Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Sporditoetuste määramise kord

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2017, 29

Sporditoetuste määramise kord

Vastu võetud 29.06.2016 nr 22
RT IV, 07.07.2016, 16
jõustumine 10.07.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2017RT IV, 07.03.2017, 910.03.2017
27.09.2017RT IV, 07.10.2017, 1601.01.2018

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sporditoetuste määramise korras sätestatakse eraõiguslikust juriidilisest isikust spordiklubile sporditegevusega seotud tegevuskulu katmiseks Lääne-Saare valla eelarvest toetuse taotlemise ja määramise tingimused.

  (2) Toetuse eesmärk on arendada harrastus- ja võistlusspordialast tegevust Lääne-Saare vallas, arendada Lääne-Saare valla laste ja noorte kehalist võimekust ning toetada täiskasvanute tippsporti.

  (3) Spordiklubi on sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, selts või muu ühing.

§ 2.   Toetuse saaja

  Toetust on õigustatud taotlema spordiklubi, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1) [kehtetu - RT IV, 07.03.2017, 9 - jõust. 10.03.2017]
  2) tegutseb Lääne-Saare valla haldusterritooriumil või mille tegevuses osalevad Lääne-Saare valla elanike registrisse kantud kodanikud;
[RT IV, 07.03.2017, 9 - jõust. 10.03.2017]
  3) tegutseb harrastus- ja/või võistlusspordi arendamise eesmärgil ja/või osaleb üleriigilistel tiitlivõistlustel;
[RT IV, 07.03.2017, 9 - jõust. 10.03.2017]
  4) on Saaremaa Spordiliidu liige või vastava spordiala liidu või -föderatsiooni liige;
  5) toetuse taotluse esitamise hetkeks on tegutsenud vähemalt 12 kuud;
  6) on nõuetekohaselt täitnud eelneva(te)l aasta(te)l Lääne-Saare valla eelarvest eraldatud toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimusi;
  7) ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust
  8) on kantud Eesti Spordiregistrisse ja esitanud õigeaegselt aruanded Eesti Spordi- ja äriregistrile.
[RT IV, 07.03.2017, 9 - jõust. 10.03.2017]

§ 3.   Toetuse liigid

  Sporditoetused on:
  1) [kehtetu - RT IV, 07.10.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]
  2) täiskasvanute sporditoetus;
  3) andeka noorsportlase toetus.
  4) tegevustoetus (spordiklubidele)

§ 4.   Noortespordi toetus
[Kehtetu - RT IV, 07.10.2017, 16 - jõust. 01.01.2018]

§ 5.   Täiskasvanute sporditoetus

  (1) Toetus eraldatakse spordiklubile täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel ja/või muudel tiitlivõistlustel osalemise toetamiseks.

  (2) Toetus määratakse spordiklubile.

  (3) Toetuse määramisel arvestatakse:
  1) spordiala harrastajate hulka ja arengusuutlikkust;
  2) spordimeisterlikkuse taset;
  3) spordiala eripära;
  4) treeningtingimusi;
  5) osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel.

§ 6.   Andeka noorsportlase toetus

  (1) Toetus määratakse 14–19-aastasele noorele, kes on osalenud või osaleb Eesti koondise koosseisus rahvusvahelistel võistlustel. Erandkorras võib toetuse määrata nooremale kui 14-aastasele noorele.

  (2) Toetuse taotleja saab eelise noortespordi toetuse saamiseks;

  (3) Toetuse määramisel võetakse tulemuslikkuse hindamise aluseks vastaval alal või kategoorias osalejate arv ja sportlase saavutatud koht toetusele eelneval kalendriaastal.

§ 7.   Tegevustoetus

  (1) Tegevustoetus määratakse Lääne-Saare vallas tegutsevale klubile või seltsile, kes tegeleb valla territooriumil harrastus- või rahvaspordiga.

  (2) Klubi või seltsi hooldada on valla või antud piirkonna spordirajatis(ed) ja vahendid.

  (3) Klubi või selts korraldab vallas või antud piirkonnas spordiüritusi või võistlusi.

  (4) Klubi või selts teeb koostööd teiste maakondlike või valla spordiklubidega.

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab Lääne-Saare Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase kirjaliku taotluse ja nimekirjad 15.oktoobriks ja 15.aprilliks

  (2) Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Valdkonna abivallavanema ettepanekul moodustunud komisjon, mis on vallavalitsuse poolt kinnitatud (edaspidi komisjon) kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (4) Komisjonil on õigus nõuda taotlejalt taotluse menetlemiseks täiendavaid dokumente ja/või selgitusi.

  (5) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse tähtaeg lisateabe esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei esita tähtaja jooksul nõutud lisateavet ja/või ei kõrvalda puudusi, lõpetab vallavalitsus taotluse menetlemise.

  (6) Kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust järgneval kahel aastal.

  (7) Komisjon esitab vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramise kohta kahekümne tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaega, arvestades eelarves eraldatud vahendite suurust.

§ 9.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse määramisest või toetuse määramata jätmisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul vallavalitsuse otsuse vastuvõtmisest.

  (2) Teave toetuse saajate kohta avalikustatakse Lääne-Saare valla veebilehel.

§ 10.   Lepingu sõlmimine

  (1) Leping toetuse saajaga sõlmitakse kahe nädala jooksul vallavalitsuse poolt otsuse tegemisest toetuse määramise kohta.

  (2) Vallavalitsus esitab peale toetuse määramise otsuse tegemist taotlejale allkirjastamiseks lepingu, mille taotleja on kohustatud tagastama allkirjastatult 1 kuu jooksul arvates lepingu esitamisest.

  (3) Kui toetuse taotleja ei tagasta vallavalitsusele allkirjastatud lepingut jäetakse toetus eraldamata.

§ 11.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande koos kuludokumentide koopiatega hiljemalt toetuse kasutamisele järgneva aasta 15. jaanuariks.

  (2) Aruande vormi kinnitab vallavalitsus.

  (3) Komisjonil on õigus:
  1) kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ja esitatud nimekirjade õigsust;
  2) nõuda toetuse kasutamise aruande juurde seletusi ja vahearuandeid.

§ 12.   Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  Vallavalitsusel on õigus leping toetuse saajaga lõpetada ja toetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda kui:
  1) toetust pole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) noorte arv spordiklubis väheneb oluliselt allapoole sellest arvust, kelle eest vallavalitsus on taotlejale toetust eraldanud;
  3) toetuse saaja on esitanud valeandmeid;
  4) toetuse saaja ei esita tähtajaks nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta;
  5) spordiklubi lõpetab tegevuse toetuse eraldamise aasta kestel;
  6) kontrollimise tulemusel selgub, et treeningutel osaleb alla 70% nimekirja kantud noortest.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json