KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Tapa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.09.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2012, 51

Tapa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 12.05.2011 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36², § 66³ ja § 664, Loomakaitseseadus § 2 lg 3, § 5, Loomatauditõrje seadus § 4, §10, §11 lg 1 ja lg 2, § 12, Vabariigi Valitsuse 16. aprill 2002 määrus nr 130 “Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ning Põllumajandusministri 24.07 2008 määrus nr 76 ”Lemmikloomade pidamise nõuded” alusel:

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Tapa valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi loomapidaja) on loom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb looma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest ning teistest Eesti Vabariigi ja Tapa valla õigusaktidest.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loomaks nimetatakse käesolevas eeskirjas koera või kassi;
  2) loomapidaja on isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse loom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones või rajatises ta asub, kui looma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist;
  3) hulkuv loom on loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi või märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  4) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  5) avalik koht on vabaks liikumiseks ja üldiseks kasutamiseks avatud maa-ala, rajatis, ehitis või ruum, sh tee, tänav, haljasala, kaupluse, toitlustusettevõtte, kultuuri-, haridus- ja lasteasutuse üldkasutatav ala, ühissõiduk ja elamu ühiskasutuses olev ruum;
  6) teenistuskoer on koer, kes on saanud erialase koolituse vastavalt koerajuhtide põhikursuse õpekavale, omab vastavat kvalifikatsiooni ja keda kasutatakse politseis, piirivalves, päästeteenistuses või vaegnägija juhtkoerana
  7) varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning selleks kohandatud koht.

2. peatükk LOOMA PIDAMISE NÕUDED 

§ 3.   Loomapidamine

  (1) Looma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Kaasomandis olevas korteris või majas võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Paljukorterilises elamus ja selle territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima lisaks käesolevale eeskirjale korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (3) Looma pidamine ei tohi häirida ja ohustada avalikku korda ega teisi loomi. Keelatud on lubada loomal häirida metsloomi ja -linde välja arvatud jahi ajal jahikoertel.

  (4) Koera omanik kannab täielikku vastutust kõigi koera tekitatud kahjude eest, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.

  (5) Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (6) Looma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (7) Loomapidaja on kohustatud täitma Põllumajandusministri poolt 24. juuli 2008. määruses nr 76 “Lemmikloomade pidamise nõuded” kehtestatud nõudeid.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, märgistatud ja registreeritud. Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku ja haige loomaga, v.a. veterinaari juurde minekul.

  (2) Koera avalikus kohas viibimisel peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Väikekoera võib hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses transportkastis või –puuris.

  (3) Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas teenistusülesannete täitmisel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral kohe jalutusrihma külge kinnitada.

  (4) Ühissõidukis peab koer olema kinnitatud jalutusrihma külge ning koeral peab olema peas suukorv, välja arvatud juhul kui suukorvi kandmine ei ole koeratõust tulenevalt võimalik. Jalutusrihma asemel võib koer olla vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või – kotis. Loomapidaja peab tagama, et koer ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi inimesi ega loomi.
  5) Ühissõidukis peab kass olema vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või –kotis. Loomapidaja peab tagama, et kass ei ohustaks ega häiriks ühissõidukis teisi inimesi ega loomi.

  (6) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult avalikku kohta mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist.

  (7) Looma võib jätta väljapääsemist välistaval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata looma tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse, kuid mitte kauemaks kui pool tundi. Sellisel juhul peab sõiduk olema paigutatud otsese päikesevalguse eest varjatud kohta ning loomale peab olema tagatud hingamiseks vajaliku õhu juurdepääs. Kui väline õhutemperatuur ületab varjulises kohas 20 soojakraadi, on looma autosse jätmine keelatud.

  (8) Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ja toitu;
  2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid;
  3) jälgima, et koera või kassi pidamine (haukumine, ulgumine, näugumine, märgistamine jms.) ei häiriks avalikku korda ja teiste isikute rahu ja heaolu;
  4) koheselt koristama avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas looma tekitatud reostuse.
  5) paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi ning kindlustama ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääsu ja tema julgeoleku looma võimaliku ründe vastu.
  6) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  7) viivitamata korraldama lahti pääsenud looma püüdmist või kadunud looma otsimist ning teavitama looma kadumisest Tapa Vallavalitsust;
  8) looma teadmata põhjusel (näiteks taudikahtlusel) hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  9) inimest või teist looma hammustanud ebaloomuliku käitumisega või marutaudikahtlusega loomast (ka metsloomast) kohe teatama tervisekaitse- ja veterinaarasutusse;
  10) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme- kuni nelja kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  11) järgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) viibida loomaga avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
  2) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  3) lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume;
  4) ujutada ja pesta looma avalikult kasutatavatel veekogudel ja suplemiskohtades, tiikides ja purskkaevudes;

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 6.   Hulkuvad loomad

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab Tapa Vallavalitsus.

  (2) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

  (3) Püütud loom paigutatakse varjupaika ning hoitakse varjupaigas vähemalt 14 päeva, arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse. Omanikuga looma varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse ja eutanaasia kulud tasub loomapidaja. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

  (4) Hulkuvaks koeraks ei loeta jahikoera, kes on jahil peremehest maha jäänud. Juhul kui jahikoer teeb koduteel teistele inimestele või nende varale kahju, kannab omanik selle eest täit vastutust.

  (5) Hulkuvate loomade tuvastatud omanikest teavitatakse Tapa Vallavalitsust.

3. peatükk ANDMEKOGU 

§ 7.   Koerte märgistamine ja registreerimine

  (1) Alates 01.01.2012.a peab koer kandma märgistusena tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit. Käesolevat punkti ei rakendata koerte osas, kes kannavad hästiloetavat tätoveeringut. Omanik peab koera märgistama kümne päeva jooksul arvates päevast, millal koer sai kolme kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada kümne päeva jooksul arvates omandamise päevast.

  (2) Tapa valla haldusterritooriumil peetavad loomad peavad olema registreeritud Tapa valla lemmikloomade registris (edaspidi register).

  (3) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik veterinaararstile koera vaktsineerimistõendi. Kui loom ei ole vaktsineeritud, siis on loomapidaja kohustatud laskma looma enne registrisse kandmist vaktsineerida., välja arvatud juhul, kui see on välistatud looma tervisliku seisundi tõttu. Sellisel juhul on loomapidaja kohustatud laskma looma vaktsineerida esimesel võimalusel ning esitama registreerijale viivitamata tõendi looma vaktsineerimise kohta, kuid mitte hiljem kui kahe kuu möödumisel looma registreerimisest.

  (4) Registreerimisel esitab loomapidaja järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, telefoninumber ja elukoht;
  2) koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus;
  3) andmed, mida näeb ette registri põhimäärus.

  (5) Looma surmast või looma omaniku vahetuse korral peab omanik 14 päeva jooksul teatama lemmikloomaregistri volitatud töötlejale.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 8.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 ³ alusel.

§ 9.   Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 6 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavolikogu 12. aprill 2007 määrus nr 55 “Tapa valla koerte ja kasside pidamise eeskiri”.

§ 11.   Jõustumine

  (1) Paragrahvi 7 lõike 1 sätestatud nõue koeral kanda märgistusena mikrokiip rakendub alates 01.01.2012.a.

  (2) Paragrahvi 7 lõike 2 sätestatud nõue registreerida koer Tapa valla lemmikloomade registris rakendub alates 01.06.2012.a.

  (3) Määrus avaldatakse valla veebilehel ning ajalehes Sõnumed

  (4) Määrus jõustub 1. juunil 2011.a.

Urmas Roosimägi
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json