HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustuste andmise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2012, 36

Üldhariduskoolide õpilastele ühistranspordi sõidusoodustuste andmise kord

Vastu võetud 31.10.2012 nr 133

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, ühistranspordiseaduse § 5 ja § 29 lõigete 3 ja 4 ning sotsiaalministri 27.03.2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 7 lõike 1 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib ühistranspordi sõidusoodustuste andmist üldhariduskoolide õpilastele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn.

  (2) Ühistranspordi sõidusoodustus kehtib õppeaasta õppeperioodil alates 1. septembrist kuni haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud suvise koolivaheaja alguseni.

  (3) Sõidusoodustuse saajad peavad omama elektroonilist sõidukaarti või elektroonilist õpilase perioodikaarti.

§ 2.   Mõisted

  (1) Vedaja – Viljandi maakonna avalikel bussiliinidel või linnalähiliinidel transporditeenuse osutaja;

  (2) veo toetus - lepingujärgne vedajale makstav summa;

  (3) maakonna avalikud bussiliinid - Viljandi maakonna liinid, mille vedajateks on Viljandi maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamise hanke võitjad;

  (4) linnalähiliinid - Viljandi linnalähiliinid, mille vedajaks on Viljandi linnalähiliinide avaliku teenindamise hanke võitja;

  (5) elektrooniline sõidukaart – õpilase nimeline elektrooniline kaart, mis kehtib koos õpilaspiletiga ja annab tasuta sõidu õiguse maakonna avalikel bussiliinidel koolipäevadel sõiduks kodust kooli ja tagasi;

  (6) elektrooniline õpilase perioodikaart – õpilase elektrooniline kaart, mis kehtib koos õpilaspiletiga kuupäevast kuupäevani ja annab sõiduõiguse 30 päevaks linnalähiliinidel.

§ 3.   Sõidusoodustuse määr

  (1) 100-protsendiline ühistranspordi sõidusoodustus maakonna avalikel bussiliinidel kehtib üldhariduskoolide õpilastele, kes õpivad Viljandi maakonna teiste omavalitsuste üldhariduskoolides.

  (2) 100-protsendiline ühistranspordi sõidusoodustus linnalähiliinidel kehtib nelja või enama alaealise lapsega pere õpilastele, kes omandavad üld- või kutseharidust Viljandi linna või maakonna koolides.

  (3) 50-protsendiline ühistranspordi sõidusoodustus linnalähiliinidel kehtib:
  1) 1.-3. klassi õpilastele, kes omandavad haridust Viljandi linna üldhariduskoolides;
  2) Viiratsi Kooli õpilastele.

§ 4.   Sõidusoodustuse andmine

  (1) Sõidusoodustus maakonna avalikel bussiliinidel.
  1) Elektroonilise sõidukaardi saamise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetel koostatud õpilasnimekiri, mis edastatakse Viljandi Maavalitsusele. Viljandi Maavalitsus tellib elektroonilised sõidukaardid, mis jaotatakse sõitjatele Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) haridus- ja kultuuriameti poolt.
  2) Esmaste elektrooniliste sõidukaartide eest tasub linnavalitsus esitatud arve alusel, duplikaadi eest tasub õpilase seaduslik esindaja.
  3) Veo toetuse maksab linnavalitsus vastavalt vedaja poolt esitatud arvetele.

  (2) Sõidusoodustus linnalähiliinidel.
  1) Elektrooniline õpilase perioodikaart ostetakse kaardi kasutaja või tema seadusliku esindaja poolt.
  2) Soodustuse summa hüvitamise aluseks on õpilasnimekiri EHIS andmetel igakuiselt 10.kuupäeva seisuga.
  3) Paragrahvis 3 lõikes 2 nimetatud õpilastele ostetakse elektrooniline õpilase perioodikaart kasutaja või tema seadusliku esindaja poolt linnavalitsuse sotsiaalametist. Linnavalitsus tasub õpilaste elektrooniliste perioodikaartide ettemaksu summa vedaja poolt esitatud arvete alusel.
  4) Paragrahvis 3 lõikes 3 nimetatud õpilastele hüvitab linnavalitsus ettenähtud soodustuse summa, tasudes ülekandega või sularahas õpilase seaduslikule esindajale. Õpilase seaduslik esindaja esitab selleks avalduse, millele lisab perioodikaardiga seotud kulude tegemist tõendava dokumendi.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 25.11.2009 määrus nr 12 „Üldhariduskoolide õpilaste sõidusoodustuste andmise kord“ alates 1. detsembrist 2012.

  (2) Üleminekuperiood elektroonilise õpilase perioodikaardi rakendamiseks toimub kuni 1. detsembrini 2012.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json