HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Mustjala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu töökorra kehtestamine

Väljaandja:Mustjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2012, 17

Mustjala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu töökorra kehtestamine

Vastu võetud 29.04.2011 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Haridusasutuse hoolekogu (edaspidi hoolekogu) juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, Mustjala Lasteaed-Põhikooli põhimäärusest, Mustjala Vallavolikogu ja Mustjala Vallavalitsuse õigusaktidest ning teistest hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  Mustjala Lasteaed-Põhikooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on eelkooliealiste laste, õpilaste, kooli pidaja, lastevanemate, kooli vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatustegevuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

2. peatükk Hoolekogu koosseis 

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavalitsuse ja vallavolikogu esindaja, pedagoogide esindajad (1+1), 5 lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

3. peatükk Hoolekogu moodustamine 

§ 4.   Lastevanemate esindajate valimine

  (1) Lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub lastevanemate üldkoosolekul (lasteaia ja põhikooli lastevanemad eraldi, 2+3), mille kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lastevanemate üldkoosolekul.

  (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (4) Hoolekogu liikmeteks valitakse enim hääli saanud kandidaadid.

  (5) Lastevanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 5.   Pedagoogide esindajate valimine

  (1) Pedagoogide esindajad valitakse hoolekogusse õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku.

  (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (4) Hoolekogu liikmeteks valitakse enim hääli saanud kandidaadid.

§ 6.   Kooli pidaja esindajad

  (1) Vallavolikogu määrab hoolekogusse esindaja oma liikmete hulgast.

  (2) Vallavalitsus määrab hoolekogusse esindaja oma liikmete hulgast.

§ 7.   Kooli toetavate organisatsioonide esindajad

  Kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab.

4. peatükk Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja muutmine 

§ 8.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitamine

  (1) Haridusasutuse direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu liikmete kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud valitud isikud ja esitamise alus.

  (2) Hoolekogu kinnitatakse neljaks aastaks.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. Vallavalitsus kinnitab uue hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta novembrikuu jooksul.

  (4) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) hoolekogu liikme surma korral;
  5) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse alusel.

§ 9.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab haridusasutuse direktor sellest vallavalitsust, esitades taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

5. peatükk Hoolekogu pädevused 

§ 10.   Hoolekogu ülesanne

  (1) Jälgib kooli õppe-ja kasvatustegevust.

  (2) Aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuse paremate tingimuste loomisele.

  (3) Teeb ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 11.   Hoolekogu pädevused

  Hoolekogu:
  1) lahendab laste ja nende vanemate esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
  2) avaldab arvamust haridusasutuse tegevus- ja õppekava muudatuste kohta;
  3) teeb ettepaneku lasteaias rühmade moodustamiseks või kaotamiseks, koolis pikapäevarühma moodustamiseks, haridusasutuse töö planeerimiseks ja korrastamiseks;
  4) avaldab arvamust arengukava ja selle muudatuste kohta;
  5) avaldab arvamust põhimääruse ja selles tehtavate muudatuste kohta;
  6) avaldab arvamust kodukorra ja selle muutmise kohta enne kehtestamist;
  7) on vajadusel kaasatud hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisse;
  8) avaldab arvamust sisehindamise aruande kohta;
  9) avaldab arvamust eelarve eelnõu kohta;
  10) avaldab arvamust lasteaeda ja kooli vastuvõtu tingimuste kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimustele ja korrale;
  12) teeb kooli pidajale ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  13) määrab oma esindaja atesteerimiskomisjoni;
  14) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, (välja arvatud direktori) kasvatajate, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
  15) kooskõlastab arenguvestluse läbiviimise tingimused ja korra;
  16) teeb ettepanekuid koolitoidu valiku kohta.

§ 12.   Hoolekogu õigused

  Hoolekogul on õigus:
  1) saada lasteaed-põhikooli direktorilt kirjalik ülevaade õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  2) saada direktorilt ja vallavalitsuselt vajalikku informatsiooni;
  3) võtta osa õppenõukogu koosolekust.

6. peatükk Hoolekogu töökord 

§ 13.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja protokollija.

  (2) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine toimub avalikul hääletamisel.

  (3) Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

§ 14.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks aastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu;
  3) ülesannete täitmise tähtajad.

§ 15.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt 1 kord kvartalis.

  (2) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (4) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (6) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (7) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (8) Hoolekogu koosolekust võtab osa haridusasutuse direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (9) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametnikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (11) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus ja lõpp;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetus;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõna võtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (12) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega.

§ 16.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel. Hoolekogu otsuse hääletamine võib olla ka salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema puudumisel aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor.

  (3) Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse haridusasutuse veebilehel.

  (4) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega vallavalitsuse või riiklikku järelevalvet teostava ametniku poole.

§ 17.   Aruandlus

  (1) Hoolekogu õppeaastal tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaasta haridusasutuse lastevanemate üldkoosolekule ja tutvumiseks vallavalitsusele.

  (2) Aruanne peab kajastama õppeaasta jooksul tehtud töid ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 18.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 10.05.2011.

Malve Kolli
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json