Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Keila linna kaasav eelarve

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 8

Keila linna kaasav eelarve

Vastu võetud 30.10.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Elanikkonnale luuakse võimalus linna eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, võimaldades kõigil teha ettepanekuid linna elu edendamiseks ja rahvastikuregistrijärgsetel Keila linna elanikel (edaspidi Keila linna elanikud) osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (2) Keila linna elanikke kaasava linnaeelarve osa (edaspidi kaasav eelarve) elluviimisel arvestatakse tehtud ettepanekuid ja hääletustulemusi.

  (3) Kaasava eelarve menetlust korraldab Keila Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Kaasava eelarve objekt ja kaasava eelarve suurus

  (1) Kaasava eelarve koostamise käigus esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab:
  1) olema teostatav/valmima eelarveaasta jooksul;
  2) olema Keila linnaga seotud üritus või muu linnaga seotud idee;
  3) asuma Keila linnas;
  4) olema pärast valmimist Keila linna omandis;
  5) pakkuma avalikku hüve;
  6) olema avalikult kasutatav;
  7) mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

  (2) Kaasava eelarve suurus eelarveaastal on 15000 eurot.

§ 3.   Kaasava eelarve menetluse algatamine ja sellest teavitamine

  (1) Linnavalitsus algatab kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 15. novembriks.

  (2) Linnavalitsus teavitab avalikkust kaasava eelarve menetlusest, informeerides avalikkust kaasava eelarve koostamise eesmärkidest, ettepanekute esitamise võimalustest, hääletamisele minevatest ettepanekutest, hääletamise tulemustest ja elluviidavatest ettepanekutest.

  (3) Avalikkuse teavitamiseks avaldab linnavalitsus teated ajalehes „Keila Leht“ , Keila linna veebilehel www.keila.ee ja Keila linna Facebook-i lehel.

§ 4.   Ettepanekute esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetlemise käigus võib ettepanekuid esitada igaüks.

  (2) Ettepanekuid võib käesoleva määruse lisas antud vormil esitada paberkandjal linnavalitsuse aadressil või elektrooniliselt linnavalitsuse üldmeiliaadressil [email protected].

  (3) Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon või e-posti aadress, postiaadress;
  2) objekti nimetus;
  3) eesmärk ja olulisus;
  4) elluviimise kirjeldus;
  5) sihtrühm;
  6) eelarve;
  7) muu oluline.

§ 5.   Ettepanekute analüüs ja hindamine

  (1) Ettepanekuid analüüsib ja hindab linnavalitsuse moodustatud komisjon.

  (2) Komisjon jätab edaspidisest menetlusest kõrvale ettepanekud, mis ei ole kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas, on vastuolus heade kommete või kehtivate õigusaktidega; ei vasta käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud objekti nõuetele ja/või ületab ilmselgelt sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud kaasava eelarve suurust.

  (3) Komisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid nende rühmadesse jagamise eesmärgil täiendada.

  (4) Ettepanekuid analüüsitakse ja hinnatakse järgnevate kriteeriumite alusel:
  1) vajalikkus ja olulisus Keila linnale;
  2) teostatavus/valmimine eelarveaasta jooksul;
  3) jätkusuutlikkus;
  4) kaasava eelarve osast rahastamisvajaduse põhjendatus ning rahastuse suuruse ja Keila linnas kasusaajate arvu suhte optimaalsus.

  (5) Ettepanekute analüüsi ja hindamise tulemused avalikustatakse Keila linna veebilehel.

  (6) Komisjon valib välja kuni 10 ettepanekut, igast rühmast vähemalt ühe, arvestades käesolevas paragrahvis toodud hindamise kriteeriume, mis pannakse realiseerimisele kuuluva ettepaneku väljaselgitamiseks rahvahääletusele (edaspidi ka hääletus)

§ 6.   Linnaelanike hääletus ja tulemuste väljaselgitamine

  (1) Hääletusel võivad osaleda kõik hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga vähemalt 16-aastased rahvastikuregistrijärgsed Keila linna elanikud.

  (2) Iga hääletusel osalev linnaelanik saab hääletada ühe ettepaneku poolt.

  (3) Hääletamise korraldab linnavalitsus. Hääletamise periood on vähemalt 7 päeva.

  (4) Hääletamine toimub elektrooniliselt.

  (5) Linnavalitsus määrab hääletamise koha ja viisi, kus saavad hääletada isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise ja/või identifitseerimisvõimalust.

  (6) Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne hääletamise lõppu ei avalikustata.

  (7) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Juhul, kui enim hääli saanud ettepanekut ei ole võimalik tuvastada, kuna hääled jagunevad võrdselt, viiakse nende vahel läbi kordushääletus lähtudes käesolevast paragrahvist. Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab linnavalitsus korraldusega.

§ 7.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Elluviimisele kuulub üks enim hääli saanud ettepanek, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest jääb kaasavale eelarvele linnaeelarvest eraldatud summa piiridesse.

  (2) Juhul, kui selgub, et käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud idee maksumus on väiksem kui kaasavale eelarvele linnaeelarvest eraldatud summa, siis kuulub lisaks realiseerimisele paremusjärjestuses järgmine idee (järgmised ideed) tingimusel, et elluviidavate ideede prognoositav kogumaksumus ei ületa kaasavale eelarvele linnaeelarvest eraldatud summat.

  (3) Ettepaneku elluviimise korraldab linnavalitsus.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) ) Tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 19. detsembri 2017 määrus nr 15 „Keila linna kaasava eelarve koostamine 2018. aastal“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json