HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2020, 7

Lääne-Harju valla noorte huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 23.07.2019 nr 13
RT IV, 30.07.2019, 1
jõustumine 02.08.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.2020RT IV, 07.10.2020, 510.10.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on toetada ja soodustada kuni 19-aastaste noorte huvitegevust, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald (edaspidi harrastajad).

  (2) Määrus reguleerib Lääne-Harju valla (edaspidi vald) eelarves huvitegevuseks ettenähtud vahendite arvelt antava toetuse taotlemist, määramist, maksmist, kasutamist, järelevalve teostamist ja aruandlust.

  (3) Käesolev määrus ei reguleeri toetuse andmist valla hallatavate asutuste päevakavas läbiviidava huvitegevuse toetamiseks.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) huvitegevus – süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel tasemeõppest vabal ajal, et omandada teadmisi ja oskusi valitud huvialal kultuuri, spordi, loodus- ja täppisteaduste või tehnoloogia valdkondades;
  2) toetuse taotleja – eraõiguslik juriidiline isik (klubi, selts või muu ühing), kes pakub harrastajale võimalusi osaleda huvitegevuses (edaspidi taotleja või huvitegevuse pakkuja).

§ 3.   Toetuse sihtotstarve

  Toetust antakse taotlejale sihtotstarbeliselt esmajärjekorras treenerite ja juhendajate töötasudeks, treeningpaikade või õpperuumide majandamiskulude katteks, õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks ja muude õppetegevusega seotud kulude katteks. Kui eelnevad tingimused on täidetud, võib toetust kasutada ka muuks tegevuse arendamisega seonduvaks (võistlussõidud, treening- ja õppekogunemised, inventar jm).

2. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE, MAKSMINE JA ARUANDLUS 

§ 4.   Toetuse taotlemine ja tingimused

  (1) Taotleja esitab Lääne-Harju Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) elektroonilise toetuste taotlemise ja menetlemise süsteemi SPOKU (edaspidi SPOKU) kaudu vormikohase taotluse järgnevaks kalendriaastaks antava toetuse saamiseks hiljemalt jooksva aasta 30. novembriks, v.a käesoleva määruse paragrahvi 7 järgi makstava meisterlikkuse toetuse taotlemisel.
[RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

  (2) Taotlusele lisab taotleja täiendavalt alljärgnevad dokumendid:
  1) taotleja järgmise kalendriaasta huvitegevuseks planeeritud eelarve (tulud ja kulud);
  2) tegevusplaani taotletava kalendriaasta kohta;
  3) treenerite/juhendajate erialast haridust tõendava dokumendi koopia, kui treenerile ei ole omistatud treenerikutset;
  4) koopia treening- või tegevuskoha või ehitise omandi- või kasutusõigust tõendavast dokumendist (esmataotleja).

  (3) Toetuse taotleja või toetuse saaja peab toetuse saamiseks tagama, et harrastaja vanem või eestkostja kinnitab oma eelistuse valla noorte huvitegevuse toetuse andmise kohta SPOKU kaudu hiljemalt jooksva aasta 10. novembriks.
[RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

  (4) Toetusperioodi kestel huvitegevusest lahkunud harrastaja asendumisel uuega tagab toetuse taotleja või toetuse saaja, et ühe kuu jooksul asemele tuleva harrastaja vanem või eestkostja annab sellekohase kinnituse SPOKU kaudu. Juhul, kui harrastaja vanemal või eestkostjal puudub võimalus SPOKU kaudu elektroonilise kinnituse andmiseks, peab toetuse taotleja või toetuse saaja tagama, et harrastaja vanem või eestkostja annab kinnituse vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna (edaspidi osakond) teenistuja juures.
[RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

  (5) Esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ja vastavust, samuti taotleja nõuetele vastavust kontrollib osakond. Vajadusel määrab osakonna teenistuja taotlejale tähtaja lisadokumentide esitamiseks ja/või puuduste kõrvaldamiseks, mis üldjuhul on 10 päeva. Tähtajaks lisadokumentide esitamata ja/või puuduste kõrvaldamata jätmisel taotluse menetlus lõpetatakse.

  (6) [Kehtetu - RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

  (7) Osakonnal on õigus teha vallavalitsusele ettepanek toetuse andmiseks taotlejale, kes on tegevust alustanud pärast taotluse esitamise tähtaega või ei olnud muul mõjuval põhjusel taotlust tähtaegselt esitanud.

  (8) [Kehtetu - RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

§ 5.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust antakse üldjuhul valla haldusterritooriumil huvitegevuse valdkonnas tegutsevale organisatsioonile. Väljaspool valla haldusterritooriumit toimuvat huvitegevust toetatakse, kui selliseks huvitegevuseks vallas võimalused puuduvad.

  (2) Taotleja peab tagama, et teenust pakutakse harrastajatele vähemalt 9 kuud aastas ja 2 korda nädalas kokku 90 minutit.

  (3) Laste ja noortega tegelevatel treeneritel või juhendajatel peab olema täidetud üks alljärgnevatest nõuetest:
  1) kehakultuurialane või pedagoogiline kõrgharidus;
  2) erialane haridus;
  3) Eesti kutsekvalifikatsiooniraamistiku mõistes vastaval spordialal vähemalt treeneri kutse kolmas tase.

  (4) Taotleja peab olema esitanud vallavalitsusele varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta nõuetekohased aruanded tähtaegselt.

§ 6.   Elektrooniline toetuste taotlemise ja menetlemise süsteem SPOKU
[RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

  (1) Vald peab elektroonilist toetuste taotlemise ja menetlemise süsteemi SPOKU, et kontrollida taotluste ja muude dokumentide vastavust käesoleva määruse nõuetele ning arvutada välja toetuse suurus.

  (2) SPOKU vastutav töötleja on vallavalitsus.

  (3) SPOKU põhimääruse kehtestab vallavalitsus määrusega.

  (4) Vastutav töötleja sulgeb kasutajakonto, kui:
  1) toetusperiood on lõppenud ja toetuse saaja ei ole toetuse uuesti saamiseks taotlust esitanud;
  2) taotlejale ei antud toetust;
  3) kontaktisik vahetub.

  (5) Taotleja ja toetuse saaja kontaktisik kannab SPOKU-sse taotleja või toetuse saaja kohta käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud andmed ja tagab § 4 lõikes 3 nimetatud kinnituse.
[RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

§ 7.   Meisterlikkuse toetus

  (1) Huvitegevuse toetuse taotleja võib taotleda lisaks meisterlikkuse toetust. Meisterlikkuse toetus on ühekordse toetusena saajale eraldatav rahaline toetus individuaalse või võistkondliku tegevuse toetamiseks vähemalt Eesti tiitlivõistluste ja tippürituste tasemel tegutsemiseks. Meisterlikkuse toetuse maksmisel arvestatakse toetuse saaja tegevust ja tulemusi eelnevatel aastatel.

  (2) Meisterlikkuse toetuse saaja on kuni 19-aastane isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Harju vald.

  (3) Meisterlikkuse toetuse maksmise ja suuruse otsustab vallavalitsus osakonna ettepanekul ning eelarveliste vahendite olemasolul arvestades toetuse saaja tegevust ja saavutusi eelnevatel aastatel.

  (4) Meisterlikkuse toetust makstakse taotlejale üks kord kalendriaastas.

§ 8.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse suuruse ühe harrastaja kohta kuus kehtestab vallavalitsus arvestades Lääne-Harju Vallavolikogu poolt kinnitatud valla eelarves huvitegevuseks eraldatud vahendite suurust.

  (2) Osakonna kirjaliku ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise vallavalitsus korraldusega hiljemalt 31. märtsiks.

  (3) Toetust andmisest võib keelduda, kui taotleja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud (nt taotleja osas on algatatud pankroti või likvideerimismenetlus), kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi valla hallatavate või muude asutuste ees või kui taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid või taotleja ei ole taganud 1. detsembriks käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 3 sätestatud tingimuse täitmist.

  (4) Toetuste andmisest või mitteandmisest teavitab osakond taotlejat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul vastava otsustuse tegemise päevast arvates.

  (5) Vallavalitsusel on õigus eelarveaasta jooksul toetuse suurust taotlejale muuta, kui harrastajate arv huvitegevuse pakkuja juures muutub.

  (6) Vallavalitsuse korralduse alusel valmistab osakond ette ja korraldab ühe kuu jooksul arvates toetuse määramisest toetuse saajaga toetuse kasutamise lepingu sõlmimise. Toetuse saaja allkirjastab lepingu SPOKU-s, pärast seda registreeritakse leping dokumendiregistris. Toetuse saaja poolt ühe kuu jooksul lepingu mittesõlmimisel kaotab taotleja õiguse taotletud toetusele.
[RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

  (7) Teave määratud toetuste kohta avaldatakse SPOKU-s ja valla veebilehel dokumendiregistris.
[RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

  (8) Toetust makstakse kuni kahele harrastaja vanema või eestkostja poolt SPOKU-s kinnitatud huvitegevuse pakkujale.
[RT IV, 07.10.2020, 5 - jõust. 10.10.2020]

§ 9.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse saajaga sõlmitavas lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saaja andmed;
  2) toetuse saamise otstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) toetatavate harrastajate arv;
  5) toetuse väljamaksete teostamise tingimused;
  6) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  7) sanktsioonid lepingu rikkumisel;
  8) toetuse suuruse muutmise regulatsioon.

  (2) Toetus makstakse välja kaks korda aastas taotleja pangakontole.

§ 10.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Järelevalvet ja kontrolli toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab vallavalitsus. Kontrollimisõigust omab osakonna teenistuja või vallavanema poolt määratud isik, kellel on õigus kontrollida andmebaase, nõuda toetuse saajalt kuludokumente, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (2) Vallavalitsusel on õigus lõpetada leping ja nõuda teenuse pakkujalt toetus tagasi või vähendada toetuse summat, kui:
  1) toetuse saaja ei ole esitanud andmeid PAI-sse;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõutud dokumente;
  3) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  4) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  5) toetuse kasutamise kohta on esitatud valeandmeid;
  6) on rikutud toetuse kasutamise lepingus sätestatud tingimusi;
  7) toetuse saaja majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud (nt taotleja osas on algatatud pankroti või likvideerimismenetlus), kui taotlejal esineb maksuvõlgnevusi, võlgnevusi valla hallatavate või muude asutuste ees;
  8) muudel õigusaktides ettenähtud juhtudel.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande lepingus ettenähtud tähtaegadel, kuid mitte hiljem, kui toetuse kasutamise aastale järgneva kalendriaasta 31. jaanuariks.

  (4) Juhul, kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta ühe kuu jooksul arvates lepingu lõpetamise kuupäevast.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json