HaridusKool

Teksti suurus:

Vastseliina Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2012, 65

Vastseliina Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 26.01.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 34 ja “Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 27 lg 5 ja Vastseliina vallavolikogu 26. mai 2010.a määrusega nr 1-1.1/16 kinnitatud „Vastseliina valla põhimääruse” § 11 lg 1 ning Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 20.01.2011.a protokollilise ettepaneku alusel.

§ 1.  Vastuvõtt I klassi

 (1) Laps on koolikohustuslik, kui ta saab jooksva aasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks.

 (2) Õpilane on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17 – aastaseks saamiseni.

 (3) Erandjuhul võetakse Vastseliina Gümnaasiumi (edaspidi Kool) ka nooremaid, kui lapsevanem avaldab selleks soovi ja laps on saanud jooksva aasta 30. aprilliks kuueaastaseks (Põhikooli – ja gümnaasiumiseadus)ning kui laps vastab kooliküpsuse nõuetele ja klassis on vabu kohti.

 (4) Vanemal on õigustaotleda koolikohustuste täitmise edasilükkamist ühe aasta võrra (Sotsiaalministri määrus)

 (5) Esimesse klassi vastuvõtul eeldatakse teatud kooliküpsust, mis seisneb järgnevas:
 1) laps tunneb tähti
 2) laps teab öelda oma elukoha aadressi, vanust ja oskab kirjutada ees - ja perekonnanime
 3) loendab numbreid
 4) loeb sõnu ja lauseid
 5) käelise tegevuse oskus hõlmab kääride kasutamist, joonistamist, värvimist ja kirjutamist ja kirjutamise võtete tundmist
 6) laps on suuteline kuulama ja jälgima õpetajat
 7) tuleb toime iseenda teenindamisega
 8) on läbinud arstliku kontrolli

 (6) Kooli võetakse vastu ka erivajadustega lapsed. Suurema füüsilise puude korral suunatakse laps nõustamiskomisjoni otsusega koduõppele. Abikooli õppeprogrammi alusel saavad õppida ka eriõppele määratud õpilased vastavalt arstliku konsultatsiooni otsusele. Koolis töötavad õpiabirühmad eritunniplaani alusel.

 (7) Kooli õppima asumiseks esitatavad dokumendid:
 1) avaldus
 2) sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID kaart, pass)
 3) tervisekaart
 4) lapse individuaalsuse kaart (lasteaiast)
 5) foto (3x4) õpilaspileti jaoks

§ 2.  Vastuvõtt gümnaasiumisse

 (1) Vastuvõtt 10. klassi toimub vestluse ja põhikooli lõputunnistuse hinnete alusel.

 (2) Kooli õppima asumiseks esitatavad dokumendid:
 1) avaldus
 2) sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID kaart, pass)
 3) tervisekaart
 4) põhiharidust tõendav dokument
 5) 2 fotot (3x4) õpilaspileti ja õpinguraamatu jaoks.

§ 3.  Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kinnitamine ja muutmine

 (1) Kooli vastutõtu tingimused ja korra kinnitab ja muudab vallavolikogu oma õigusaktiga.

 (2) Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette kooli direktor ning esitab enne volikogu poolt kehtestamist hoolekogule arvamuse andmiseks.

§ 4.  Lõppsätted

  Kõik käesolevas määruses määratlemata juhud lahendatakse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist, rakendatakse 01. jaanuarist 2011. a.

Ivar Traagel
Vallavolikogu esimees