Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rae Vallavalitsuse sisekontrolli eeskiri

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.10.2021, 16

Rae Vallavalitsuse sisekontrolli eeskiri

Vastu võetud 05.10.2021 nr 14


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 481 lõike 2 ning Rae Vallavolikogu 12. aprilli 2011 määruse nr 56 „Rae valla põhimäärus“ § 561 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus määrab kindlaks sisekontrolli korralduse ja tegevuse alused.

§ 2.   Sisekontrolli tegevuse eesmärk

  Sisekontrolli tegevuse eesmärk on kontrolli kaudu tugevdada sisekontrollisüsteemi ning anda Rae vallale kui omavalitsusüksusele (edaspidi vald) ja avalikkusele kindlustunne, et Rae Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) struktuuriüksuste, hallatavate asutuste ning valla omandis olevate ettevõtete ja valla osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute tegevus toetab valla ülesannete kvaliteetset täitmist ja eesmärkide saavutamist, on Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidega kooskõlas ning valla vara, sh rahalisi vahendeid kasutatakse õiguspäraselt ja tulemuslikult.

2. peatükk SISEKONTROLLI ÜLESANDED JA PÄDEVUS 

§ 3.   Sisekontrolli tööplaan ja koordineerija

  (1) Sisekontrolli läbiviimise aluseks on vallavanema käskkirjaga kinnitatud sisekontrolli tööplaan (edaspidi tööplaan).

  (2) Tööplaan tehakse ühe kalendriaasta kohta ning kinnitatakse hiljemalt 15. jaanuariks. Vajadusel tehakse täiendavalt erakorralisi tööplaane.

  (3) Tööplaan sisaldab vähemalt kontrollitava nime(tust), kontrolliobjekti, kontrolli eesmärki, kontrolli läbiviimise tähtaega ja sisekontrolli läbiviijate andmeid.

  (4) Vallavalitsuse liikmed ja sisekontrolör või tema ülesandeid täitev isik teevad enne tööplaani kinnitamist vallavanemale tööplaani osas ettepanekuid. Erakorralise tööplaani osas piisab sisekontrolöri või tema ülesandeid täitva isiku ettepanekutest.

  (5) Sisekontrolli korraldamist ja läbiviimist koordineerib sisekontrolör või tema ülesandeid täitev isik.

§ 4.   Kontrollimises osalevad isikud

  (1) Sisekontrolli viivad läbi ametiasutuse struktuuriüksuste teenistujad ja töötajad, kes on tööplaaniga määratud, sh sisekontrolör või tema ülesandeid täitev isik (edaspidi ühiselt sisekontrolli läbiviijad).

  (2) Sisekontrolli läbiviijatel on neile pandud ülesannete täitmiseks õigus kasutada vajadusel ja vallavanema nõusolekul ametiasutuse teenistujate ja töötajate ning väliste audiitorite, ekspertide ja eriteadmistega asjatundjate abi. Vastava ettepaneku teeb vallavanemale sisekontrolör või tema ülesandeid täitev isik.

§ 5.   Kontrollitavad

  Sisekontrolli teostatakse järgmiste asutuste ja isikute üle:
  1) ametiasutuse struktuuriüksused;
  2) ametiasutuse hallatavad asutused;
  3) valla omandis olevad ettevõtted ja valla osalusega eraõiguslikud juriidilised isikud;
  4) valla vara, sh rahaliste vahendite kasutajad.

§ 6.   Sisekontroll

  (1) Sisekontrolli põhiülesanded kontrollitavate suhtes on:
  1) nende tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse kontrollimine;
  2) eelarvete täitmise, finantsdistsipliinist kinnipidamise, eelarveliste ja eelarveväliste vahendite õige ja sihipärase kasutamise, arvepidamise seisukorra õigsuse, vahendite kasutamise põhjendatuse, raamatupidamisarvestuse ja aruandluse õigsuse kontrollimine;
  3) valla vara, sh rahaliste vahendite kasutamise õiguspärasuse ja tulemuslikkuse kontrollimine;
  4) tehingute, sh lepingute õiguspärasuse, majandusliku otstarbekuse ja täitmise õigsuse kontrollimine;
  5) korruptsiooni ennetamine ja tuvastamine;
  6) muu tegevuse teostamine sisekontrolli tegevuse eesmärgist tulenevalt.

  (2) Sisekontrolli käigus võib hinnata kontrollitavate:
  1) dokumente;
  2) õigusakte ja toiminguid;
  3) tegevust;
  4) juhtimise, juhtimismeetmete, organisatsiooni tegevuse ning kontrollimeetmete tulemuslikkust;
  5) sisekontrollisüsteemi riske.

  (3) Kontrollimisel ja hindamisel lähtutakse muuhulgas sellest, et kontrollitav peab lähtuma organisatsiooni ning valla ülesannetest ja eesmärkidest, samuti põhimõtetest, et kontrollitava kõikides tegevustes peab olema tagatud:
  1) õigusaktidest kinnipidamine;
  2) valla vara kaitstus raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest;
  3) tegevuse otstarbekus ülesannete kvaliteetsel täitmisel;
  4) tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, säilitamine ja avaldamine.

  (4) Sisekontrollisüsteemi riskide tuvastamisel ja hindamisel täidetakse vastav kontroll-leht (lisad 1-9). Vastava kontroll-lehe puudumisel vormistatakse riskide tuvastamine ja hindamine muus vormis.

§ 7.   Sisekontrollimises osalevate isikute õigused ja kohustused

  (1) Sisekontrolli läbiviijatel on neile pandud ülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada kontrollitavalt kontrollimise käigus teavet, teostada paikvaatlust, tutvuda kõigi vajalike dokumentidega ja saada nende koopiaid ning vajadusel nõuda kontrollitavalt ja teistelt asjaga seotud isikutelt suulisi või kirjalikke selgitusi, seisukohti ja vastuseid;
  2) pääseda kontrollimise eesmärgil kontrollitava ruumidesse, objektidele ja materiaalsete väärtuste hoidlatesse;
  3) saada kontrolli läbiviimisel tehnilist abi;
  4) kasutada vajadusel ja vallavanema nõusolekul ametiasutuse teenistujate ja töötajate ning väliste audiitorite, ekspertide ja eriteadmistega asjatundjate abi;
  5) kasutada muid õigusi ja teostada muid tegevusi määrusest, sh paragrahvist 6 tulenevalt.

  (2) Sisekontrolli läbiviijad on kohustatud:
  1) täitma neile pandud ülesanded õiguspäraselt, täpselt ja õigeaegselt;
  2) teavitama kontrollitavat kontrollist vähemalt üks nädal enne kontrolli algust. Erandkorras ja põhjendatud juhul võib etteteatamisaeg olla lühem, lühem etteteatamisaeg ja selle põhjus märgitakse tööplaanis;
  3) puuduste esinemise korral esitama ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks, sh esitama ettepanekuid õigusaktidega vastuolus olevate dokumentide muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks ning õigusaktidega vastuolus olevate tegevuste lõpetamiseks;
  4) vajadusel esitama ettepanekuid sisekontrollisüsteemi paremaks toimimiseks ja korraldamiseks;
  5) kontrollimise kohta koostama sisekontrolli aruande (edaspidi ka aruanne) projekti ning selle esitama kontrollitavale seisukoha andmiseks, määrates selleks tähtaja;
  6) koostama aruande ja selle allkirjastama;
  7) registreerima aruande valla dokumendiregistris ning edastama vallavalitsuse liikmetele ja vallasekretärile teadmiseks;
  8) edastama aruande kontrollitavatele. Kui kontrollimisel leiti puuduseid ja esitati ettepanekuid, edastatakse aruanne kontrollitavatele täitmiseks.

  (3) Määruse § 4 lõike 2 esimeses lauses nimetatud isikutel on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2, 3 ja 5 sätestatud õigused ning lõike 2 punktides 1, 3 ja 4 sätestatud kohustused. Ettepanekute tegijad on kohustatud enda ettepanekud vormistama kirjalikult.

3. peatükk SISEKONTROLLI ARUANNE, SISEKONTROLLI LÄBIVIIMISE LÕPPEMINE JA JÄRELKONTROLL 

§ 8.   Sisekontrolli aruanne

  Kontrollimise kohta koostatud aruanne peab muuhulgas sisaldama sisekontrolli läbiviimise õiguslikku alust, kontrolliperioodi, kontrollimise tulemust, puuduste korral ettepanekuid nende kõrvaldamiseks ning vajadusel ettepanekuid sisekontrollisüsteemi paremaks toimimiseks ja korraldamiseks. Aruande lisadeks on kontrollitava selgitused, seisukohad ja vastused, kui need esitati, samuti aruannet toetavad ja selgitavad materjalid, määruse § 4 lõikes 2 esimeses lauses nimetatud isikute ettepanekud, kui neid isikuid kaasati ja nad ettepanekuid esitasid, ning muud asjakohased dokumendid.

§ 9.   Sisekontrolli läbiviimise lõppemine

  Sisekontrolli läbiviimine lõpeb:
  1) määruse § 7 lõike 2 punktides 7 ja 8 sätestatud kohustuste täitmisega;
  2) põhjendatud juhul sisekontrolli läbiviimise lõpetamisega vallavanema käskkirja alusel.

§ 10.   Järelkontroll

  (1) Varasemalt läbi viidud kontrollidega seoses viiakse vajadusel läbi järelkontrolle lähtudes käesolevas määruses sätestatud sisekontrolli korralduse ja tegevuse alustest, sh paragrahvist 3.

  (2) Järelkontrolli põhiülesanne on kontrollida, kas varasemast kontrolliaruandest (sisekontrolli aruandest või siseauditi aruandest) on lähtutud ning võetud tarvitusele vajalikke meetmeid.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Martin Minn
vallasekretär

Madis Sarik
vallavanem

Lisa1 Üldine sisekontrollisüsteemi kontroll-leht

Lisa2 Taotluste menetlemise kontroll-leht

Lisa3 Otsuse kujundamise kontroll-leht

Lisa4 Sotsiaalhoolekandeliste toetuste eraldamise kontroll-leht

Lisa5 Ühekordsete toetuste ja projektitoetuste eraldamise kontroll-leht

Lisa6 Eelarve koostamise ja selle täitmise jälgimise kontroll-leht

Lisa7 Maksete tegemise kontroll-leht

Lisa8 KOV vara kasutamise kontroll-leht

Lisa9 Hangete läbiviimise kontroll-leht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json