Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2017, 32

Mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, määramise ja kasutamise kord

Vastu võetud 24.03.2015 nr 22
RT IV, 01.04.2015, 58
jõustumine 04.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2016RT IV, 27.02.2016, 401.03.2016
27.09.2017RT IV, 07.10.2017, 1810.10.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDPÕHIMÕTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev kord reguleerib Lääne-Saare valla (edaspidi vald) eelarvest vastavaks eelarveaastaks mittetulunduslikuks tegevuseks eraldatavate rahaliste vahendite määramist ja kasutamist.

 (2) Toetuse eesmärgiks on aidata kaasa ühenduste tekkimisele, tegevuse aktiviseerumisele ja kodanikualgatuse korras uudsete tegevuste elluviimiseks ning traditsioonide järjepidevuse tagamiseks Lääne-Saare vallas.

§ 2.  Mõisted

 (1) Tegevustoetus – rahaline toetus, mida antakse avalikes huvides tegutsevale taotlejale ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

 (2) Arengutoetus – rahaline toetus valla või territooriumi osa arengukavalise tegevuse elluviimiseks taotletavate projektide oma(kaas-)finantseeringuks.
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

2. peatükk TOETUSE KASUTAMINE 

§ 3.  Abikõlblikud kulud

 (1) Objekt, millele taotletakse toetust, peab asuma valla haldusterritooriumil.

 (2) Tegevused, mis toetuse abil ellu viiakse, peavad toimuma valla haldusterritooriumil, olema suunatud valla elanikele või esindama valda laiemale üldsusele.

 (3) Toetust võib kasutada:
 1) avalike teenuste arendamiseks hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, sotsiaal-, keskkonnakaitse, turvalisuse, kommunaalmajanduse ja kuriteoennetuse valdkonnas;
 2) ürituste (kontserdid, näitused, konverentsid, loengud, seminarid, festivalid, võistlused, laagrid jms) korraldamiseks;
 3) vallaga seotud materjalide kogumiseks, dokumenteerimiseks, jäädvustamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks;
 4) koostöösidemete arendamiseks teiste seltside, valdade jm organisatsioonidega;
 5) külaplatsi, külamaja või kultuurirajatise rajamiseks või korrastamiseks;
 6) mängu- või spordiväljaku või muu vaba aja veetmise rajatise rajamiseks või korrastamiseks;
 7) pargi, haljasala, puhkeala, ujumiskoha või muu sellise rajatise rajamiseks või korrastamiseks;
 8) matkaraja, terviseraja või õpperaja rajamiseks või korrastamiseks;
 9) küla tutvustavate püsiviitade, infotahvlite või -kaartide ostmiseks või paigaldamiseks;
 10) külade arendamise riiklike toetuste kaasfinantseerimiseks;
 11) muuks otstarbeks põhjendatud juhul.

 (4) Toetust ei või kasutada:
 1) kinnistu ja olemasoleva ehitise ostmiseks, rentimiseks, liisimiseks;
 2) käibemaksu tasumiseks, kui taotleja on käibemaksukohustuslane;
 3) võla- või liisingumakseteks.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 loetletud kulusid ei saa näidata projekti finantseerimisel ka omafinantseeringuna.

 (6) Kõik toetatavad kulutused peavad olema põhjendatud, otstarbekad ja lahti kirjutatud piisava detailsusega selleks, et hinnata nende otstarbekust.

§ 4.  Taotleja õigused ja kohustused

 (1) Taotlejal on õigus:
 1) saada vallalt informatsiooni ja nõuannet, mis on seotud taotluse ja aruande koostamise ning esitamisega.

 (2) Taotleja on kohustatud:
 1) võimaldama teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
 2) kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja sõlmitud toetuslepinguga;
 3) esitama aruande käesoleva määruse lisas 3 kinnitatud vormil;
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]
 4) viivitamatult informeerima vallavalitsust kõigist muudatustest, mis võivad mõjutada projekti elluviimist;
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]
 5) tagastama toetuse esimesel võimalusel juhul, kui ilmneb, et projektis ette nähtud tegevusi ei ole võimalik ellu viia;
 6) soodsamalt või väiksemas mahus tehtud tegevuste läbiviimisel tagastama saadud toetuse ja tegelike kulude vahe;
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]
 7) tagama toetuslepingus ettenähtud oma- ja kaasfinantseeringu.
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

§ 5.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

  Vallavalitsusel ja volikogu revisjonikomisjonil on õigus:
 1) kontrollida toetuse kasutamise vastavust taotlusele, käesolevale korrale ja toetuslepingule;
 2) nõuda toetuslepingu peatamist ja eraldatud toetuse osalist või täielikku tagastamist juhul kui toetust on kasutatud mittesihipäraselt või rikutakse muid toetuslepingu tingimusi.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA ERALDAMINE 

§ 6.  Taotleja

 (1) Taotlejaks saab olla mittetulundusühing või seltsing (edaspidi taotleja).

 (2) Taotleja peab olema registreeritud vallas või tema tegevus peab vastama käesoleva määruse § 3 lõigetes 1 ja 2 esitatud nõuetele.

§ 7.  Nõuded taotlusele ja taotlemise tingimused

 (1) Toetuse kasutamise periood on üks aasta taotluse rahuldamise otsusest arvestades.

 (2) Toetuse abikõlbulik periood algab toetuse esitamise kuupäevast.

 (3) Tegevustoetuse taotleja oma- või kaasfinantseerimine peab moodustama vähemalt 15% kavandatud tegevuste üldmahust
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (4) Arengutoetust eraldatakse taotleja oma- või kaasfinantseeringu katteks teistest allikatest taotletava projekti osas.

 (5) [Kehtetu - RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (6) Arengutoetuse taotlusele tuleb lisaks esitada:
 1) kolmandale osapoolele esitatud taotluse detailsem eelarve;
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]
 2) viide valla arengukavale, kus toetuse objektiks olev tegevus või investeering on nimetatud;
 3) fondi rahastamisotsus või muu tõendus tegevuse elluviimiseks piisavate vahendite olemasolu kohta.

§ 8.  Tegevustoetuse taotluse menetlemine

 (1) Tegevustoetust eraldatakse kaks korda aastas.

 (2) Taotleja esitab vormikohase taotluse (määruse lisa 1) 15. aprilliks või 15. oktoobriks kella 17.00ks Lääne-Saare Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) e-posti teel aadressile vald@laanesaare.ee või postiga aadressile Marientali tee 27, Kuressaare linn, Saare maakond 93820.
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (3) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse seal esinevaid ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks aega üldjuhul 10 kalendripäeva. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb nimetatud tähtaja võrra.

 (4) Kõik nõuetele vastavad taotlused esitatakse hindamiseks kogukonnakogule.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (5) [Kehtetu - RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (6) Taotlus vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

§ 9.  Taotluse hindamine

 (1) Taotlust hindab kogukonnakogu kahe nädala jooksul arvates taotluste kogukonnakogule esitamise päevast.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (2) Hindamiskriteeriumiteks on:
 1) projekti eeldatav mõju kogukonna või valla arengule;
 2) eelarve kulude põhjendatus (kulud vastavad projekti tegevustele), läbipaistvus (kulud on lahti kirjutatud piisavalt detailselt) ja optimaalsus (kulud on realistlikud arvestades turusituatsiooni tingimusi);
 3) projekt peab haarama võimalikult palju sihtrühmi.
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (3) Eelistatud on projektid, millele taotleja on leidnud teisi kaasfinantseerijaid või on lisanud minimaalsest suuremas määras omafinantseering u.

 (4) Toetust ei eraldata:
 1) ebaselgelt ja/või puudulikult vormistatud projektidele;
 2) vahendite soetamiseks, kui taotluses puudub asjakohane info vahendite edaspidise kasutamise kohta pärast projekti lõppu;
 3) valla hallatavate asutuste eelarvetest finantseeritavatele tegevustele;
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]
 4) aruandevõlglastele
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (5) [Kehtetu - RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

§ 10.  Taotluse rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Kogukonnakogu koostab vallavalitsusele taotluste rahastamiseettepaneku, lähtudes nende sisust ning rahalistest võimalustest. Võimalikud ettepanekud on taotluse täielik rahuldamine, osaline rahuldamine või rahuldamata jätmine. Mitterahuldamise otsusele lisatakse taotluse mitterahuldamise põhjendused.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (2) Vallavalitsus kinnitab kogukonnakogu ettepaneku oma korraldusega.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (3) Vallavalitsus teavitab taotlejat taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsusest seitsme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist. Mitterahuldamise otsusele lisatakse taotluse mitterahuldamise põhjendused.

 (4) Mittetulundusliku tegevuse toetamiseks ettenähtud rahalised vahendid jagab kogukonnakogu kahe vooru vahel vastavalt oma otsusele.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

§ 11.  Arengutoetuse taotluse menetlemine
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (1) Arengutoetuse taotlemine toimub jooksvalt.

 (2) Arengutoetust saab taotleda valla arengukavas kajastatud tegevustele.
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (21) Arengutoetuse taotleja informeerib kirjalikult enne põhifinantseerimise asutusse taotluse esitamist vallavalitsust toetuse taotlemisest ning oma(kaas-)finantseeringu suurusest.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (22) Vallavalitsus tagab oma(kaas-)finantseeringu toetusmeetmes nõutud miinimummahus:
 1) kui oma(kaas-)finantseeringu summa on kuni 6000 eurot;
 2) kui oma(kaas-)finantseeringu summa ületab 6000 eurot, siis tagatakse oma (kaas-) finantseering 6000 eurot ületavas osas 50% ulatuses, aga mitte rohkem kui toetusmeetmes nõutud miinimummaht.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (23) Suurema kui nõutud miinimummahus oma(kaas-)finantseeringu tagamine otsustatakse taotluse põhiselt vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (3) Taotleja esitab vormikohase taotluse (määruse lisa 1) vallavalitsusele.
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (4) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse seal esinevaid ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks aega üldjuhul 10 kalendripäeva. Taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb nimetatud tähtaja võrra.

 (5) Taotlus vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

 (6) Taotluse rahuldamine sõltub rahaliste vahendite olemasolust.

 (7) Kõik nõuetele vastavad taotlused esitatakse hindamiseks vallavalitsusele.
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

§ 12.  Taotluse finantseerimine

 (1) Toetusteks jagatavad vahendid kinnitatakse igaks aastaks valla eelarvega, mille kogukonnakogu jagab kahe vooru vahel.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (2) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud tegevuste läbiviimiseks

 (3) Taotluse rahuldamise otsuse saanud taotleja sõlmib vallavalitsusega lepingu toetuse saamiseks. Leping on taotlusvormi osa, mis täidetakse pärast taotluse rahuldamist.

 (4) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja toetuse ülekandmise tähtaeg;
 2) taotleja ja toetuse andja õigused ning kohustused toetuse sihipärase kasutamise korral;
 3) [kehtetu - RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

 (5) Toetus makstakse välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist.
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

§ 13.  Aruandlus

 (1) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama aruande toetuse kasutamise kohta (lisa 3) ettenähtud vormil hiljemalt 1 kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva Lääne-Saare Vallavalitsusele e-posti teel aadressile vald@laanesaare.ee või postiga aadressile Marientali tee 27, Kuressaare linn, Saare maakond 93820;

 (2) Aruandele lisatakse kuludokumentide ja maksekorralduste (kassa order) koopiad;

 (3) Juhul kui aruandluses esitatud väiksemate kulutuste ja/või väiksema oma(kaas)finantseeringu tõttu langeb oma(kaas-)finantseeringu osa alla 15%, vähendatakse toetuse summat ja vahe tuleb tagasi kanda.
[RT IV, 07.10.2017, 18 - jõust. 10.10.2017]

 (4) Aruanne kiidetakse heaks või avastatud puuduste korral nõutakse nende likvideerimist 10 tööpäeva jooksul ning informeeritakse sellest toetuse saajat 5 tööpäeva jooksul aruande heakskiitmisest või tagasilükkamisest.
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

Lisa 1 Tegevustoetuse taotlus
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

Lisa 2 Tegevustoetuse leping
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]

Lisa 3 Tegevustoetuse aruanne
[RT IV, 27.02.2016, 4 - jõust. 01.03.2016]