HaridusKool

Teksti suurus:

Virtsu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Hanila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2013, 2

Virtsu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 19.05.2011 nr 32
jõustumine 23.05.2011

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 73 lõike 1 ja «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 24 alusel

§ 1.  Hoolekogu mõiste

 (1) Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on lasteaia laste, kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, vanemate, kooli vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, haridusasutuste põhimäärustest, Hanila Vallavolikogu ja Hanila Vallavalitsuse õigusaktidest ning teistest hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.  Hoolekogu moodustamise põhimõtted

 (1) Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvad:
 1) kooli pidaja esindaja;
 2) vallavalitsuse esindaja;
 3) õppenõukogu esindaja;
 4) pedagoogilise nõukogu esindaja;
 5) neli õpilaste vanemate esindajat;
 6) kaks lasteaialaste vanemate esindajat;
 7) vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad;
 8) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

 (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 3.  Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

 (1) Hoolekogu liikmete nimekirja esitab kooli direktor vallavalitsusele kinnitamiseks hiljemalt jooksva õppeaasta 1. novembriks.

 (2) Hoolekogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks.

 (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

 (4) Hoolekogu liikmete volitused lõpevad ennetähtaegselt:
 1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste/lasteasutuse nimekirjast;
 2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
 3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
 4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
 5) hoolekogu liikme surma korral;
 6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse põhjal.

§ 4.  Hoolekogu koosseisu muutmine

  Liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab kooli direktor sellest koheselt vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

§ 5.  Kooli pidaja ja vallavalitsuse esindaja hoolekogus

 (1) Vallavolikogu nimetab oma esindaja hoolekogusse kahe kuu jooksul vallavolikogu uue koosseisu volituste algamisest. Esindajaks nimetatud vallavolikogu liikme volitused hoolekogus kestavad kuni järgmise vallavolikogu koosseisu poolt vallavolikogu esindaja nimetamiseni juhul, kui vallavolikogu liikme volitused ei lõpe ennetähtaegselt või kui vallavolikogu oma volituste kestel ei nimeta tema asemele uut esindajat.

 (2) Vallavalitsus nimetab oma esindaja hoolekogusse. Vallavalitsuse liikme volitus kestab vallavalitsuse poolt uue liikme nimetamiseni, kuid mitte kauem, kui tema vallavalitsuse koosseisu kuulumise lõpuni.

§ 6.  Õpetajate esindaja valimine

 (1) Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu koosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

 (2) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu ja pedagoogilise nõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

 (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui koosolek ei otsusta teisiti.

 (4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpetajate esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

§ 7.  Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

 (1) Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

 (2) Direktor avaldab lastevanemate üldkoosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist eKooli kaudu ja kooli veebilehel. Klassijuhatajad teavitavad vanemaid koosoleku toimumisest õpilaste kaudu. Lasteaiarühma õpetajad teavitavad vanemaid koosoleku toimumisest saates info vanema e-posti aadressile või informeerides vanemat muul viisil (info koosoleku kohta stendil, kirjalik teade paberkandjal lapse kapis vmt.). Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

 (3) Esindajate valimise koosolekut juhatab direktor, koosolek ja otsused protokollitakse.

 (4) Lastevanemate üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik koolis ja lasteaias käiva lapse vanemad.

 (5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles lastevanemate üldkoosolekul.

 (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

 (7) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui koosolek ei otsusta teisiti.

 (8) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning valituks loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

§ 8.  Õpilaste esindaja valimine

 (1) Õpilaste esindaja valimine toimub õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht.

 (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

 (3) Esindaja valimine toimub avaliku hääletamise teel.

 (4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpilaste esindajateks kooli hoolekokku leotakse enim hääli saanud kandidaadid.

 (5) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.

 (6) Käesoleva paragrahvi sätteid rakendatakse põhikooli õpilaste esindaja valimisel juhul, kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus.

§ 9.  Hoolekogu ülesanded:

 
 1) koostöös kooli õppenõukoguga osaleb kooli arengukava koostamises;
 2) kuulab ära direktori aruande kooli õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 3) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi kooli eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 4) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele ja õpilastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 5) kinnitab direktori ettepanekul pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 6) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 7) annab arvamuse kinnitatava õppekava kohta;
 8) annab arvamuse kooli põhimääruse eelnõu kohta;
 9) teeb vallavalitsusele ettepanekuid lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja päevase lahtioleku aja kohta;
 10) nimetab liikme vanempedagoogi ametijärgu omistamise atesteerimiskomisjoni;
 11) kooskõlastab õpilastega läbiviidava arenguvestluse tingimuste ja korra;
 12) kooskõlastab kooli sisehindamise aruande;
 13) arutab õpetamist ja kasvatamist puudutavaid vaidlusküsimusi ja teeb lahendusettepanekuid;
 14) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
 15) otsustab lasteaia lapse toidukulu päevamaksumuse;
 16) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 10.  Hoolekogu töökord

 (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ning protokollija.

 (2) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

 (3) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 11.  Hoolekogu korraline koosolek

 (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

 (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetel üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 12.  Hoolekogu erakorraline koosolek

 (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või volikogu või vallavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

 (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetel üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 13.  Koosoleku läbiviimine

 (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

 (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangu andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

 (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

 (5) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelvalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

 (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

 (7) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 14.  Koosoleku protokoll

 (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

 (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ning protokollija ees- ja perekonnanimi;
 4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
 5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimi ning nende ametinimetused;
 6) kinnitatud päevakord;
 7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
 8) vastuvõetud otsused;
 9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

 (3) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuse ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega.

§ 15.  Hoolekogu otsused ja nende täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

 (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

 (4) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor.

 (5) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused (välja arvatud seadustega kehtestatud piiratud juurdepääsuga dokumendid) on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

 (6) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest vallavalitsuse või haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 16.  Hoolekogu otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

 (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

 (2) Otsuse vastuvõtmiseks saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

 (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (4) Hääletustulemused protokollib protokollija. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja protokollija.

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Hanila Vallavolikogu 25. juuni 2008. a määrus nr 93 «Hanila valla koolide hoolekogu liikmete valimise kord» tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 23. mai 2011.a.

Mardo Leiumaa
Volikogu esimees