EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2012, 5

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 29.10.2012 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja reklaamiseaduse § 13 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Välireklaami paigaldamise eeskiri (edaspidi määrus) reguleerib välireklaami paigaldamise ja eemaldamise tingimusi Elva linnas.

  (2) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades reklaamiseadusest ja määrusest tulenevaid erisusi.

  (3) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele, toimub reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine ehitusseaduses, Elva linna ehitusmääruses ning määruses sätestatud korras.

  (4) Kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja asub Elva linna valduses oleval ehitisel või selle osal (edaspidi linnaehitis) või Elva linna omandis oleval kinnistul või selle osal (edaspidi linnakinnistu), lähtutakse linnaehitise või linnakinnistu kasutusse andmisel reklaamikandja paigaldamiseks Elva Linnavolikogu 29.novembri 2010 määrusest nr 17 “Elva linnavara valitsemise kord”.

  (5) Elva Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) pädevuses on reklaamiseaduses ja määruses sätestatud välireklaamiga seotud ülesannete korraldamine (sh reklaamiloa taotlusvormi kehtestamine), järelevalve teostamine ja määruses sätestatud väärtegude menetlemine.

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

  (2) Lisaks reklaamiseadusele kasutatakse määruses mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaamikandja – välireklaami paigaldamiseks kasutatav alus, seadeldis, konstruktsioon (reklaampost, tahvel, haagis jms), või ühistranspordivahend;
  2) mittestatsionaarne reklaam – maapinnaga või ehitisega mittepüsivalt ühendatud reklaamikandjale paigaldatud välireklaam, mis asub kaupluse, toitlustusasutuse või mõne muu majandus- või kutsetegevuse koha sissekäigu vahetus läheduses;
  3) reklaamloosung – välireklaam, mis paigaldatakse, sõidu-, kõnni- või kergliiklustee kohale;
  4) kampaaniareklaam – välireklaam, mis avalikustatakse üksik- või seeriaplakatitena selleks ettenähtud reklaamikandjal reklaamikampaania läbiviimise ajaks;
  5) reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  6) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mis asub ehitisel või ehitise siseruumides avalikkusele suunatult või eraomandis oleval kinnistul, ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

  (3) Välireklaamina ei käsitata:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas, kus müüakse kaupa või osutatakse teenust, antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta, ning käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teavet;
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga;
  5) sponsorteates avaldatud spondeerija nime, kaubamärki ja teavet tema antud materiaalse toetuse kohta.

§ 3.   Välireklaami avalikustamise õiguslik alus

Välireklaami paigaldamine on lubatud Linnavalitsuse väljastatud reklaamiloa alusel.

§ 4.   Reklaamiloa taotlemine

Reklaamiloa taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja Linnavalitsusele järgmised dokumendid:

1) vormikohase taotluse;

2) välireklaami, s.h kampaaniareklaami puhul kavandi koos mõõtude ja värvilahendusega;

3) asendiskeemi, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;

4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
5) omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile, ühistranspordivahendile ja tehnovõrgu või rajatise kaitsetsooni, v.a juhul, kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja paigaldatakse linnarajatisele või linnakinnistule;
6) liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teele või tee kaitsevööndisse, v.a juhul, kui välireklaam paigaldatakse kohalikule teele ja tee kaitsevööndisse;

7) Muinsuskaitseameti kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse kinnismälestisele, (va arheoloogiamälestis) või selle kaitsevööndisse.

§ 5.   Reklaamiloa väljastamine

  (1) Linnavalitsus kontrollib esitatud dokumentide vastavust nõuetele 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

  (2) Kui reklaami avalikustaja poolt jäetakse koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab Linnavalitsus taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 tööpäeva. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Reklaamiluba väljastatakse reklaami avalikustajale Linnavalitsuse korraldusega.

  (4) Reklaamiluba väljastatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat.

§ 6.   Reklaamiloa väljastamisest keeldumine

Linnavalitsus võib reklaamiloa väljastamisest keelduda, kui:
1) reklaamiloa taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid;

2) välireklaam ei vasta reklaamiseaduses, määruses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;

3) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 7.   Reklaamiloa kehtetuks tunnistamine

Linnavalitsusel on õigus reklaamiluba kehtetuks tunnistada juhul, kui:
1) väireklaam ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul reklaamiloa väljaandmise kuupäevast arvates;
2) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb välireklaami paigaldamise asukoha maa või ehitise omanik/valdaja;
3) reklaamiloa kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami avalikustaja;
4) välireklaam ei ole paigaldatud kooskõlas kujundusprintsiipidega;
5) reklaami avalikustaja on jätnud täitmata volitatud ametiisiku ettekirjutuse;
6) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 8.   Reklaamiloa pikendamine ja muutmine

  (1) Reklaamiloa pikendamiseks ja muutmiseks esitab reklaami avalikustaja Linnavalitsusele vormikohase taotluse.

  (2) Linnavalitsus vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul ja määrab vajadusel nõutavate lisadokumentide ja kooskõlastuste vajaduse, andes taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 tööpäeva. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Reklaamiluba pikendatakse ja muudetakse Linnavalitsuse korraldusega.

  (4) Reklaamiluba pikendatakse tähtajaga kuni 3 (kolm) aastat.

§ 9.   Reklaami avalikustaja kohustused

Reklaami avalikustaja on kohustatud:
1) paigaldama välireklaami reklaamiloa olemasolul ja vastavuses reklaamiloaga;
2) paigaldama välireklaami kooskõlas määrusega;
3) paigaldama välireklaami kooskõlas teeseadusega;
4) tagama välireklaami esteetilise väljanägemise kogu välireklaami avalikustamise ajal;
5) esitama Linnavalitsusele teatise välireklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt 5 tööpäeva ette;
6) eemaldama välireklaami 3 päeva jooksul pärast reklaamiloa tähtaja möödumist juhul, kui reklaamiluba ei ole pikendatud;
7) täitma volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid;
8) tasuma reklaamimaksu vastavalt Elva Linnavolikogu määruses "Reklaamimaks Elvas" sätestatud suuruses ja korras.

§ 10.   Omavoliliselt paigaldatud välireklaam

  (1) Omavoliliselt paigaldatud välireklaam on reklaam, mis on paigaldatud ilma reklaamiloata või mille paigaldamise reklaamiloa kehtivus on lõppenud või reklaamiluba on tunnistatud kehtetuks.

  (2) Omavoliliselt paigaldatud välireklaami eemaldab reklaami avalikustaja omal kulul Linnavalitsuse ettekirjutuses sätestatud tähtajaks. Kui välireklaami avalikustaja ei ole teada, eemaldab reklaami selle asukoha kinnisasja või ehitise omanik või valdaja.

  (3) Kui linnakinnistule või –ehitisele paigaldatud välireklaam ei ole tähtpäevaks eemaldatud, tellib Linnavalitsus välireklaami eemaldamise välireklaami paigaldaja kulul.

§ 11.   Nõuded reklaamikandjale

  (1) Reklaamikandja peab olema ohutu inimese elule, tervisele ja varale ning keskkonnale, sealhulgas:
  1) reklaamikandja peab olema tugevalt kinnitatud või turvaliselt paigutatud ehituslikult kindlale pinnale;
  2) reklaamikandja konstruktsioonilised elemendid peavad olema omavahel kindlas ühenduses;
  3) valgustatud reklaamikandja puhul peavad olema tarvitusele võetud meetmed, mis väldivad või vähendavad elektrist tulenevaid ohte ja elektromagnetilisi häireid.

  (2) Reklaamikandja peab paigutama nii, et see ei sega inimeste ja sõidukite liiklemist ning reklaamkandja paigutusel tuleb arvestada Teeseaduse § 34 nõudeid.

§ 12.   Välireklaami üldised kujundusprintsiibid

  (1) Välireklaam peab olema oma välisilmelt linnaruumi ja otseselt antud paika sobilik, eelkõige:
  1) sobima arhitektuursesse keskkonda;
  2) sobima ajaloolisesse konteksti;
  3) vastama headele tavadele ja olema esteetiliselt kõlblik.

  (2) Välireklaami paigutamine olemasoleva välireklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud välireklaamile, samuti ei tohi välireklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja linnaruumis tekkivaid olulisi vaateid.

  (3) Välireklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit, ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal alusel.

  (4) Välireklaami paigaldamisel sõiduteega külgnevale alale peab välireklaami sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest olema vähemalt 2,0 meetrit.

  (5) Välireklaami paigaldamisel sõidu- või kergliiklustee kohale peab välireklaami alumise serva kõrgus sõidutee pinnast olema vähemalt 5,0 meetrit, jalg- ja kõnniteede kohal vähemalt 3,0 meetrit.

  (6) Välireklaami paigaldamisel tee või selle osade ristumiskohtadele teise tee või selle osade vahetusse lähedusse või väljasõidukohtade vahetusse lähedusse teega külgnevalt alalt peab välireklaami alumise serva paigaldamiskõrgus maapinnast olema vähemalt 2,5 meetrit.

  (7) Välireklaami ei tohi paigaldada geodeetiliste märkide vahelisele suunale ega geodeetiliste märkide kaitsetsooni.

  (8) Paberkandjal reklaamkuulutused ja plakatid paigutatakse ainult Linnavalitsuse poolt selleks ettenähtud reklaamikandjatele (kuulutusestendid ja -tulbad).

  (9) Mittestatsionaarse reklaami ühe külje reklaampinna suurus ei tohi ületada 0,5 m2, see peab olema kujundatud korrektselt ja esteetiliselt ning olema vastavuses reklaamiseadusega.

  (10) Mittestatsionaarne reklaam paigaldatakse kõnniteele selliselt, et kõnnitee vabaks jääva osa laius on vähemalt 1,5 meetrit.

§ 13.   Kujundusprintsiibid kinnismälestisel ja nende kaitsevööndis

  (1) Elvas asuvale kinnismälestisele ja selle kaitsevööndisse paigaldatav välireklaam peab väärtustama ajaloolist miljööd ning lähtuma hoone arhitektuuristiilist. Välireklaam ei tohi domineerida, see peab olema minimaalse suuruse ja tagasihoidliku kujundusega.

  (2) Ajalooliste hoonete (ehitatud enne 1940 aastat) fassaadil paigaldatakse välireklaam traditsioonilistesse kohtadesse (uste piirkond, valgmikud, varikatused, aknad, väravad jms). Kui hoone fassaadikujunduses on ette nähtud spetsiaalsed alad või ehitusdetailid välireklaami avalikustamiseks, paigaldatakse välireklaam esmalt sellistesse kohtadesse.

  (3) Ajaloolistel hoonetel ei paigaldata välireklaami esimesest korrusest kõrgemale, v.a reklaamloosungid.

  (4) Hoonetele paigaldatud konsoolsed välireklaamid võivad ulatuda kuni 1,5 meetri kaugusele hoone seinast.

  (5) Ühes hoones tegutsevate ettevõtete/asutuste välireklaamid kinnitatakse samale reklaamikandjale, materjalid ja mõõtmed unifitseeritakse.

  (6) Väireklaami valmistamisel kasutatakse ajastule sobivaid materjale.

§ 14.   Alkoholi välireklaami keelupiirkond

Koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, noorte püsilaagri ja noorte projektlaagri kasutuses olevas ehitisel või territooriumil ning nende vahetus läheduses alkoholi reklaam on keelatud. Vahetus läheduses asuvaks reklaamiks on 150 meetrit eelnimetatud asutuse kasutuses oleva kinnistu piirist.

§ 15.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Linnavalitsus teostab määruse üle järelevalvet volitatud ametiisikute kaudu.

  (2) Määruse rikkumise eest karistatakse reklaamiseaduses sätestatud alusel ja korras.

  (3) Välireklaami nõuete rikkumiste kohtuväline menetleja on Linnavalitsus.

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Enne määruse jõustumist paigaldatud ning määruses sätestatud nõuetele mittevastavad välireklaamid tuleb eemaldada või määrusega vastavusse viia hiljemalt 31. detsembriks 2012.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist välja antud reklaamiload kehtivad reklaamiloas sätestatud tähtajani. Kui reklaamiloas sätestatud kehtivuse tähtaeg on möödunud, peavad reklaami avalikustajad esitama vormikohase taotluse hiljemalt 10.detsembril 2012.

  (3) Määrus jõustub 15. novembril 2012.

Leelo Suidt
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json