HaridusKool

Teksti suurus:

Võru Järve Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 18.06.2021, 12

Võru Järve Kooli õpilase vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 16.03.2011 nr 9
RT IV, 07.11.2012, 85
jõustumine 01.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.06.2021RT IV, 18.06.2021, 501.07.2021

Määrus kehtestatakse "Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus" § 27 lg 5, Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" § 2 lg 1, Võru Linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 20 "Volituste delegeerimine" § 1 ja Võru Linnavalitsuse 22. detsembri 2010. a. määruse nr 27 „Võru Järve Kooli põhimäärus“ § 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õpilaste vastuvõtmiseks taotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded ja vastuvõtu korraldus Võru Järve Koolis (edaspidi VJK).

§ 2.   Vastuvõtmisel esitatavad nõuded

  (1) VJK-i võetakse vastu hariduslike erivajadustega õpilased, kelle kohta nõustamiskomisjon on andnud soovituse erivajadustega isikule lihtsustatud õppe, toimetuleku- või hooldusõppe ning kasvatuse korraldamiseks.
[RT IV, 18.06.2021, 5 - jõust. 01.07.2021]

  (2) VJK annab lihtsustatud õpet, toimetuleku- või hooldusõpet esmajärjekorras hariduslike erivajadustega õpilasele, kes omab elukoha aadressi Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas. Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus võtta kooli õppima hariduslike erivajadustega lapsi väljastpoolt Võru linna.
[RT IV, 18.06.2021, 5 - jõust. 01.07.2021]

§ 3.   Vastuvõtu korraldus

  (1) VJK-i vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem või tema seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis (määruse lisa) kirjaliku taotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või koopia;
  2) kui taotluse esitab lapsevanem, siis lapsevanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või koopia;
  3) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) foto sisseastujast suuruses 3x4 cm;
  5) nõustamiskomisjoni soovituse;
  6) õpilase koolivalmiduskaarti selle olemasolul;
  7) teostatud pedagoogilise, psühholoogilise ja meditsiinilise uuringu tulemused.

  (2) Õpilase ületulekul teisest koolist esitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentidele:
  1) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  2) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
  3) eelmise kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeveerandi hinnangutega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel;
  4) väljavõte õpilase tervisekaardist;
  5) pedagoogilise iseloomustuse;
  6) direktori allkirjaga kinnitatud väljavõte õpilase individuaalsest õppekavast (õpilase hetkeseisund ja teda toetavad tugisüsteemid).

  (3) Õpilaste vastuvõtmise otsustab direktor käskkirjaga.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2011.

Lisa Vastuvõtu taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json