Teksti suurus:

Tallinna põhimääruse ja teiste linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2021, 1

Tallinna põhimääruse ja teiste linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 23.09.2021 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2 ja § 22 lg 1 p 9 alusel.

§ 1.  Tallinna põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määruses nr 27 „Tallinna põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahv 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Tallinna omavalitsusorganid võivad Tallinna õigusaktidega sätestatud korras ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid teiste omavalitsusüksustega, anda sellekohased volitused mõnele omavalitsusüksusele või moodustada kohaliku omavalitsuse üksuste liite, ühisasutusi ja muid ühendusi, samuti osaleda nimetatud ülesannete täitmiseks moodustatud juriidilistes isikutes.“;


  2) paragrahvi 22 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) seada üles kandidaat linnavolikogu poolt valitavale, kinnitatavale või määratavale kohale;“;


  3) paragrahvi 281 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Kaugosalusel toimuval linnavolikogu istungil kasutatakse käesolevas paragrahvis nimetatud isikuvalimisteks elektroonilist hääletussüsteemi ja hääletamiskomisjoni ei moodustata. Kui ühele kohale on üles seatud mitu kandidaati, kuvatakse nende nimed ekraanil ning linnavolikogu liige teeb valiku, vajutades kandidaadi nime ees olevale lahtrile. Kui üles on seatud üks kandidaat, kuvatakse ekraanil tema nimi ning poolt- ja vastuhääletamise lahter. Linnavolikogu liige teeb oma valiku, vajutades sobivale lahtrile.“;


  4) paragrahvi 37 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Linnavolikogu istungist võivad sõnaõigusega osa võtta linnavalitsuse liikmed, linnakantsler, linnasekretär, samuti linnavolikogu poolt istungile kutsutud isikud. Sõna andmise otsustab istungi juhataja.“;


  5) paragrahvi 381 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Linnavolikogu esimees, linnavolikogu aseesimees, linnavolikogu komisjoni esimees, linnavolikogu komisjoni aseesimees, revisjonikomisjoni liige, linnapea või linnavalitsuse liige esitab tagasiastumise korral avalduse linnasekretärile. Avalduse esitanu loetakse tagasiastunuks avalduses märgitud kuupäevast, mis ei või olla varasem kui avalduse esitamisele järgnev tööpäev. Linnasekretär teavitab avalduse saamisest kohe linnavolikogu esimeest või tema asendajat. Kui tagasiastumisavalduse on esitanud nii linnavolikogu esimees kui ka linnavolikogu aseesimees, teavitab linnasekretär sellest kohe linnavolikogu vanimat liiget, kelle kohustus on seitsme päeva jooksul kokku kutsuda linnavolikogu istung linnavolikogu esimehe ja aseesimehe valimiseks.“;


  6) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) linnapeal;“;


  7) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„51) linnasekretäril;“;


  8) paragrahvi 78 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tallinna esindavad välissuhtlemisel vastavalt oma pädevusele linnavolikogu esimees, linnapea ja abilinnapead, kui linnavolikogu ei ole otsustanud teisiti.“;


  9) paragrahvi 78 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Linna esindamist rahvusvahelises suhtluses korraldab strateegiakeskus, kellel on õigus anda linna asutustele juhiseid rahvusvaheliseks suhtluseks ja koostööks. Koostöös strateegiakeskusega on linna asutustel õigus osaleda rahvusvahelises suhtluses ja teha koostööd teiste omavalitsusüksustega väljaspool Eestit.“;

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2012 määruses nr 28 „Tallinna Linnavolikogu töökord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõike 5 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) jälgib algatatud eelnõude vastavust töökorra § 8 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele;“;


  2) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) esineda avalduse, protesti, sõnavõtu ja kõnega ning esitada küsimusi“;“;


  3) paragrahvi 8 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui linnavolikogu esimees leiab, et eelnõu vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõuetele, teeb ta kahe tööpäeva jooksul, arvates eelnõu üleandmisest, otsuse eelnõu menetlusse võtmise ja juhtivkomisjoni määramise kohta. Eelnõu, mis käsitleb organisatsioonilisi küsimusi, suunab esimees eestseisuse koosoleku päevakorra projekti ilma juhtivkomisjoni määramata. Linnavolikogu menetlusse võetud eelnõu registreeritakse asjaomases infosüsteemis. “;


  4) paragrahvi 8 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Kui linnavolikogu esimees leiab, et eelnõu ei vasta käesoleva paragrahvi lõigete 3 ja 4 nõuetele, tagastab ta eelnõu esitajale koos puuduste kirjeldusega.“;


  5) paragrahvi 8 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(12) Linnavolikogu kantselei teeb istungi kutsega koos kättesaadavaks istungi materjalid. Linnavolikogu menetlusse võetud eelnõu ja selle juurde kuuluvate dokumentidega saab tutvuda asjaomases infosüsteemis.“;


  6) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päevakorraküsimuse arutamine algab eelnõu esitaja ettekandega. Kui eelnõu esitajaks on linnavalitsus, kannab eelnõu üldreeglina ette linnapea või vastava valdkonna abilinnapea. Linnavalitsuse vastava volituse alusel võib eelnõu ettekandjaks olla linnakantsler või linnasekretär. Linnaosa puudutavates küsimustes võib linnavalitsus volitada eelnõu ette kandma linnaosa vanemat või tema asetäitjat. Seejärel kuulatakse ära juhtivkomisjoni esindaja kaasettekanne. Kui istungi juhataja esineb ettekande või kaasettekandega, peab ta ettekande või kaasettekande tegemise ajaks istungi juhatamise üle andma asendajale.“;


  7) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt:

„2) eelnõuga võetakse vastu linna arengustrateegia ja eelarvestrateegia või muudetakse neid;“;


  8) paragrahvi 14 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud eelnõu esimesel lugemisel komisjonis ja linnavolikogu istungil tutvustatakse eelnõu üldpõhimõtteid. Juhtivkomisjon määrab muudatusettepanekute esitamise tähtaja, mille teeb istungil teatavaks istungi juhataja. Eelnõu teiseks lugemiseks linnavolikogu istungil esitab juhtivkomisjon muudatusettepanekute loetelu koos juhtivkomisjoni seisukohaga. Eelnõule istungil muudatusettepanekuid esitada ei saa. Linnaeelarve menetlemise üksikasjalikum kord on toodud töökorra §-s 15.“;


  9) paragrahvi 14 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Linnavolikogu liige hääletab isiklikult. Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe (aseesimeeste) ning linnapea valimistel ning revisjonikomisjoni moodustamisel ja Vabariigi Presidendi valimiskogusse linnavolikogu esindajate valimisel hääletatakse hääletussedelitega Tallinna põhimääruses sätestatud korras. Kui linnavolikogu istung viiakse läbi kaugosalusel, toimuvad käesolevas lõikes nimetatud isikuvalimised Tallinna põhimääruse § 281 lõikes 17 sätestatud korras.“;


  10) paragrahvi 151 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Istungi juhataja annab sõna registreerumise järjekorras. Avaldusega esinemiseks pärast istungi päevakorra ammendumist on aega kuni 5 minutit. Esineja taotlusel võib istungi juhataja aega pikendada. Juhul kui sõnasoovija ei viibi avalduse üleandmiseks ettenähtud ajal istungite saalis, kustutatakse ta sõnasoovijate nimekirjast.“;


  11) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Arupärimine edastatakse linnavolikogu kantselei poolt hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul linnakantseleile, kes edastab selle koheselt arupärimise adressaadile. Kui linnavalitsuse liikmele esitatud arupärimine ei kuulu tema tegevusvaldkonda, edastab ta selle vastava valdkonnaga tegelevale linnavalitsuse liikmele ja teavitab sellest arupärijat ja linnavolikogu kantseleid.“;

§ 3.  Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni töökorra muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 20. aprilli 2006 määruses nr 21 „Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni töökord“ tehakse järgmised muudatused: 
  1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„ Tallinna linnaosakogude komisjoni töökord“;


  2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna linnaosakogude komisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Tallinna Linnavolikogu otsuse alusel.“;


  3) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjoni kokkukutsumise kord ja tähtajad on kehtestatud Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimääruste §-des 8–9.“;

§ 4.  Tallinna Linnakantselei põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2020 määruses nr 24 „Tallinna Linnakantselei põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 8 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) korraldab Tallinna linna valimiskomisjoni ning Tallinna linnaosakogude komisjoni asjaajamist ning osaleb valimiste, rahvahääletuste ja linnaelanike küsitluste ettevalmistamisel ja läbiviimisel;“;

Tiit Terik
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json