HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas

Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas - sisukord
Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 9

Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas

Vastu võetud 30.10.2018 nr 12
, rakendatakse 1. jaanuarist 2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Keila Lasteaias Miki, Keila Lasteaias Vikerkaar ja Keila eralasteaias Rukkilill (edaspidi lasteasutus) käivate laste toidukulu katmise tingimused ja kord.

§ 2.   Lasteasutuses käivate laste toidukulu tasumisest vabastamise tingimused

  (1) Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust (edaspidi toidukulu maksumus).

  (2) Keila linna eelarves nähakse ette sihtotstarbelised vahendid lasteasutustes käivate laste toidukulu maksumuse katmiseks ja lapse toidukulu tasumisest vabastamiseks. Keila Linnavalitsus kinnitab toidukuluks ette nähtud vahendite jaotuse lasteasutuste kaupa ning nende sihipärase kasutamise eest vastutab lasteasutuse direktor.

  (3) Lasteasutuses käiv laps vabastatakse toidukulu tasumisest täies ulatuses lasteasutuses kohal käidud päevade eest, kui toidukulu maksumus on kuni 1 (üks) euro ja 60 (kuuskümmend) senti, ja
  1) lapse ja tema mõlema vanema, üksikvanema, eestkostja või hooldaja elukohaks on Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, või
  2) laps viibib Keilas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel, või
  3) Keila eralasteaias Rukkilill käiva lapse rahvastikuregistrijärgne omavalitsus on andnud nõusoleku Keila Linnavalitsuse määratud kohamaksumuse tasumiseks.

  (4) Kui toidukulu maksumus on suurem käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 3 nimetatud summast, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

  (5) Lasteasutuses käiv laps vabastatakse toidukulu tasumisest 60 (kuuekümne) sendi ulatuses toidukulu maksumusest lasteasutuses kohal käidud päevade eest, kui lapse ja tema ühe vanema elukohaks on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn.

  (6) Keila Linnavalitsusel (ametiasutusena) on erandjuhul õigus otsustada lasteasutuses käiva lapse vabastamine toidukulu tasumisest täies ulatuses põhjendatud avalduse esitanud isikute puhul, kes ei vasta nõuetele rahvastikuregistris Keila linna elanikuna arvele võtmise tähtaja osas. Toidukulu tasumisest täies ulatuses vabastamist rakendatakse avalduse esitamisele järgnevast kalendrikuust.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json