HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Tapa valla munitsipaalkoolide õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kord

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2014, 35

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tapa valla munitsipaalkoolide õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kord

Vastu võetud 28.02.2013 nr 84
RT IV, 08.03.2013, 32
jõustumine 01.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.02.2013RT IV, 07.11.2014, 1810.11.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2014

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse üldhariduskoolide (edaspidi kool) päevases õppevormis õppivatele õpilastele, kelle jalgsi käimise koolitee on pikem kui 3 km, koolitranspordi kasutamine ja ühistranspordiga kooli ja koolist koju tasuta sõiduks kaartide (edaspidi sõidukaart) väljastamise ning kooli ja koolist koju sõitmiseks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise tingimused ja kord.

§ 2.  Koolitranspordi kasutamine kooli poolt väljastatud kehtivuskinnitusega õpilaspileti alusel

 (1) Tapa valla koolitransporti võimaldatakse Tapa valla kooli (edaspidi kool/koolid) õpilasele, kellel sõiduks kooli ja kodu vahel puudub sobiv ühistransport.

 (2) Koolitransporti vajavate õpilaste kohta esitavad koolid Tapa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) õpilaste nimekirjad iga uue õppeaasta alguses hiljemalt 5. septembriks.

 (3) Vallavalitsusele esitatud koolide taotluste alusel korraldab vallavalitsus koolitranspordi.

 (4) Informatsioon ning vajaduspõhiselt tehtud muudatused koolitranspordi peatuste ning graafikute kohta avaldatakse vallavalitsuse ametlikul koduleheküljel.

§ 3.  Ühistranspordi kasutamine sõidukaartide alusel

 (1) Sõidukaart võib olla kiibiga sõidukaart, millele ühistranspordiettevõte laeb sõidukaarti kasutava õpilase koolisõidu marsruudil tasuta sõidu õiguse kuni 175 koolipäevaks õppeaastas või kiibita sõidukaart, millele on kantud õpilase nimi, marsruut, kool ja sõidusagedus.

 (2) Taotluse sõidukaarti vajavate õpilaste andmetega esitavad koolid õpilase seadusliku esindaja taotluse alusel vallavalitsusse hiljemalt 5. septembriks iga õppeaasta alguses.

 (3) Nimekirjades esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotluse esitanud kool.

 (4) Vallavalitsus koostab koolide taotluste alusel ühistranspordiettevõtetele sõidukaartide väljastamiseks koondtaotluse, kontrollides koolide taotlustes esitatud marsruudi vastavaust Eesti Hariduse Infosüsteemi sisestatud õpilase tegeliku elukohaga.

 (5) Sõidukaartide väljastamine koolidele esitatud taotluste alusel:
 1) ühistranspordiettevõtted väljastavad sõidukaardid vallavalitsuse koostatud koondtaotluse alusel üldjuhul kahe nädala jooksul alates taotluse esitamisest;
 2) kooli taotluse alusel väljastatud sõidukaardid toimetab õppeasutusse üldjuhul vallavalitsuse esindaja, sõidukaardi annab õpilasele kool, kes kaardi taotles.

 (6) Kool on kohustatud sõidukaarti omava õpilase koolist väljaarvamise korral õppeaasta kestel informeerima sellest koheselt vallavalitsust sõidukaardi kehtivuse tühistamiseks.

 (7) Sõidukaart on kehtiv koos kehtiva õpilaspiletiga.

§ 4.  Sõidukaardi duplikaadi taotlemine

 (1) Õpilasel, kes on talle väljastatud ühistranspordiettevõtte sõidukaardi rikkunud või kaotanud, on õigustaotleda duplikaati.

 (2) Sõidukaardi duplikaadi väljastamiseks esitab õpilase seaduslik esindaja avalduse vallavalitsusele ja tasub duplikaadi väljastamise eest.

 (3) Duplikaat väljastatakse õpilase seaduslikule esindajale allkirja vastu nädal pärast sellekohase soovi avaldamist ja pärast tasumist duplikaadi väljastamise eest.

§ 5.  Isikliku transpordivahendi sõidukulude hüvitamine rahvastikuregistri järgselt Tapa vallas elava põhikooli õpilase seaduslikule esindajale

 (1) Isikliku transpordivahendi sõidukulu hüvitatakse ühistranspordi või koolitranspordi puudumise või korraldamatuse korral õpilase elukohale lähimal asuvasse Tapa valla kooli või lähima õpilastranspordiks korraldatud sõiduki peatuseni.

 (2) Hüvituse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja vallavalitsusse põhjendatud avalduse sõidukulude hüvitamiseks.

 (3) Isikliku sõiduautoga tehtud kulu hüvitatakse taotlejale, kes on hüvitamise aluseks olevad asjaolud ( marsruut, koolitee pikkus jm) põhjendanud ja vallavalitsusega kooskõlastanud.

 (4) Isikliku transpordivahendi sõidukulud hüvitatakse arvestusega 0,3 eurot ühe kilomeetri kohta kuid mitte rohkem kui 192 eurot kuus.
[RT IV, 07.11.2014, 18 - jõust. 10.11.2014, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2014]

 (5) Taotleja esitab lõikes 4 nimetatud sõidukulude aruande ainult tegelikest õppepäevadest osavõtuks tekkinud kulu kohta hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks

 (6) Sõidukulu kompensatsioon kantakse taotleja avalduses märgitud arvelduskontole aruande esitamise järgselt hiljemalt 10. päevaks.

§ 6.  Isikliku transpordivahendi sõidukulude hüvitamine põhikooli õpilase seaduslikule esindajale erandjuhtudel

 (1) Kooli ja õpilase seadusliku esindaja põhjendatud taotluse alusel võib hüvitada Tapa valla munitsipaalkooli õpilase, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole registreeritud Tapa vallas, kooli viimiseks tehtud isikliku transpordivahendi sõidukulud käesoleva määruse paragrahvis 5 toodud alustel.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud erandjuhtudel otsustataks sõidukulude hüvitamine vallavalitsus korralduse alusel.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Käesoleva määruse § 2 lg 2, § 3 lg 2, § 5 lg 2 ja lg 4 rakendamiseks vajalikud taotluste vormid ja aruanded kinnitab vallavalitus.

 (2) Määrus jõustub 01. juulil 2013.

/otsingu_soovitused.json