KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Valga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 7

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 26.10.2018 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, korrakaitseseaduse § 59 lõike 1, relvaseaduse § 84 punkti 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse eesmärk

  Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestatakse eesmärgiga tagada avaliku ürituse pidamine selliselt, et seal oleks tagatud avalik kord, liiklusohutus, osavõtjate ohutus, samuti eesmärgiga koordineerida vallas korraldatavate avalike koosolekute, avalike ürituste ja spordiürituste toimumist ning tagada nende isikute õigused avaliku koha kasutamisel, kes avalikust üritusest osa võtta ei soovi.

§ 2.   Avalik üritus

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

  (2) Avalikku üritust võib korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus käesoleva määruse alusel väljastatud loa olemasolul ja selles märgitud tingimustel.

§ 3.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõudeid, mis toimuvad määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses oleval maa-alal vabas õhus (sealhulgas staadionil).

  (2) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Valga vallas.

  (3) Käesolev määrus ei reguleeri staadionil toimuva spordivõistluse või spordiürituse korraldamist ja pidamist.

  (4) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk Avaliku ürituse korraldamine 

§ 4.   Ürituse loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldamise ja pidamise luba (edaspidi ürituse luba) on vallavalitsuse nõusolek ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vallavalitsusele ürituse taotluse, liikluse või parkimiskorralduse skeem, millel on näidatud parkimisvõimalused, vajalikud liikluskorraldusvahendid, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed, kui korraldamisega kaasneb vajadus liikluse ümberkorraldamiseks soovitavalt 20 päeva enne ürituse läbiviimist.

  (3) Vallavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus menetleda taotlusi, mis on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaegadest erinevalt.

  (4) Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus ja avalikustab oma kodulehel.

  (5) Ürituse korraldaja on kohustatud enne ürituse lõpliku loa taotlust kooskõlastama ürituse toimumise:
  1) Politsei- ja Piirivalveametiga;
  2) Päästeametiga;
  3) olenevalt ürituse iseloomust teiste ametiasutustega.

  (6) Ürituse korraldaja kohustub liikluskorralduse muudatusega kaasnevast üritusest teavitama Valga valla haldusterritooriumil ühistransporditeenust osutavat asutust vähemalt 5 päeva enne ürituse toimumist.

  (7) Korraldajal on õigus lisada ning vallavalitsusel on õigus nõuda lisadokumente.

  (8) Lasketiiru või laskepaiga rajamiseks peab olema selle kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, kelle territooriumile see tahetakse rajada ning Politsei- ja Piirivalveameti kirjalik nõusolek.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teavitatakse sellest taotlejat ja:
  1) puuduste kõrvaldamiseks antakse aega 5 päeva;
  2) teavitatakse taotlejat ürituse korraldamise võimatusest või ürituse toimumise sobimatusest planeeritud kohta või aega;
  3) lõpetatakse taotluse menetlus.

§ 6.   Loa andmine ja sellest keeldumine

  (1) Ürituse loa väljastab või keeldub selle väljaandmisest vallavalitsus hiljemalt seitsme päeva jooksul arvestades nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Vallavalitsus võib ürituse loa väljastamisest keelduda kui:
  1) avastatakse valeandmete teadlik esitamine;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  3) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud tulenevalt õigusaktidest;
  5) korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  6) eelneva ühe aasta jooksul on taotleja poolt korraldatud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;
  7) taotleja on varasemalt tema poolt korraldatud üritustel jätnud täitmata õigusaktidest tulenevad avaliku ürituse korraldaja kohustused ja vastav rikkumine on dokumentaalselt fikseeritud;
  8) esinevad muud põhjendatud juhud.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus tunnistab loa kehtetuks kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametite ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

3. peatükk Avaliku ürituse pidamine 

§ 8.   Nõuded ürituse korraldajale

  (1) Üritust tohib pidada üksnes käesoleva määruse kohaselt antud loa olemasolul.

  (2) Juriidilisest isikust avaliku ürituse korraldaja peab määrama füüsilise isiku, kes kannab tema eest avaliku ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi.

  (3) Üritusel toimuva kaubandustegevuse korraldamisel lähtutakse kaubandustegevuse seadusest. Kaupa või teenust võib müüa kaupleja vastava registreeringu või avalikul üritusel kaubanduse korraldaja väljastatud müügipileti alusel.

  (4) Avalikul üritusel kaubanduse korraldaja või kauplemiskohtade valdaja on kohustatud tagama kauplemispiirkonna pideva korrashoiu. Üritusel on keelatud müüa kohapeal tarbimiseks mõeldud jooke (sh alkohoolseid jooke) klaastaaras.

  (5) Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ürituse territooriumi tõketega ning kindlustama parkimis- ja liikluskorralduse;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti jt korraldusi ja ettekirjutusi;
  5) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise;
  6) esitama seaduses sätestatud juhtudel majandustegevuse registrile majandustegevusteate;
  7) mitte lubama üritustel osaleda korda rikkuvaid ja ürituse läbiviimist häirivaid isikuid ning alaealisi selleks mittelubatud ajal. Kui isikud ei allu ürituse korraldaja korraldustele, peab korraldaja sellest teatama politseile;
  8) tagama, et alla 16-aastastele suunatud üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  9) lõpetama ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid või võib ohustada osalejate elu ja tervist.

§ 9.   Ürituse korraldaja vastutus

  Ürituse korraldamise ja pidamise eest käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ette nähtud korras.

§ 10.   Korrakaitseseaduses sätestatud pädevuse delegeerimine vallavalitsusele

  Kohaliku omavalitsuse loa müra ja valgusefektide tekitamiseks väljastab vallavalitsus.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Valga Linnavolikogu 3. oktoobri 2014 määrus nr 17 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Riigi Teatajas.

Külliki Siilak
Esimees

/otsingu_soovitused.json