Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.02.2020 määruse nr 2 „Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2020, 4

Lääne-Harju Vallavolikogu 25.02.2020 määruse nr 2 „Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 29.09.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 2, huvikooli seaduse § 5, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 434 lõike 1 ja lõike 2 ning 435 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lääne-Harju Vallavolikogu 25.02.2020 määruses nr 2 „Lääne-Harju valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 2, huvikooli seaduse § 5, avaliku teabe seaduse § 433 lõike 1, § 434 lõike 1 ja lõike 2 ning 435 lõike 1 alusel.“;
  2) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:
§ 2. Registri eesmärk
Registri pidamise eesmärk on koguda vajalikku teavet Lääne-Harju vallas (edaspidi vald) haridusteenuste (alusharidus, põhiharidus, üldkeskharidus, huviharidus, huvitegevus) korraldamiseks ja menetleda haridusteenuste osutamisega seotud taotlusi ning pidada arvestust:
1) koolieelses eas laste kohta;
2) põhiharidust ja üldkeskharidust omandavate õpilaste kohta;
3) huviharidust ja huvitegevust omandavate õpilaste kohta.“;
  3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) annab koolieelsele lasteasutusele, põhikoolile, gümnaasiumile, huvikoolile, huviasutustele ja teistele volitatud töötlejatele juurdepääsu registrile ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;“;
  4) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Lääne-Harju Vallavalitsuse struktuuriüksused, vallavalitsuse hallatavad asutused või muud asutused ja juriidilised isikud, kes täidavad:
1) koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevaid koolieelse lasteasutuse või lasteasutuse pidaja ülesandeid;
2) põhikooli- ja gümnaasiumi seadusest tulenevaid kooli või koolipidaja ülesandeid;
3) huvikooli seadusest tulenevaid huvikoolipidaja ülesandeid;
4) noorsootöö seadusest tulenevaid noorsootöö ülesandeid huvitegevuse pakkujana.“;
  5) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid, huvikoolid, huviasutused või nende pidajad (edaspidi haridusteenuse osutajad) laste ja õpilaste kohta;“;
  6) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:
§ 10. Laste ja õpilaste kohta registrisse kantavad andmed
(1) Registrisse kantakse järgmiste laste ja õpilaste (edaspidi andmesubjektide) andmed:
1) laste ja õpilaste andmed, kellele vallal on kohustus pakkuda või kes soovivad kohta valla koolieelses munitsipaallasteasutuses või valla munitsipaalkoolis;
2) koolieelses lasteasutuses kohta taotlevate laste andmed;
3) laste andmed, kellele taotletakse kohta koolieelses eralasteasutuses või -hoius;
4) huvikoolis ja -asutuses kohta taotlevate või seal osalevate laste andmed.
(2) Registri andmesubjekti kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) isikukood;
2) ees- ja perekonnanimi;
3) ema ja isa ees- ja perekonnanimi, rahvastikuregistrijärgne aadress, kontaktandmed;
4) eestkostja või hoolekandeasutuse nimi, juhul kui lapsele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
5) orb või vanemliku hoolitsuseta laps;
6) rahvastikuregistrijärgne elukohamaa (kood), omavalitsus (kood), aadress või sideaadress;
7) emakeel (kood);
8) koolieelse lasteasutuse rühma nimi ja liik;
9) hinnang koolivalmiduse kohta (koolivalmiduskaart);
10) koolikohustuse täitmise edasilükkamine;
11) kodakondsus (kood);
12) esimesse klassi või õppeasutusse õppima asumise aasta;
13) elukoha kaugus õppeasutusest (kilomeetrites).“;

  7) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:
„3) üldhariduskool;
4) huvikool ja -asutus.“;
  8) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:
„7) asutuse lahtioleku aeg;“;
  9) paragrahvi 11 lõike 2 punktidest 8 ja 9 jäetakse välja sõna „õppeasutuses“;
  10) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Laste ja õpilaste andmed antakse ristkasutuse teel Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS), vajadusel teistesse registritesse (sh ELIIS).“;
  11) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Alus-, põhi-, ja üldkeskharidust ning huviharidust omandavate laste ja õpilaste andmetel, mis edastatakse vastavalt õigusaktidele EHIS-sse, on õiguslik tähendus.“;
  12) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Registrile on igaühel juurdepääs, kus igal isikul on võimalik tutvuda järgmiste andmetega:
1) koolieelsete lasteasutuste, koolide, huvihariduse ja -tegevuse pakkujate kontaktandmed;
2) koolieelsetes lasteasutustes tegutsevate rühmade andmed (nimetus, liik), kohtade arv rühmas, rühma õppekeel, rühmas kohta kasutavate laste vanuseline koosseis;
3) koolide klasside andmed, õppekohtade ja vabade õppekohtade arv klassis;
4) huvikoolide ja -asutuste vabade õppekohtade arv.“;
  13) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) koolieelsel lasteasutusel, lapsehoiuteenuse osutajal, koolil, huvikoolil ja huvitegevuse pakkujal on juurdepääs oma asutusega seotud andmetele (nii asutuse oma andmed kui ka asutusega seotud isikute andmed).“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json