Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 5

Kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste toetamise kord

Vastu võetud 26.10.2018 nr 54

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega kehtestatakse Valga valla eelarvest Valga vallas kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele kultuuritöö ja kogukonnategevuste korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

 (2) Määruse eesmärk on tagada Valga vallas kultuuritöö ja kogukondade arendamise järjepidevus ning toetada kultuuritööga ja kogukondade arendamisega tegelevaid mittetulundusühendusi.

 (3) Määruses käsitletakse mittetulundusühendustena kultuuritöö korraldamiseks ja/või kogukondade tegevuste arendamiseks moodustatud mittetulundusühinguid või seltsinguid, kes ei ole kohaliku omavalitsuse, riigiasutuse või avalik-õigusliku institutsiooni valitseva mõju all.

§ 2.  Määruses kasutatavad mõisted

 (1) Kogukond – mingis piirkonnas elav teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühm.

 (2) Omafinantseering – toetuse saaja rahaline või mitterahaline panus projekti, mis kajastub projekti eelarves.

 (3) Projektitoetus – rahastamisliik, millega toetatakse konkursi alusel kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, peamiselt ühekordset ühenduse poolt elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.

 (4) Riigi või kohaliku omavalitsuse valitsev mõju ühenduses – riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse suurem kui 50% osalus ühenduse juhtorganis ja hääleõiguses. See tähendab, et MTÜs on enam kui pooled liikmed riigi või KOV asutused.

 (5) Tegevustoetus – rahastamisliik, millega toetatakse ühenduse igapäevast tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.

2. peatükk Toetuste üldalused, abikõlblikud tegevused ja mitteabikõlblikud kulud 

§ 3.  Toetuse andmise üldalused

 (1) Toetus jaguneb tegevustoetuseks ja projektitoetuseks.

 (2) Abikõlblik taotleja on mittetulundusühendus, kelle asukoht äriregistri teabesüsteemi andmetel või seltsingulepingu alusel on Valga vald ja kes on esitanud majandusaasta aruande taotluse esitamise tähtpäevale eelnenud majandusaasta kohta.

 (3) Taotlejal, kes on saanud Valga vallavalitsusest (edaspidi vallavalitsus) toetust eelnevates taotlusvoorudes, ei tohi olla tähtajaks esitamata aruandeid määruse § 7 lõikes 1 ja 2 sätestatud taotluse esitamise tähtpäeva seisuga.

 (4) Mittetulundusühendus, mille alla koonduvad erinevad piirkonna kultuurikollektiivid, saab taotleda toetust vastavalt kollektiivide arvule, mille kohta peetakse eraldi arvestust.

 (5) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja määratakse tegevustoetuse puhul kalendriaastaks ja projektitoetuse puhul vastavalt projekti pikkusele, mis ei saa olla pikem kui 12 kuud arvates projektitaotluse esitamise tähtpäevast.

 (6) Taotleja võib projektitoetuse korral projekti elluviimist alustada kõige varem taotluse esitamise tähtpäevast, kuid taotluse mitterahuldamise korral tehtud kulusid ei kompenseerita.

 (7) Projektitoetuse taotluse omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogusummast, mis võib olla ka mitterahaline.

 (8) Kultuuritöö korraldamiseks toetust saavad mittetulundusühendused peavad vajadusel ja võimalusel esinema Valga valla avalikel üritustel.

§ 4.  Tegevustoetus

 (1) Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühendustele nende tegevuse arendamiseks ja aktiviseerimiseks.

 (2) Tegevustoetust eraldatakse mittetulundusühendusele, kes taotluse esitamise hetkeks on seltsingulepingu alusel või äriregistri teabesüsteemi andmetel tegutsenud vähemalt kuus kuud.

 (3) Tegevustoetus arvutamise alused ja määrad kehtestab vallavalitsus lähtudes valla eelarvest ja kultuurialaste toetuste määramise komisjoni (edaspidi kultuurikomisjon) ja küla- ja asumiliikumise komisjoni (edaspidi kogukonnakomisjon) ettepanekutest.

 (4) Tegevustoetuse saajad on kohustatud tegevustoetust kasutama ainult põhikirjaliseks tegevuseks.

§ 5.  Projektitoetus

 (1) Projektitoetust saab taotleda kultuuritöö korraldamiseks ja kogukonna arendamiseks.

 (2) Kultuuritöö korraldamisel toetatakse alljärgnevaid tegevusi ja nendega kaasnevaid kulusid:
 1) valla seisukohalt oluliste, jätkusuutlike ja traditsiooniliste kultuuriürituste korraldamist ja läbiviimist;
 2) vallas toimuvate näituste, kontsertide, festivalide, õpitubade jms korraldamist;
 3) valla tuntud ja tunnustatud loovisikute püüdlusi enesetäiendusele;
 4) valla kultuurikollektiivide osalemist rahvusvahelistel ja vabariiklikel konkurssidel, võistlustel ja festivalidel;
 5) kultuurikollektiivide pidulike aastapäevaürituste korraldamist;
 6) mittetulundusühingute vahelist kultuurikoostööd;
 7) rahvariiete ja esinemisriiete ostmist ning valmistamist kollektiividele, kui taotluse eelarves on kirjas hinda sisaldav kalkulatsioon;
 8) transpordikulude katmist, mille hulka võib arvestada ka enne taotluse esitamise tähtpäeva ostetud piletid (piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus);
 9) mitteperioodiliste trükiste koostamist, kui taotluses on välja toodud trükise kirjeldus jažanrimääratlus, tiraaž ja eelarve ning info trükise kasutamise, levitamise ja/või säilitamise kohta.

 (3) Kultuuritöö korraldamisel ei toetata:
 1) heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist, toodete valmistamist);
 2) kasumit teenivaid projekte;
 3) ehitus- ja renoveerimistöid ning ruumide sisustamist;
 4) vara, inventari ja tehnika soetamist;
 5) trükiste koostamist, milles käsitletakse kitsa ringi inimeste tegemisi ja mis on suunatud väikesele huvigrupile;
 6) toitlustamiskulusid, välja arvatud erandjuhud;
 7) ekskursioone;
 8) laatadel ja vabaõhuüritustel kauplemist;
 9) sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna projekte.

 (4) Kogukonna arendamisel toetatakse tegevusi ja nendega kaasnevaid kulusid, mis aitavad kaasa kogukondade arengule nagu näiteks:
 1) kogukonda kaasavate ürituste/ettevõtmiste (va kultuuri- ja spordiürituste) korraldamist;
 2) kogukonnaliikmete koolitamist;
 3) õppereiside korraldamist;
 4) arengukavade koostamist;
 5) ühenduse tegevuseks vajalike vahendite soetamist;
 6) külaplatside korrastamist ja hooldamist;
 7) talgute ja heakorrapäevade läbiviimist;
 8) piirkondlikke maine- ja võrgustikuprojektide elluviimist.

 (5) Ei toetata tegevusi, mis on taotluse esitamise tähtpäevaks juba toimunud.

 (6) Kogukonna arendamise projektitoetuste maksimaalse toetussumma kehtestab vallavalitsus lähtudes valla eelarvest ja kogukonnakomisjoni ettepanekust.

 (7) Projekti tegevused ja korraldatavad üritused peavad toimuma Valga valla territooriumil või peab toimuma osavõtt sündmustest, kus esindatakse Valga valda ja/või projekti kasusaajad peavad olema kogukonna liikmed (nt õppereisi korral).

§ 6.  Projektitoetuse mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikeks kuludeks loetakse:
 1) kulud, mis on eesmärgi saavutamiseks mittevajalikud ja ebamõistlikud ning mis ei ole projekti elluviimisega otseselt seotud;
 2) kulud, mis on tehtud toetuse saaja ja temaga seotud isikute huvide konflikti olukorras, välja arvatud juhul, kui toetuse saaja on esitanud ühenduse üldkoosoleku protokolli selle tehingu tegemise otsustamise või heakskiitmise kohta vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 19 lõike 1 punktile 4;
 3) kulud, mis toetuse saaja on välja maksnud sularahas;
 4) projekti elluviimise seisukohast muud põhjendamatud ja ebaolulised kulud, näiteks kulud alkoholi- ja tubakatoodetele, pangakaardi hooldustasud, kindlustamiskulud jne;
 5) finantskulud, sh intressikulud, viivised ja trahvid;
 6) kulud projekti raamatupidamisele;
 7) amortisatsioonikulud;
 8) projekti üritustel toitlustamise ja toidukaupade ostmise kulud toetuse arvelt, välja arvatud erandjuhud;
 9) organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 7.  Toetuse taotlemine

 (1) Tegevustoetuse vormikohase taotluse saab esitada vallavalitsusele järgmise kalendriaasta kohta hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks.

 (2) Projektitoetuse vormikohase taotluse saab esitada vallavalitsusele järgmisteks tähtpäevadeks: 20. veebruar, 20. mai, 20. august ja 20. november.

 (3) Kui toetuse esitamise tähtpäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis on tähtajaks tähtpäevale järgnev tööpäev.

 (4) Toetuste taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 8.  Taotluste menetlemine

 (1) Tähtpäevaks laekunud taotluste menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtpäevast.

 (2) Taotluse menetlus algab taotlusvooru esitatud taotluse registreerimisest ning lõpeb vallavalitsuse otsusega taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

 (3) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluste nõuetele vastavust. Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsus sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 5 tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, siis menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

 (4) Kultuuritööd korraldavate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusi vaatab läbi vallavalitsus poolt moodustatud kultuurikomisjon.

 (5) Kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste tegevustoetuse taotlusi vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud kogukonnakomisjon.

 (6) Kultuuritegevusega seotud projektitoetuse taotlusi hindab kultuurikomisjon.

 (7) Kogukonna arendamisega seotud projektitoetuse taotlusi hindab kogukonnakomisjon.

 (8) Kultuuri- ja kogukonnakomisjonil on õigusteha taotlejale ettepanek jätta projektist mõni tegevus või kulu välja, kui komisjoni hinnangul ei ole see abikõlblik või projekti elluviimiseks ja eesmärgi saavutamiseks vajalik, või vähendada kulu jaoks planeeritud summat, kui komisjonide arvates on kulu projekti eesmärkide saavutamiseks põhjendamatult suur, või puuduvad eelarvelised vahendid.

 (9) Kui taotleja on nõus komisjonide ettepanekuga tegevuste või kulude muutmiseks ja on allkirjastanud muudetud taotlusvormi, teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks.

 (10) Kui taotleja ei ole nõus komisjonide ettepanekuga tegevuste või kulude muutmiseks, teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku jätta taotlus rahuldamata.

 (11) Vallavalitsus kinnitab projektitoetuse taotluste hindamismetoodika.

 (12) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ja täiendavaid andmeid.

 (13) Kui tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, siis lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

4. peatükk Toetuste andmine ja järelevalve 

§ 9.  Toetuse andmine

 (1) Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsuse teeb vallavalitsus kultuuri- ja kogukonna komisjoni protokollitud ettepanekute alusel 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

 (2) Vallavalitsus teavitab taotlejaid toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest hiljemalt 15 tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmisest.

§ 10.  Lepingu sõlmimine

 (1) Vallavalitsus edastab hiljemalt 20 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise korralduse vastuvõtmisest taotlejale allkirjastamiseks lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

 (2) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut alates lepingu kättesaamisest 10 tööpäeva jooksul, siis on vallavalitsusel õigus lõpetada toetuse eraldamise menetlus.

§ 11.  Aruandlus

 (1) Tegevustoetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks. Kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.

 (2) Projektitoetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt 1 kuu peale projekti lõppemist.

 (3) Toetuste aruande vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 12.  Järelevalve

  Vallavalitsusel on õigusteostada kontrolli eraldatud toetuste kasutamise ning esitatud andmete õigsuse üle.

§ 13.  Projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu toetuse taotlemine ja eraldamine

 (1) Mittetulundusühendusel on võimalik aastaringselt esitada vallavalitsusele vabas vormis taotlus rahastuse saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks.

 (2) Toetust ei saa küsida vallavalitsuse poolt toetust saanud projektide oma- ja/või kaasfinantseeringu katmiseks.

 (3) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus arvestades valla eelarvelisi võimalusi.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 14.  Erisus

  Tulenevalt 2018. aasta piiratud eelarvevahenditest eraldatakse käesoleval aastal kogukonna arendamiseks projektitoetust ainult maapiirkonnas kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele. Alates 2019. aastast laieneb projektitoetus ka linnapiirkonnas kogukonna arendamisega tegelevatele mittetulundusühendustele.

§ 15.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
 1) Valga Linnavolikogu 29. septembri 2000 määrus nr 17 „Kultuurialastele mittetulundusühingutele (seltsid, ühingud, klubid) toetuste andmise kord“;
 2) Taheva Vallavolikogu 20. juuni 2014 määrus nr 5 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord“;
 3) Tõlliste Vallavolikogu 8. märtsi 2010. a määrus nr 7 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kord“.

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

Külliki Siilak
Esimees