Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Luunja valla infolehe Kodu Uudised väljaandmise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2014, 45

Luunja valla infolehe Kodu Uudised väljaandmise kord

Vastu võetud 30.10.2014 nr 46

Määruse kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 alusel

§ 1.   Üldised põhimõtted

  (1) Luunja valla infolehe Kodu Uudised (edaspidi Infoleht) väljaandmisel juhindutakse ajakirjanduse heast tavast ja Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist.

  (2) Infolehes avaldatakse eelkõige:
  1) Luunja vallaga seotud materjale;
  2) elanike jaoks uudisväärtust ja olulist teavet sisaldavaid materjale;
  3) vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite kokkuvõtteid ja ametlikke teateid.

  (3) Infoleht aitab kaasa Luunja valla hea maine kujundamisele.

  (4) Infoleht ei ole ühegi valimisliidu ega erakonna häälekandjaks.

  (5) Infolehe vastutava väljaandja esindaja on vallavanem, kelle ettepanekul kinnitab vallavalitsus toimetuse struktuuri ja koosseisu kolmeks aastaks.

  (6) Infolehe vastutava väljaandja ettepanekul moodustatakse volikogu poolt kolmeliikmeline kolleegium, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas või vastavalt vajadusele. Kolleegiumi liikmetel puudub vallas poliitiline huvi. Kolleegiumi kokkukutsumise eesmärk on kuulata ära toimetuse seisukohad järgmise eelarveperioodi Infolehe väljaandmise kohta ja jälgida Infolehe väljaandmise korrast kinnipidamist. Kolleegium on Infolehe nõuandev organ.

§ 2.   Infolehe väljaandmine

  (1) Infolehe koostamist ja väljaandmist korraldab toimetus, kuhu kuulub vähemalt vastutava väljaandja esindaja, tegevtoimetaja, on korraldatud keeleline toimetamine ning korrektuur, kujundamine, küljendamine ja trükkimine.

  (2) Toimetuse ülesanneteks on järgides Infolehele seatud üldisi põhimõtteid tagada Infolehe:
  1) igakuine ilmumine;
  2) optimaalne maht (3 – 4 formaati A3);
  3) sisuline ja vormiline hea kvaliteet.

  (3) Toimetusel on õigus:
  1) toimetada ja lühendada artikleid ning nende pealkirju kooskõlastatult artikli autoriga;
  2) kinnitada kaastööde vastuvõtmise ajad ning vorminõuded ja teha autoritele põhjendatud ettepanekuid artiklite hilisemaks avaldamiseks või avaldamata jätmiseks;
  3) avaldada infolehes toimetusepoolsel valikul artikleid ja kommentaare;
  4) teha ettepanekuid autoreile huvipakkuvate teemade käsitlemiseks.

  (4) avaldatud teabe sisu eest vastutavad autorid.

  (5) Infoleht võib avaldada piiritletud mahus valla ettevõtjate reklaami ja valla elanikele olulist teavet pakutavate teenuste kohta. Reklaami avaldamise mahu ja täpsema korra sätestab vallavalitsus.

  (6) Luunja valla kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seotud teabe avaldamine toimub osalistega eelnevalt kokkulepitud korras ja viisil. Muud valimisinfot Infoleht ei avalda.

  (7) Infoleht ilmub kord kuus. Toimetuse ettepanekul võib välja anda pikaajaliselt ette kavandatud, eelarves kajastatud ja sisuliselt põhjendatud eriväljaandeid või suurendatud mahuga väljaandeid.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Radž Sauk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json