Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2015, 7

Viljandi Linnavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 29.10.2015 nr 69

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 19 ja punkt 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Viljandi linnavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) määrab kindlaks linnavalitsuse teenistujate töö tasustamise korralduse, tingimused ja tasu maksmise põhimõtted, et tagada õiglane ja arusaadav tasusüsteem.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

§ 2.   Mõisted

  (1) Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja - Viljandi linnaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) ametnik – isik, kes on Viljandi linnaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud linnavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  3) töötaja – isik, kes on võetud linnavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel.
  4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust.

  (2) Palgajuhendis käsitletakse linnavalitsuse struktuuriüksusena kantseleid ja linnavalitsuse ameteid.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokkuleppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning palgajuhendist.

  (2) Linnavalitsus maksab ametnikele palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel.

  (5) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokkuleppimisel arvestatakse linnavalitsuse personalikulude eelarvet.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) palgast/töötasust;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (ületunnitöö, ööajal töötamise ja riigipühadel töötamise eest);
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest.

§ 5.   Põhipalk, palgagrupid ja põhipalga vahemik

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Teenistuja põhipalga määramisel või kokkuleppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavale palgagrupile kinnitatud põhipalga vahemikust.

  (3) Puhkuse, sealhulgas õppepuhkuse ajaks, säilitatakse teenistujale põhipalk. Päevatasu alusel arvutatakse teenistujale puhkusetasu üksnes juhul, kui sel alusel arvutatav puhkusetasu on teenistuja jaoks soodsam.

  (4) Linnavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) teenistujate I palgagrupp, kuhu kuuluvad teenindavad teenistuskohad (toetavad protsesse ja täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid);
  2) teenistujate II palgagrupp, kuhu kuuluvad spetsialistid (täidavad reguleeritud lihtsamat tüüpi ülesandeid);
  3) teenistujate III palgagrupp, kuhu kuuluvad keskastme ja tippspetsialistid (täidavad keerukamaid, vähemreguleeritud ülesandeid, arendavad oma valdkonda);
  4) teenistujate IV palgagrupp, kuhu kuuluvad linnasekretär, siseaudiitor, peaarhitekt ja ametite juhid.

  (5) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga alam- ja ülemmäära.
  1) teenistujate I palgagrupp Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär kuni 800 eurot;
  2) teenistujate II palgagrupp 700–1300 eurot;
  3) teenistujate III palgagrupp 850–1800 eurot;
  4) teenistujate IV palgagrupp 1100–2100 eurot.

  (6) Üldjuhul määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga katseajal kokku tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast 10% madalam põhipalk.

  (7) Põhipalga vahemiku muutmine ei too automaatselt kaasa individuaalsete palkade muutmist. Palga ja töötasu muudatused määratakse linnapea käskkirjaga.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest. Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (2) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vahetu juht kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes.

  (3) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (4) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

  (5) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.   Lisatasu

  (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja töövõimetuslehel viibimise või tasustamata puhkuse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast.

  (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 9.   Hüvitised ja sotsiaalsed garantiid

  (1) Teenistujatele makstakse hüvitist nägemisteravuse vähenemisega seotud vahendite ostmiseks. Hüvitise suurus määratakse linnapea käskkirjaga ühtsetel alustel kõigile teenistujatele.

  (2) Teenistujatele makstakse toetust 125 eurot perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral, lapse sünni korral ja teenistusest vabastamisel seoses pensionile siirdumisega.

  (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud hüvitist ja toetust makstakse ilma täiendava volikogu otsuseta ka linnapeale ja abilinnapeadele.

§ 10.   Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

  (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus töötatud kuu viimasel kuupäeval (palgapäev). Linnavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (3) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 11.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.02.2013 määrus nr 152 “Viljandi Linnavalitsuse – ametiasutuse palgajuhend“.

§ 12.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 1. novembrist 2015.

Peep Aru
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json