Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Valla alaeelarvete koostamise tingimused ja ajakava

Väljaandja:Rõngu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2012, 96

Valla alaeelarvete koostamise tingimused ja ajakava

Vastu võetud 25.10.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 2 ning Rõngu Vallavolikogu 13.09.2012 määruse nr 9 „Rõngu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord“ § 4 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldpõhimõtted

 (1) Alaeelarvete koostamise aluseks on arengukava ja eelarvestrateegia.

 (2) Alaeelarve projektis kajastatakse kõik vallavolikogule, valla ametiasutusele ja valla ametiasutuse hallatavatele asutustele pandud ülesannete ja vastavaks eelarveaastaks püstitatud eesmärkide täitmiseks kavandatavad tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud.

 (3) Alaeelarve projekti koostamisel lähtuvad hallatavad asutused, struktuuriüksused ja teenistused otstarbekuse, optimaalsuse ja säästlikkuse põhimõttest, vältides vajaduseta rahaliste vahendite taotlemist.

 (4) Alaeelarve projekti koostamisel esitatakse andmed määruse lisaks oleval vormil nr 1 „Vorm alaeelarve projekti koostamiseks teenistustele, hallatavatele asutustele ja struktuuriüksustele“.

 (5) Koos alaeelarve projektiga esitatakse vallavalitsusele seletuskiri eelarveaasta olulisemate tegevuste ning muutuste kohta asutuse või struktuuriüksuse eelarves, sh arengukavades kajastatud eesmärkide täitmiseks kavandatavatest tegevustest.

§ 2.  Tulud

 (1) Tulud maksudest planeeritakse vallavalitsuse poolt vastavalt alaeelarve koostamise ajaks teadaolevatele andmetele.

 (2) Tulud kaupade ja teenuste müügist ning lõivudest planeeritakse alaeelarve projektile eelnenud aasta tasemel. Alla eelneva aasta taseme planeerimine peab olema põhjendatud.

 (3) Muud tulud, sh tulud toetustest, planeeritakse alaeelarve projekti kinnitamise ajaks teadaolevatele andmetele.

§ 3.  Personali- ja majandamiskulud

 (1) Kulud kavandatakse eelkõige hallatavate asutuste, teenistuste ja struktuuriüksuste tavapäraseks ülalpidamiseks ning kehtivatest õigusaktidest ja sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 (2) Kulude kasvu võrreldes eelneva aasta eelarvega võib planeerida ainult täiendavate tuluallikate olemasolul, samuti seaduste, volikogu õigusaktide või juba sõlmitud lepingutega kooskõlas.

 (3) Alaeelarve projekti koostamisel võivad asutused, teenistused ja struktuuriüksused planeerida kulude katteallikana eelneva eelarveaasta kulutamata jääke näidates ära planeeritava jäägi ja kulude otstarbe. Eelarveaasta kulutamata jääki ei tohi planeerida tegevuseks, mis suurendab püsikulusid.

 (4) Personalikulud planeeritakse alaeelarve projektile eelneva aasta tasemel palgagruppide kaupa. Alaeelarve kasv on lubatud seadustest või volikogu õigusaktidest tulenevalt.

 (5) Personalikulude suurendamise vajadust tuleb seletuskirjas põhjendada, suurendamise lubatavuse otsustab vallavalitsus eelarve menetlemise käigus.

 (6) Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu planeerimisel põhjendab ametiasutus alaeelarve projekti seletuskirjas ajutiste lepinguliste töötajate kasutamise vajalikkust ja otstarbekust, tuues ära ajutiste lepinguliste tööde loetelu koos planeeritava töötasuga.

§ 4.  Investeerimistegevus

 (1) Investeeringuprojektina käsitletakse alaeelarves ühe objekti ehitamist, rekonstrueerimist, renoveerimist või soetamist ning sellega seotud planeeringuid, uuringuid või muid arendustöid, mille maksumus käibemaksuta on vähemalt 2 000 eurot. Väiksema maksumusega kulud kajastataks tegevuskuludena. Projekti eelarvelisse maksumusse arvatakse projekti eesmärgi saavutamiseks kõigi kulutuste summa, sh kulutused uuringuteks, projekteerimiseks, ehitamiseks, järelevalveks, seadmete ostmiseks ja paigaldamiseks, sh käibemaks.

 (2) Projektide prioriteetsuse määramisel tuleb eelistada jätkuprojekte (alustatud eelmisel eelarveaastal) ning projekte, mille finantseerimine toimub riigieelarve või muude sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.

 (3) Investeeringuprojektid esitatakse alaeelarve seletuskirjas projektide kaupa tuues välja maksumused, näidates ära projektirahastuse ja omafinantseeringu summad ning tehtavate tööde eest tasumise ajad, projektirahastuse korral ka toetuse vallale laekumise prognoositava aja. Iga objekti osas esitatakse seletuskirjas põhjendus selle vajalikkuse kohta.

§ 5.  Tegevustoetuse taotlemine valla eelarvest

  Valla eelarvest vahendeid taotlevad mittetulundusühingud, seltsid jms esitavad vallavalitsusele taotluse määruse lisaks oleval vormil nr 2 „Vorm rahalise toetuse taotlemiseks mittetulundusühingutele ja seltsidele“ elektrooniliselt aadressil rongu@rongu.ee.

§ 6.  Alaeelarve koostamise ajagraafik

 (1) Vallavolikogu, vallavalitsuse teenistused, struktuuriüksused ja hallatavad asutused esitavad alaeelarve projektid koos käesolevas korras nõutud dokumentidega vallavalitsusele hiljemalt 15. novembriks elektrooniliselt aadressil rongu@rongu.ee.

 (2) Käesolev kord ja sellele lisatud vormid avalikustatakse Rõngu valla veebilehel http://www.rongu.ee.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. oktoobril 2012. a.

Priit Pramann
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär

Lisa Vorm nr 1 „Vorm alaeelarve projekti koostamiseks teenistustele, hallatavatele asutustele ja struktuuriüksustele“

Lisa Vorm nr 2 „Vorm rahalise toetuse taotlemiseks mittetulundusühingutele ja seltsidele“