HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvitegevusprojektide toetamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2016, 76

Huvitegevusprojektide toetamise kord

Vastu võetud 27.09.2016 nr 86

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punktide 2, 21 ja 3 ning noorsootöö seaduse § 8 punktide 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Huvitegevusprojektide toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Maardu linna eelarvevahenditest huvitegevuseks kultuuri-, noorsootöö-, spordi- jmt valdkondades ette nähtud sihtotstarbelise toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuse andmist ja järelevalvet toetuse kasutamise üle. Kord ei laiene toetustele, mille andmine on reguleeritud teiste riigi ja Maardu linna õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) toetus on projekti tegevuste elluviimiseks Maardu linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline rahaline eraldis;
  2) komisjon on toetuse taotluste läbivaatamiseks moodustatud linnavalitsuse komisjon;
  3) mittetulundustegevus on tegevus, mille põhieesmärgiks ei ole ettevõtlustulu saamine;
  4) omafinantseering on toetuse saaja rahaline või rahaliselt mõõdetav panus projekti;
  5) projekt on korra §-s 5 kindlaks määratud tingimustele vastav ja mittetulundustegevusena kavandatav ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse;
  6) Maardu elanik on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linnas elav füüsiline isik;
  7) toetuse taotleja on korra § 4 lõikes 1 nimetatud isik, kes on esitanud linnavalitsusele toetuse saamise taotluse;
  8) toetuse saaja on toetust taotlenud juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja või Maardu elanik, kelle taotlus on rahuldatud.

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE NING TAOTLEJALE JA PROJEKTILE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab vormikohase taotluse linnavalitsusele kas oma esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud paberdokumendina või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina.

  (2) Toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele hiljemalt kaks nädalat enne projekti kavandatavat algust.

  (3) Toetuse taotlemise vormi kehtestab linnavalitsus.

§ 4.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Taotleja võib olla:
  1) juriidiline isik;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja;
  3) Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardus elav vähemalt 18-aastane füüsiline isik.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Maardu linna ees muid võlgnevusi.
  2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 5.   Projektile esitatavad nõuded

  Projekt peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) projekt on kooskõlas linnavalitsuse kehtestatud toetuse määramise tingimustega;
  2) projekt on mõeldud Maardu elanikele või on nende huvides ning on oluline Maardu linnale ja projektis kirjeldatud huvitegevus toimub üldjuhul Maardu haldusterritooriumil. Väljaspool Maardu haldusterritooriumi võib projektis kirjeldatud huvitegevus toimuda, kui see on oluline Maardu linnale ja selle elanikele. Projekt, millele toetust taotletakse, võib toimuda ka mitme omavalitsuse haldusterritooriumil, kuid vähemalt osa sellest peab tomuma Maardu linnas.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 6.   Andmete õigsuse kontrollimine

  (1) Linnavalitsus kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust korra 2. peatükis kehtestatud nõuetele kümne tööpäeva jooksul taotluse laekumisest, sealhulgas kontrollitakse taotleja andmeid äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikust registrist või Eesti rahvastikuregistrist;

  (2) kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse kuni 14-päevane tähtaeg lisateabe esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei esita selle tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

  (3) kui projekt ei vasta §-s 5 kindlaks määratud tingimustele või kui taotleja ei vasta §-s 4 kindlaks määratud tingimustele, lõpetatakse taotluse menetlemise.

  (4) kui taotluse menetlemine lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõigete 2 või 3 alusel, teavitab menetlev komisjon taotlejat sellest kirjalikult.

§ 7.   Taotluste läbivaatamiseks moodustatud komisjonide töö korraldamine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustatakse vastavalt tegevusvaldkondadele linnavalitsuse komisjon või komisjonid.

  (2) Komisjoni otsused võetakse vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl või tema puudumise korral esimehe asetäitja hääl.

  (3) Kui komisjoni liige on toetust taotleva äri- või mittetulundusühingu või muu juriidilise isiku töötaja, selle juhtorgani või nõukogu liige või tulumaksuseaduse §-s 8 nimetatud seotud isik, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

  (4) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi üldjuhul üks kord kuus või vastavalt vajadusele, lähtudes linna eelarves toetuseks ette nähtud vahendite mahust ning käesoleva määruse § 8 sätestatust.

§ 8.   Toetuste määramise tingimused

  (1) Paragrahvi 7 lõikes 4 sätestatud ettepaneku tegemisel lähtub komisjon §-s 5 kindlaks määratud tingimustest toetuse määramise kohta.

  (2) Linnavalitsus kehtestab vajadusel hiljemalt 15. jaanuariks vastava aasta toetuste määramise lisatingimused, milles sätestatakse:
  1) toetuse andmise eesmärgid ja prioriteedid valdkondade lõikes;
  2) nõutav omaosaluse alammäär valdkondade või taotlejate lõikes;
  3) vajadusel toetuse taotlemise ja määramise ajakava, nende kulude loetelu, mille tegemiseks toetust ei anta, ning hindamiskriteeriumid või muud tingimused.

§ 9.   Toetuse andmise otsustamine, maksmine või taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab komisjon.

  (2) Toetuse andmise otsusest või taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult posti või e-posti teel 7 päeva jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist.

  (3) Toetuse maksmise aluseks on komisjoni otsus.

4. peatükk  

§ 10.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse kasutamise aruande vormi kehtestab linnavalitsus.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ühe kuu jooksul peale projekti lõppu.

  (3) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või ei esita tähtajaks aruannet/aruandeid või nõude korral kuludokumente või ei kasuta toetust sihipäraselt, on linnavalitsusel õigus toetus tagasi nõuda ja teha menetlevale komisjonile ettepanek keelduda toetuse saaja või temaga seotud isikute projektide toetamisest kahe aasta jooksul.

  (4) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise õigus on linnavalitsuse poolt määratud ametnikul.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Elviira Piiskoppel
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json