KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2012, 4

Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 29.10.2012 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 362, § 663, § 664; loomakaitseseaduse § 5 lg 3; loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1, § 12 lg 3 ja Vabariigi Valitsuse 2002. aasta 16. aprilli määruse nr 130 “Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ning põllumajandusministri 2008. aasta 24. aprilli määruse nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) kehtestab koerte, kasside ja teiste lemmikloomade (edaspidi lemmikloom) pidamise nõuded Elva linna haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või valduses on lemmikloom. Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, veterinaarkorralduse seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

 (3) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) loomapidaja on isik, kellele kuulub koer, kass või muu lemmikloom või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse lemmikloom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises loom asub, kui lemmiklooma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
 2) hulkuv lemmikloom on loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib loomapidaja või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool omanikule kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või märgistamata lemmikloom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
 3) põllumajandusloom (sh linnud) on loomsete saaduste tootmise eesmärgil peetav ja aretatav loom (siga, küülik, nutria jt) ning lind (kana, hani, part jt);
 4) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
 5) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu seadev tegevus või tegevusetus;
 6) avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis on mõeldud üldiseks kasutamiseks või mis on üldkasutatav-tänav, haljasala, mänguväljak, üldkasutatavad hooned, ühissõiduk jms.
 7) registreerija on lemmikloomade üle arvestuse pidaja;
 8) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht;
 9) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

§ 2.  Lemmiklooma pidamine ja hoidmine

 (1) Lemmiklooma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimeste või teiste loomade ründamise võimalus.

 (2) Lemmiklooma pidamine ei tohi häirida avalikku korda, teiste isikute rahu ega teisi loomi. Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest, s.h. ka juhul kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

 (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud jälgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

 (4) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

 (5) Lemmiklooma pidaja on kohustatud täitma põllumajandusministri 24.07.2008.a määrust nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded”.

§ 3.  Loomapidaja kohustused

 (1) Loomapidaja on kohustatud:
 1) tagama lemmikloomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses sööta ja joogivett;
 2) paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde või piirdeaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi;
 3) tagama teenistuskohustusi täitva isiku (postiljon, arst, politsei jt) ohutu viibimise loomapidaja territooriumil;
 4) järgima looma pidamisel veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid;
 5) lemmikloomaga avalikus kohas viibimisel koristama oma looma väljaheited, kasutama jalutusrihma või kandmisvahendit, ühistranspordis koeral suukorvi;
 6) viivitamata korraldama lahti pääsenud looma püüdmist;
 7) järgima teisi õigusaktidega lemmikloomade pidamisele kehtestatud nõudeid.

 (2) Loomapidajal on keelatud:
 1) lemmiklooma hüljata, vigastada, piinata, jätta abitusse seisundisse, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkamine või panna toime mõni muu lubamatu tegu looma suhtes;
 2) lubada lemmikloomal reostada avalikku kohta;
 3) loomade toitmine ja pidamine korterelamute avalikes ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud elamu kodukorraga;
 4) viibida lemmikloomaga rahvakogunemistel, kalmistul, kaubandusettevõtetes, rannas, turul, spordi- ja mänguväljakutel ning avalikel üritustel ja vastavalt märgistatud kohtades, v.a. selleks ettenähtud kohad ja üritused;
 5) ujutada või pesta lemmiklooma avalikes veekogudes.

§ 4.  Lemmiklooma registreerimine, märgistamine ja vaktsineerimine

 (1) Elva linnas peetavad koerad ja avalikku kohta pääsemise võimalusega peetavad kassid peavad olema registreeritud ja märgistatud.

 (2) Lemmiklooma registreerib Elva linna lepingu alusel teenindav veterinaararst. Registreerimisel väljastab registreerija loomapidajale tunnistuse ja lemmikloomale kordumatu registreerimisnumbri. Lemmiklooma registreerimise ja märgistamisega seotud kulud tasub loomapidaja.

 (3) Lemmikloom märgistatakse tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiibiga või loomapidaja poolt kaelarihmale kinnitatud märgistusega (registreerimisnumber, omaniku nimi või telefoninumber).

 (4) Loomapidaja on kohustatud lemmiklooma registreerima ja märgistama seitsme päeva jooksul arvates päevast, mil lemmikloom sai kolme kuuseks.

 (5) Lemmiklooma registreerimisel ja märgistamisel esitab loomapidaja vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on loomapidaja kohustatud lemmiklooma enne registrisse kandmist vaktsineerima.

 (6) Lemmiklooma registreerimisel ja märgistamisel esitab loomapidaja järgmised andmed:
 1) omaniku nimi, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
 2) lemmiklooma liik, tõug, sugu, nimi, sünniaeg või vanus, värvus, eritunnused või kirjeldus.

 (7) Lemmiklooma registreering kehtib 15 aastat, mille järel registreering kustutatakse. Lemmiklooma surmast on loomapidaja kohustatud teatama registreerijale 14 päeva jooksul, mille alusel registrikanne kustutatakse.

 (8) Loomapidaja on kohustatud ennetavalt vaktsineerima oma koera ja kassi marutaudi vastu, samuti tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid ja loomataudi esinemise tõttu kehtestatud kitsendusi.

§ 5.  Hulkuvate lemmikloomade püüdmine, äravõtmine, hukkamine

 (1) Hulkuvate lemmikloomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, samuti leitud korjuse kõrvaldamist korraldab lepingu alusel Elva linna teenindav veterinaararst. Varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning lemmikloomade hukkamist korraldab linnavalitsuse poolt valitud asutus ( edaspidi varjupaik) lepingu alusel.

 (2) Kui hulkuv lemmikloom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik koheselt tagastada loomapidajale, tuleb lemmikloom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varjupaika).

 (3) Püütud lemmikloomi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avaldamisest varjupaiga kodulehel. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva lemmiklooma omanikku kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, võib läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras ning hukatud looma korjus maetakse selleks ettenähtud matmispaika või põletatakse loomsete jäätmete põletusahjus.

 (4) Omanikuga lemmiklooma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja. Ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud koera omanik on kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud.

 (5) Looma on õigus omanikult ära võtta, kui looma jätmine omaniku juurde ohustab looma tervist, elu või kui on ohus ümbritsev elukeskkond. Looma äravõtmine korraldatakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

§ 6.  Vastutus

 (1) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kehtivate õigusaktidega sätestatud korras.

 (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostatakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

§ 7.  Lõppsätted

 (1) Käesoleva eeskirja § 4 lg 2 p 2 ei rakendata pimeda inimese juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

 (2) Elva Linnavolikogu 30. septembri 2002.a määrus nr 7 “Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Leelo Suidt
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json