Teksti suurus:

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemislepingu muutmine

Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2020, 8

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemislepingu muutmine

Vastu võetud 30.09.2020 nr 53

Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisleping koos lisadega kinnitati Avinurme Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 131, Kasepää Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 60, Lohusuu Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 56, Saare Vallavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 50 ja Mustvee Linnavolikogu 21.12.2016 otsusega nr 61. Seoses MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus (registrikood 80224334) likvideerimisprotsessiga vajab nimetatud ühinemisleping muutmist MTÜ-d puudutavas osas. Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10¹, Mustvee Vallavolikogu otsustab:

1. Muuta Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemislepingu punkti 7.12.6, jättes sellest välja lause: "Jätkatakse koostööd MTÜ-ga Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.".

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Mustvee Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates otsuse teatavakstegemise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemise päevast arvates.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json