Teksti suurus:

Haapsalu linna arengukava aastateks 2018–2028 muutmine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2021, 2

Haapsalu linna arengukava aastateks 2018–2028 muutmine

Vastu võetud 24.09.2021 nr 93

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 lg 1, § 37² lg 3, lg 7 ja Haapsalu linna põhimääruse § 53 alusel.

§ 1.   Muuta Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2018.a määrusega nr 26 kinnitatud „Haapsalu linna arengukava aastateks 2018–2028“ ja selle lisa „Haapsalu linna arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024“ järgmiselt:
1) Täiendada valdkond 1.1. – valitsemine, p. 1.1.2. Arenguvajadused järgmise alapunktiga: „Riigi ja omavalitsuse ühise haldushoone projekteerimine ja ehitamine“;
2) Täiendada valdkond 2.2. – üldharidus, p. 2.2.2. Arenguvajadused järgmise alapunktiga: „Ridala põhikooli akende vahetus ja fassaadi parandused“;
3) Täiendada valdkond 3.1. – kultuur, p. 3.1.2. Arenguvajadused, alapunkti 25 lausega „Eesmärk on välja arendada side- ja raudteemuuseumi teemapark“;
4) Täiendada valdkond 4.1. sotsiaalhoolekanne, p.4.1.2. Arenguvajadused järgmise alapunktiga: „Eluasemeteenuse osutamiseks Raudtee tn 6 renoveerimise lõpule viimine“;
5) Asendada valdkond 5.1. – veekeskkond, p. 5.2.2. Arenguvajadused, alapunkt 5 sõnastus „Haapsalu piirivalvekordon Bürgermeistri holmil lõpetas tegevuse ja senine riigikaitsemaa koos sadamaga on antud Riigi Kinnisvara AS (RKAS) haldusesse. Haapsalu linn soovib riigikaitsemaad taotleda munitsipaalomandisse, et luua munitsipaalsadam „Bürgermeistri holmi merekeskus“. Munitsipaalsadam on vajalik järgmistel otstarvetel: Haapsalu-Österby vahelise igapäevase reisijate- ja sõidukiteveo korraldamiseks; riigiasutuste (Päästeamet, Keskkonnaamet, Veeteede Amet jt) laevadele sadamateenuste tagamiseks; vabatahtliku merepäästevõimekuse arendamiseks; kohalike kutseliste ja hobikalurite jaoks vajaliku taristu välja ehitamiseks; vesilennukite sildumiskoha loomiseks; Haapsalu pikaajaliste traditsioonidega veespordialade (purjetamine, jääpurjetamine) ja uudsete veespordialade (lohesurfamine, kajakisõit jne) harrastamis- ja õppetingimuste parandamiseks. Munitsipaalsadam annab omavalitsusele võimalused otseselt mereteenuste arendamisega ja merekultuuri säilitamise ning arendamisega tegeleda.“ järgmise sõnastusega: „Bürgermeistri holmile mereteenuste keskuse välja arendamiseks. Munitsipaalsadam annab omavalitsusele võimalused tegeleda otseselt mereteenuste arendamise ja merekultuuri säilitamisega andes võimalused järgmisteks otstarveteks: Haapsalu-Österby vahelise igapäevase reisijate- ja sõidukiteveo korraldamiseks; riigiasutuste (Päästeamet, Keskkonnaamet, Veeteede Amet jt) laevadele sadamateenuste tagamiseks; vabatahtliku merepäästevõimekuse arendamiseks; kohalike kutseliste ja hobikalurite jaoks vajaliku taristu välja ehitamiseks; vesilennukite sildumiskoha loomiseks; Haapsalu pikaajaliste traditsioonidega veespordialade (purjetamine, jääpurjetamine) ja uudsete veespordialade (lohesurfamine, kajakisõit jne) harrastamis- ja õppetingimuste parandamiseks; puulaevasadama koos töökojaga rajamiseks“;
6) Asendada valdkond 5.2. – rohealad (haljasalad, pargid jmt), p. 5.2.2. Arenguvajadused alapunkt „Raekoja pargi rekonstrueerimine vastavalt 2017. a valminud eskiislahendusele (Lootusprojekt OÜ), et tagada linna südames asuva pargi jalgteede läbitavus ka vihmastel aastaaegadel ja muuta park funktsionaalsemaks“ järgmise sõnastusega: „Raekoja pargi rekonstrueerimine koos keskväljaku Lossiplatsiga“:
7) Asendada valdkond 7.1. Teed ja tänavad, p.7.1.2. Arenguvajadused alateema Tänavad p.5 sõnastus „Linna peamise liikluskoormusega tänavate, nagu Metsa tn, Posti tn, Kalda tn, Lihula mnt, Raudtee tn vms rekonstrueerimine“ sõnastusega „Linna peamise liikluskoormusega tänavate, nagu Metsa tn, Kalda tn, Tamme tn, Lahe tn, Lihula mnt, Raudtee tn jt rekonstrueerimine“;
8) Täiendada valdkond 7.1. Teed ja tänavad, p.7.1.2. Arenguvajadused alateemat Parklad järgmise alapunktiga: „Lossiplatsi rekonstrueerimine“;
9) Täiendada valdkond 7.1. Teed ja tänavad, p.7.1.2. Arenguvajadused alateemasid Tänavad, Parklad järgmise alapunktiga: „Taastatava Haapsalu raudtee peatuste juurde Uuemõisas ja Kastanis juurdepääsu".

§ 2.   Muuta Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2018.a määrusega nr 36 kinnitatud „Haapsalu linna arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024“ järgmiselt:
1) Nr. 1.1. valdkond Valitsemine. Lisada alameesmärk: Riigi ja omavalitsuse ühise haldushoone projekteerimine ja ehitamine;
2) Nr 2.1.2. valdkond Üldharidus lisada alameesmärk: Ridala põhikooli akende vahetus ja fassaadi parandused;
3) Nr. 2.5. valdkond Noorsootöö. Sõnastus „Erinoorsootöö ja riskinoorte programmide ning projektide ellu kutsumine ja rakendamine“ asendada sõnastusega „Noorte riskikäitumise ja tõrjutuse ennetamine. Erinevate teenuste ja programmide rakendamine vastavalt noorte vajadustele“;
4) Nr. 3.1. valdkond Kultuur. Lisada alameesmärk: Side- ja raudteemuuseumi teemapargi välja arendamine;
5) Nr. 5.1. valdkond Veekeskkond. Lisada alameesmärk: Bürgermeistri holmile mereteenuste keskuse välja arendamine (sadama taristu jm);
6) Nr. 7.1. valdkond Teed ja tänavad. Lisada alameesmärk: Lossiplatsi ja Raekoja pargi rekonstrueerimine;
7) Nr. 7.1. valdkond Teed ja tänavad. Lisada alameesmärk: Taastatava Haapsalu raudtee peatuste juurde Uuemõisas ja Kastanis juurdepääsu tänavate ja avalike parklate väljaehitamine;
8) Nr. 8 Ettevõtluskeskkond. Lisada alameesmärk: Väike-Tööstuse tänava rekonstrueerimine.

§ 3.   Muuta Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2018.a määrusega nr 26 kinnitatud „Haapsalu linna arengukava aastateks 2018–2028“ ja selle lisa „Haapsalu linna arengukava tegevuskava aastateks 2022–2025“ vastavalt lisale 1.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa Haapsalu linna arengukava 2018-2028

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json