Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Anija valla eelarvest hoolekandeasutuses hooldamise eest maksmise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 14.04.2016, 93

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Anija valla eelarvest hoolekandeasutuses hooldamise eest maksmise kord

Vastu võetud 29.10.2015 nr 61
RT IV, 07.11.2015, 31
jõustumine 10.11.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 14.04.2016, 4017.04.2016, rakendatakse 01.04.2016

„Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.“
[RT IV, 14.04.2016, 40 - jõust. 17.04.2016, rakendatakse 01.04.2016]

§ 1.  Üldsätted

 (1) Anija valla eelarvest hoolekandeasutuses hooldamise eest maksmise kord (edaspidi kord) reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vallas elavate hoolekandeasutuses hooldamist vajavate eakate ja/või puudega isikute hooldamise teenuse (edaspidi teenus) osalist finantseerimist Anija valla eelarvest.

 (2) Kord ei reguleeri teenuse finantseerimist, kui hoolekandeasutuses hooldamist vajav isik või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustuslane(sed) on võimeline(sed) teenuse eest ise täies mahus tasuma või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele).

 (3) Hoolduskulude tasumisele Anija valla eelarvest on õigustatud eakad ja/või puudega isikud:
1) kes vajavad ööpäevaringset hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet ning kelle hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
2) kellel puuduvad ülalpidamiskohuslane(sed) või kelle ülalpidamiskohuslane(sed) ei ole oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu võimelised hooldusvajadusega isikule vajalikul määral hooldust tagama ega seda finantseerima;
3) kelle ülalpidajad on perekonnaseadusest tulenevalt kohtumääruse alusel vabastatud ülalpidamiskohustusest.

 (4) Esmajärjekorras tasutakse hoolduskulud käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 2 nimetatud isikutel.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) hoolekandeasutuses hooldamist vajav isik (edaspidi isik) – isik, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt elama ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil;
2) hoolekandeasutus - päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, rehabilitatsioon, kasvatamine ja arendamine;
3) hoolduskulu – kulud, mis on vajalikud hooldatava ülalpidamiseks;
4) ülalpidamiskohustuslane(sed) – perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ja alanejad (lapsed ja lapselapsed) sugulased.

§ 3.  Teenuse eest kulude katmise taotlemine

 (1) Isik, kes ei ole suuteline teenuse eest täies mahus tasuma, esitab Anija Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku vormikohase avalduse teenuse rahastamiseks Anija valla eelarvest. Kui isik ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võib avalduse esitada tema ülalpidamiskohustuslane(sed), hooldaja, sotsiaaltöötaja või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud. Kui avaldus abi saamiseks esitatakse suuliselt, tuleb avaldaja ütlused protokollida.

 (2) Avalduses märgitakse:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
 2) taotleja isikukood või sünniaeg;
 3) elukoha aadress ja kontaktandmed;
 4) hoolekandeasutuse nimi, mille teenuse rahastamist soovitakse;
 5) teenuse vajaduse kirjeldus ja selle põhjendamine;
 6) taotleja kinnitus teenuse eest tasumise kohta, mis on vähemalt 85% või isiku nõusolekul kuni 100% igakuisest sissetulekust;
 7) taotleja kinnitus kinnis- ja vallasvara või selle puudumise kohta;
 8) ülalpidamiskohustuslas(t)e olemasolu, nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslase puudumise korral kinnitus selle kohta;
 9) ülalpidamiskohustuslas(t)e kinnitus taotleja eest hoolekandeteenuse puudujääva osa tasumise kohta;
 10) taotleja ja ülalpidamiskohustuslas(t)e kohustus teatada ühe kuu jooksul oma varalise seisu muutumisest;
 11) taotleja ja ülalpidamiskohustuslas(t)e nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

 (3) Avaldusele lisatakse:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid;
 3) ülalpidamiskohustuslas(t)e olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et hoolekandeteenuse taotleja ei saa või ei ole õigustatud saama ülalpidamist või saadav ülalpidamine ei kata täies ulatuses hoolekandeteenuse eest tasumist;
 4) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus);
 5) vajadusel võib isik esitada ka muid asjasse puutuvaid dokumente.

 (4) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda täiendavaid dokumente.

 (5) Andmete varjamise või valeandmete esitamise korral võidakse isiku hooldusleping hoolekandeasutusega lõpetada.

§ 4.  Ülalpidamiskohustuslase nõusolek

 (1) Kui taotlejal on ülalpidamiskohustuslasi, selgitab vallavalitsus välja nende võimalused teenuse eest tasuda ja osalustasu suuruse. Vallavalitsusel on õigus nõuda taotleja ülalpidamiskohustuslaste:
 1) viimase kuue kuu sissetulekut tõendavaid dokumente;
 2) omandis olevate kinnisasjade ning sõidukite, väärtpaberite jm väärtusliku vallasvara kohta andmeid, kui vara võõrandamisest on võimalik saada raha teenuse eest tasumiseks.

 (2) Ülalpidamiskohustuslane(sed), kes on oma majanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline ülalpidamiskohustust täitma, annab selleks kirjaliku nõusoleku, milles märgitakse:
 1) osalustasu suurus;
 2) kohustus tasuda osalustasu iga kuu kuni teenuse saamise lõpuni;
 3) kohustus tasuda osalustasu suuremas summas, kui suureneb teenuse hind ja/või paraneb suutlikkus täita ülalpidamiskohustust;
 4) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 5) nõusolek isikuandmete töötlemise kohta.

 (3) Ülalpidamiskohustuslane(sed), kes ei ole oma majanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline ülalpidamiskohustust täitma, annab kirjaliku kinnituse kohustuse täitmise võimatuse kohta.

§ 5.  Taotluse menetlemine

 (1) Sotsiaaltöö spetsialist kontrollib avalduses märgitud asjaolusid, esitatud dokumentide õigsust, selgitab välja isiku tegeliku olukorra ja vajadused, veendub hoolekandeasutuses hooldamist vajava isiku nõusolekus teenusele paigutamiseks ning kogub asja menetlemiseks vajadusel täiendavaid tõendeid ja dokumente.

 (2) Sotsiaaltöö spetsialist hindab isiku hooldusvajadust hindamisinstrumendi abil.

 (3) Sotsiaaltöö spetsialist selgitab välja menetluse käigus:
 1) esitatud dokumentide alusel, kui suures osas on taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslane(sed) võimelised teenuse eest ise tasuma kahjustamata enese tavapärast ülalpidamist;
 2) valla eelarvest makstava osa suuruse teenuse eest;
 3) teenuse osutaja ja hinna. Teenuse osutaja valikul arvestatakse võimaluse piires isiku enda ja tema lähedaste soovidega, arvestades soodsaimat hoolduskulu.

 (4) Sotsiaaltöö spetsialist on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada isiku kodu, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ja teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

 (5) Taotluse menetlemise lõpus tehakse kirjalik otsus, millest teavitatakse avaldajat.

§ 6.  Teenuse osaline rahastamine valla eelarvest

 (1) Isiku teenuse kulude tasumisel osalevad tema ülalpidamiskohustuslased.

 (2) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kelle teenuse maksmisel ei osale ülalpidamiskohustuslane(sed) või ülalpidamiskohustuslas(t)e osalus ei võimalda teenuse eest täies ulatuses tasumist, on õigustaotleda teenuse osalist tasumist Anija valla eelarvest.

 (3) Teenust rahastatakse valla eelarvest ulatuses, mis tagab teenuse maksumuse tasumise. Valla eelarvest tasutakse teenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ja tema ülalpidamiskohustuslane(sed) on tasunud teenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

 (4) Teenuse vajalikkuse kohta teeb vallavalitsusele ettepaneku vallavalitsuse sotsiaalkomisjon. Komisjoni ettepanekud on soovituslikud. Valla eelarvest makstava teenuse eest osalise tasumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (5) Otsus teenuse rahastamiseks või sellest keeldumisest tehakse ühe kuu jooksul alates avalduse ja kõikide nõuetekohaste lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

 (6) Teenuse saamiseks ja selle eest tasumiseks sõlmitakse vallavalitsuse, taotleja ja hoolekandeasutuse ning vajadusel teiste isikute vahel leping.

§ 7.  Teenuse jätkamine vallaeelarvest

  Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaaltöö spetsialist hiljemalt 1. novembriks läbi teenuse rahastamise korraldused, kontrollides teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku seisu. Juhul, kui:
 1) teenust saava või ülalpidamiskohustuslas(t)e või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud, nii et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust oma korraldusega;
 2) ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslik olukord on oluliselt halvenenud, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigustaotleda Anija valla eelarvest makstava osa suurendamist.

§ 8.  Erandid teenuse rahastamisel valla eelarvest

 (1) Juhul, kui isik vajab teenust viivitamatult, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslas(t)e varalise olukorra väljaselgitamiseni.

 (2) Kui isikul on ülalpidamiskohustuslane(sed), on vallavalitsus õigustatud nõudma neilt valla poolt tasutud teenuse kulud sisse ulatuses, millest nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisel.

 (3) Kui isikul ei ole rahalisi vahendeid enda ülalpidamiskulude kandmiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada ja isik on andnud kirjaliku kinnituse talle kuuluva vara viivitamatuks võõrandamiseks ning vara võõrandamisest saadud raha kasutamiseks teenuse eest tasumiseks või andnud vara kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib vallavalitsus tasuda hoolduskulud osas, milleks isikul endal hetkel rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Vallavalitsus on õigustatud nõudma isikult tehtud hoolduskulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud rahast.

§ 9.  Teenuse rahastamise lõpetamine valla eelarvest

 (1) Vallavalitsus lõpetab teenuse eest tasumise, kui:
 1) isik või tema ülalpidamiskohustuslane(sed) keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jäävat osa hoolduskulust;
 2) ülalpidamiskohustuslane(sed) on oma majandusliku olukorra kohta esitanud valeandmeid;
 3) isik või tema seaduslik esindaja või ülalpidamiskohustuslane(sed) esitab avalduse hoolekandeasutusest lahkumiseks;
 4) hoolekandeasutus esitab avalduse lepingu lõpetamiseks, kuna isik on korduvalt rikkunud hoolekandeasutuse kodukorda ning häirinud sellega teisi hooldatavaid;
 5) hoolekandeasutus lõpetab teenust vajava isikuga lepingu;
 6) teenuse eest on võimalik tasuda ülalpidamiskohustuslas(t)el;
 7) isik sureb.

 (2) Hoolekandeasutus on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust kui isik või ülalpidamiskohustuslane(sed) on jätnud teenuse eest tasumata või isik lahkub hoolekandeasutusest.

 (3) Otsus teenuse rahastamise lõpetamiseks vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 10.  Teenuse rahastamisest keeldumine

 (1) Vallavalitsus võib jätta avalduse rahuldamata, kui:
 1) isiku ülalpidamiskohustuslane(sed), keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolduskulu katmisel;
 2) isiku ja/või tema ülalpidamiskohustuslas(t)e sissetulekust ja varast piisab hoolduskulude tasumiseks;
 3) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslas(t)e poolt;
 4) isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades;
 5) isik või ülalpidamiskohustuslane(sed) jätavad vallavalitsusele täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;
 6) isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast või kasutusse andmast, et tasuda enda hoolduskulud;
 7) isik põeb nakkushaigust või vajab oma psüühika- ja/või käitumishäirete tõttu tugevdatud järelevalvet (erihoolekandeteenust);
 8) soovitud hoolekandeasutuses puudub vaba koht ja taotleja ei ole nõus ühegi teise hoolekandeasutuse teenusega;
 9) soovitud hoolekandeasutuse teenuse hind on liiga kõrge.

 (2) Otsus teenuse rahastamata jätmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.