Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise kord

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2014, 49

Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise kord

Vastu võetud 30.10.2014 nr 17

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 , noorsootöö seaduse § 8 punktide 2 ja 3 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus kehtestab Avinurme valla eelarvest mittetulundusühingute tegevuse, kultuuri-, spordi- ning noorsootööalaste ürituste läbiviimise ning projektide teostamise kaasfinantseerimiseks ning tegevustoetuseks rahaliste vahendite (edaspidi Toetuse) taotlemise, menetlemise, eraldamise ja kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on arendada Avinurme vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootööalast tegevust ning külaelu.

  (3) Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, seltsingud, samuti üksikisikud.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Mittetulundustegevust toetatakse igal eelarveaastal vastavalt vallavolikogu poolt eelarves kinnitatud rahalistele vahenditele.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja Avinurme Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) vormikohase taotluse, mis on toodud määruse lisas 1.

  (3) Taotlus esitatakse vallavalitsusele paberkandjal või e-posti aadressile avinurme@avinurme.ee hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. oktoobriks.

  (4) Vallavalitsus võib vajadusel nõuda taotlejatelt täiendavaid dokumente.

  (5) Toetuse taotlusi ürituste korraldamiseks või projektide elluviimiseks võetakse vastu erandkorras eelarveaasta jooksul, kuid taotluse rahuldamine toimub ainult eelarvevahendite olemasolu korral.

§ 3.   Taotluste läbivaatamine

  (1) Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjon esitab vallavalitsusele omapoolse ettepaneku toetuse eraldamiseks .

  (2) Toetuse otsustamisel lähtub vallavalitsus avalikust huvist, vastava valdkonna eelarvest, vallas kehtivatest arengukavadest ja elanikkonna kaasamisest tegevusse, üritusse või projekti.

  (3) Vallavalitsusel on õigus põhjendatult:
  1) jätta taotlus rahuldamata
  2) rahuldada taotlus osaliselt

  (4) Vallavalitsusel on õigus jätta taotleja, kes ei ole käesoleva korra paragrahvi 4 lõigete 4 ja 5 alusel esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet, taotlus läbi vaatamata.

§ 4.   Toetuse eraldamine ja aruandlus

  (1) Toetuse eraldamise aluseks on taotleja esitatud arved või vallavalitsuse korraldus toetuse eraldamise kohta.

  (2) Toetuse maksmist ning järelkontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande vastavalt määruse lisale 2.

  (4) Toetuse kasutamise aruanne esitatakse tegevustoetuse puhul vallavalitsusele hiljemalt järgneva aasta 1. veebruariks ning ürituse toetamise korral ühe kuu jooksul peale ürituse toimumist.

  (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet;
  2) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  3) ) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) üritus või projekt, millele toetus eraldati, ei toimunud.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
volikogu esimees

Lisa 1 Tegevustoetuse taotlus

Lisa 2 Tegevustoetuse kasutamise aruanne

/otsingu_soovitused.json