väljastamist taotlevale isikule seaduse või välislepinguga pandud ülesannete täitmiseks;
  2) kui isik taotleb tema enda kohta käivatest andmetest väljavõtte tegemist.

  (4) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri vastutavale töötlejale avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (5) Soovitud andmed väljastatakse juhul kui andmete kasutamise otstarve on põhjendatud. Registrist ei väljastata isikuandmete kaitse seadusega kaitstud isikuandmeid.

§ 10.   Andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamise kord

  Registrisse andmete esitamise ja andmete väljastamise üle peab arvestust registri vastutav töötleja.

§ 11.   Ebaõigetest andmetest teatamise ja parandamise kord

  (1) Registri volitatud töötleja, saades teada ebaõigete andmete sisaldumisest registris, on kohustatud ebaõiged andmed viivitamatult parandama.

  (2) Registrisse kantud ebaõigete andmete avastamisel on kohaliku omavalitsuse ametnikud ja teised Kohila Vallavalitsuse loal registri kasutusõigust omavad isikud kohustatud viivitamatult teatama ebaõigetest andmetest registri volitatud töötlejale.

§ 12.   Registri pidamise järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad andmekaitse järelevalve asutus ja registri vastutav töötleja oma pädevuse piires.

  (2) Vastutav töötleja on kohustatud lahendama järelevalve korras kaebusi registri pidamise ja andmete töötlemise ning kasutamise kohta. Järelevalve tulemustest teatatakse kaebuse esitajale ühe kuu jooksul kaebuse saamisest alates.

§ 13.   Registri pidamise, finantseerimise ja likvideerimise kord

  (1) Registri asutamine ja pidamine finantseeritakse Kohila valla eelarvest.

  (2) Registri likvideerimise otsustab Kohila Vallavalitsus seaduses ettenähtud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri vastutava töötleja poolt teise andmekogusse või Kohila Vallavalitsuse arhiivi ning määratakse andmete üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmine toimub registri vastutava töötleja vastutusel ning andmete üleandmisel koostatakse vastav akt.

Heiki Hepner
Kohila vallavanem

Ahto Järvela
Kohila vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json