Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Viljandi Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2021, 13

Viljandi Päevakeskuse põhimäärus

Vastu võetud 04.10.2021 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja 2, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõigete 1 ja 2 ja Viljandi linna põhimääruse § 39 lõike 1 ja 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Viljandi Päevakeskuse (edaspidi päevakeskus) põhimäärus sätestab asutuse ametliku täieliku nime ja asukoha, tegevuse eesmärgid ja ülesanded, juhtimise ja struktuuri, vara valdamise, kasutamise ja käsutamise korra, finantseerimise alused, ümberkorraldamise ja lõpetamise ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimetus ja liik

  Päevakeskus on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriameti ning sotsiaalameti haldusalas.

§ 3.   Asukoht

  Päevakeskuse asukoht on Tallinna 5, Viljandi.

§ 4.   Tegevuse õiguslikud alused

  (1) Päevakeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Viljandi linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (2) Päevakeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab linnavalitsus.

§ 5.   Eelarve ja sümboolika

  (1) Päevakeskusel on Viljandi linna eelarve koosseisus oma alaeelarve.

  (2) Päevakeskusel võib olla logo, oma nimega pitsat ja kirjablankett.

§ 6.   Teeninduspiirkond

  Päevakeskus osutab teenuseid Viljandi linnas.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded 

§ 7.   Päevakeskuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Päevakeskuse tegevuste põhieesmärkideks on eelkõige:
  1) toetada Viljandi linnas elavate laste õigust ohutule kasvukeskkonnale, tasakaalustatud ja igakülgsele arengule;
  2) toetada täisealiste Viljandi linna elanike iseseisvat toimetulekut.

  (2) Päevakeskuse peamised tegevused on:
  1) olla lapsi, lapsevanemaid, koolide ja lasteaedade (edaspidi haridusasutused) töötajaid nõustav ja teenindav haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuste keskus;
  2) olla sotsiaalvaldkonna teenuste pakkuja.

  (3) Paragrahvis 7 lõikes 1 punktis 1 nimetatud eesmärgi täitmiseks on päevakeskuses Viljandi laste ja perede tugikeskuse, mis täidab alljärgnevaid ülesandeid:
  1) toetab laste arengut ning vanemaid laste arendamisel ja kasvatamisel;
  2) tagab Viljandi linna haridusasutustes õppivatele lastele, noortele ja lastevanematele ning nendega tegelevatele spetsialistidele kvaliteetsete ja mitmekülgsete nõustamisteenuste (eelkõige psühholoogiline, eripedagoogiline, logopeediline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine) ja muude asjakohaste tegevuste elluviimise, mis on suunatud § 7 lõikes 1 punktis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks;
  3) koondab, süstematiseerib ja vahendab infot ning teavitamis- ja nõustamisalaseid metoodilisi teavitus- ja infomaterjale;
  4) kogub ning analüüsib lapsi ja noori puudutavat informatsiooni (sh koolikohustuse mittetäitmist ja põhihariduseta koolist väljalangemist), mis on vajalikud nõustamiseks, teenuse osutamiseks ja arendamiseks ning tegevuste planeerimiseks;
  5) kaasab vajadusel oma tegevustesse ja teenuste arendamisse lapsi ja noori, haridusasutusi ja linnavalitsuse ameteid;
  6) viib ellu eesmärkide saavutamist toetavaid projekte, osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides;
  7) teeb koostööd sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutustega.

  (4) Paragrahvis 7 lõikes 1 punktis 1 nimetatud eesmärgi täitmiseks on päevakeskuses kogukondliku kooskäimise ja nõustamise koht (perepesa) lastele ja nende vanematele, mis täidab alljärgnevaid ülesandeid:
  1) toetab laste arengut ning vanemaid laste arendamisel ja kasvatamisel;
  2) toetab perekondi kogukonda lõimumisel;
  3) tagab Viljandi linna lastele, noortele ja lastevanematele kvaliteetsete ning mitmekülgsete nõustamisteenuste (eelkõige psühholoogiline nõustamine, perenõustamine, perelepitusteenus), teraapiate (paari-, pereteraapiad jne) ja muude asjakohaste tegevuste elluviimise, mis on suunatud § 7 lõikes 1 punktis 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks;
  4) koondab, süstematiseerib ja vahendab infot ning teavitamis- ja nõustamisalaseid metoodilisi teavitus- ja infomaterjale;
  5) korraldab tegevuse eesmärkidest tulenevaid üritusi, teabepäevi ja koolitusi;
  6) kaasab vajadusel oma tegevustesse ja teenuste arendamisse lapsevanemaid ja linnavalitsuse ameteid;
  7) viib ellu eesmärkide saavutamist toetavaid projekte, osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides;
  8) teeb koostööd sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutustega.

  (5) Paragrahvis 7 lõikes 1 punktis 2 nimetatud eesmärgi täitmiseks on päevakeskuses sotsiaalteenuste osakonna, mis täidab eelkõige alljärgnevaid ülesandeid:
  1) osutab linna elanikele sotsiaalteenuseid, saunateenust, eakate huvitegevust jms;
  2) nõustab linna elanikke oma pädevuse piires sotsiaalteenustega seotud küsimustes;
  3) korraldab linna elanikele sotsiaalsetel teemadel üritusi, teabepäevi ja koolitusi;
  4) teostab järelevalvet Viljandi linnas Leola tn 12a asuvate sotsiaalkorterite kasutamise üle;
  5) kaasab vajadusel oma tegevustesse ja teenuste arendamisse teenuse saajaid ja linnavalitsuse ameteid;
  6) viib ellu eesmärkide saavutamist toetavaid projekte, osaleb siseriiklikes ja rahvusvahelistes projektides;
  7) teeb koostööd sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutustega.

3. peatükk Struktuur ja juhtimine 

§ 8.   Päevakeskuse juhtimine

  (1) Päevakeskuse töötajate koosseisu, töötasumäärad ja teenuste hinnad kinnitab juhataja ettepanekul linnavalitsus.

  (2) Päevakeskuse tööd juhib juhataja, kes vastutab päevakeskuse põhimäärusega pandud ülesannete täitmise eest.

  (3) Päevakeskuse asjaajamine toimub vastavalt linnavalitsuse kehtestatud kordadele.

§ 9.   Päevakeskuse juhataja

  (1) Juhataja ametikoht täidetakse konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja asutuse juhi kandidaadi kinnitab ametisse linnapea ettepanekul linnavalitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, peatab ja muudab töölepingu linnapea või tema poolt volitatud ametiisik.

  (3) Juhataja ametist vabastamine toimub linnapea ettepanekul linnavalitsuse otsusega.

  (4) päevakeskuse juhataja:
  1) esindab asutust talle antud volituste ulatuses kõigis õigustoimingutes;
  2) koostab päevakeskuse eelarve ja vastutab kinnitatud eelarve rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  3) annab välja käskkirju päevakeskuse töö korraldamiseks, sõlmib ja lõpetab personaliga töölepingud vastavalt töösuhteid reguleerivatele õigusaktidele;
  4) järgib tuleohutus-, tervisekaitse- ja muude õigusaktidest tulenevate nõuete täitmist;
  5) määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  6) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  7) töötab välja ja kinnitab päevakeskuse töösisekorraeeskirja, töötervishoiu- ja tööohutusalased ning muud juhendid ja asutuse tegevust reguleerivad korrad;
  8) juhtimise otsuste tegemiseks saab juhataja linnavalitsuselt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ning esitab linnavalitsusele ettepanekuid asutuse töö tõhustamiseks, töökorralduse muutmiseks;
  9) algatab projekte ja teenuse osutamisega seonduvaid arendustegevusi taotlemaks rahalisi vahendeid teenuse kvaliteedi parandamiseks;
  10) koostab koostöös asjaomaste isikutega päevakeskuse arengukava ja esitab selle linnavalitsusele kinnitamiseks;
  11) koostab päevakeskuse statistilised ja muud aruanded, esitab need linnavalitsusele ja muudele vajalikele institutsioonidele;
  12) sõlmib oma pädevuse piires lepinguid teenust saavate isikutega asutuse poolt osutuvate teenuste osutamiseks;
  13) valdab, kasutab ja käsutab tema kasutusse antud vara volikogu poolt kehtestatud korras;
  14) korraldab koostöös linnavalitsuse rahandusametiga raamatupidamisarvestust;
  15) lahendab käesolevas põhimääruses määratlemata küsimusi koostöös linnavalitsusega;
  16) määrab enda äraolekul käskkirjaga asendaja.

4. peatükk Vara 

§ 10.   Päevakeskuse vara

  (1) Päevakeskuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma põhiülesannete täitmiseks. Päevakeskuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Viljandi linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Päevakeskuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Viljandi linna õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Päevakeskuse vara valdamine, kasutamine, käsutamine ning Viljandi linnale varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud linnavara valitsemise korra kohaselt.

  (3) Päevakeskust finantseeritakse Viljandi linna eelarvest, isikute ja teiste omavalitsuste poolt makstavatest hooldustasudest, riigi sihtotstarbelistest eraldistest, füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest ning teiste tasuliste teenuste osutamisest saadavatest vahenditest.

  (4) Päevakeskuse vahendite kasutamist kontrollib linnavalitsus ja linnavolikogu revisjonikomisjon.

§ 11.   Päevakeskuse reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine

  Päevakeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

§ 12.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Ene Rink
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json