Teksti suurus:

Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 määruse nr 13 „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2020, 5

Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 määruse nr 13 „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 29.09.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Lääne-Harju Vallavolikogu 23.07.2019 määruses nr 13 „Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Taotleja esitab Lääne-Harju Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) elektroonilise toetuste taotlemise ja menetlemise süsteemi SPOKU (edaspidi SPOKU) kaudu vormikohase taotluse järgnevaks kalendriaastaks antava toetuse saamiseks hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks, v.a käesoleva määruse paragrahvi 7 järgi makstava meisterlikkuse toetuse taotlemisel.“;
  2) paragrahvi 4 lõikes 3 ja lõikes 4, paragrahvi 8 lõikes 7 ja lõikes 8 asendatakse sõna „PAI“ sõnaga „SPOKU“;
  3) paragrahvi 4 lõige 6 ja lõige 8 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:
§ 6. Elektrooniline toetuste taotlemise ja menetlemise süsteem SPOKU
(1) Vald peab elektroonilist toetuste taotlemise ja menetlemise süsteemi SPOKU, et kontrollida taotluste ja muude dokumentide vastavust käesoleva määruse nõuetele ning arvutada välja toetuse suurus.
(2) SPOKU vastutav töötleja on vallavalitsus.
(3) SPOKU põhimääruse kehtestab vallavalitsus määrusega.
(4) Vastutav töötleja sulgeb kasutajakonto, kui:
1) toetusperiood on lõppenud ja toetuse saaja ei ole toetuse uuesti saamiseks taotlust esitanud;
2) taotlejale ei antud toetust;
3) kontaktisik vahetub.
(5) Taotleja ja toetuse saaja kontaktisik kannab SPOKU-sse taotleja või toetuse saaja kohta käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud andmed ja tagab § 4 lõikes 3 nimetatud kinnituse.“;
  5) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Vallavalitsuse korralduse alusel valmistab osakond ette ja korraldab ühe kuu jooksul arvates toetuse määramisest toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu sõlmimise. Toetuse saaja allkirjastab lepingu SPOKU-s, pärast seda registreeritakse leping dokumendiregistris. Toetuse saaja poolt ühe kuu jooksul lepingu mittesõlmimisel kaotab taotleja õiguse taotletud toetusele.“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json