Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Setomaa Muuseumid põhimäärus

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 23

Setomaa Muuseumid põhimäärus

Vastu võetud 25.10.2018 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Setomaa Vallavolikogu 29.03.2018 määruse nr 4 „Setomaa valla põhimäärus“ § 51 lõike 5 ja muuseumiseaduse § 1 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Setomaa Muuseumid (edaspidi muuseum) on Setomaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Muuseumi ametlik nimi on „Setomaa Muuseumid“.

  (3) Muuseumi koosseisu kuuluvad Obinitsa Muuseum, Saatse Muuseum, Värska Talumuuseum ja Seto Tsäimaja.

  (4) Muuseum asub Setomaa vallas Võru maakonnas.

  (5) Asutuse postiaadress on Pikk 56, Värska alevik, Setomaa vald, 64001, Võru maakond.

  (6) Muuseum juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, muuseumi arengukavast, muuseumiseadusest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest ja muudest kehtivatest õigusaktidest.

  (7) Muuseumi põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab Setomaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 2.   Muuseumi põhiülesanded

  (1) Muuseumi põhiülesanneteks on:
  1) pakkuda tuge seto kultuurilise identiteedi säilimisele ja tugevdamisele, kogudes, hoides, uurides ja tutvustades üldsusele Setomaa ja setode ajalugu, pärimust ja kaasaega kajastavat materjali;
  2) Setomaa kui väärtusliku turismisihtkoha tuntuse tõstmine.

  (2) Muuseumi põhiülesannete täitmiseks viib muuseum läbi järgmisi tegevusi:
  1) kogub, säilitab, uurib ja tutvustab süstemaatiliselt seto taluarhitektuuri, seto etnograafilisi esemeid ning lähiajaloo ja tänapäevaga seotud kultuuriväärtuslikke esemeid ning korraldab vajadusel nende restaureerimist ja konserveerimist;
  2) kogub, säilitab, uurib ja tutvustab setodega seotud suulist pärimust ja kombeid;
  3) korraldab Setomaa ajaloo ja kultuuripärandiga seotud koolitusi ja õpitubasid;
  4) võimaldab ligipääsu muuseumikogudele ning vajadusel nõustab uurimustegevuses;
  5) koostab ja eksponeerib Setomaa ja setodega seotud näitusi;
  6) korraldab erinevaid piirkonna kultuuriga seotud kultuurisündmusi;
  7) tegeleb majandustegevusega pakkudes toitlustusteenust ja korraldades käsitöö- ja suveniiride müüki.

§ 3.   Muuseumi varad

  (1) Muuseumi vara moodustavad Setomaa valla poolt tema kasutusse antud varad ja muuseumikogud.

  (2) Muuseumi vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (3) Muuseum valdab ja kasutab temale üleantud vara asutuse ülesannete täitmiseks ja vastavalt käesoleva põhimääruse sätetele ja Setomaa vallavara valitsemise korrale.

  (4) Muuseum esitab kord aastas vallavalitsusele andmed vara koosseisu täpsustamiseks.

  (5) Muuseum on ühinenud riikliku elektroonilise muuseumide andmekogu infosüsteemiga, mille ametlik lühend on MulS.

  (6) Muuseum komplekteerib ja täiendab oma kogud vastavalt muuseumi kogumispoliitika dokumendile, mille koostamisel on lähtutud muuseumiseadusest, Rahvusvahelise Muuseumide Nõukogu (ICOM) vastavatest suunistest, muuseumide eetikakoodeksist, väljakujunenud headest tavadest ning kogumispoliitika põhialuste ja kogude poliitika koostamise juhendist.

  (7) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

§ 4.   Muuseumi rahastamine

  (1) Muuseumil on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

  (2) Muuseumi tulud moodustavad:
  1) valla eelarvest eraldatavatest vahenditest;
  2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;
  3) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
  4) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) majandustegevusest;
  6) muudest laekumistest.

  (3) Muuseumi teenuste ja piletite hinnad kinnitab vallavalitsus.

§ 5.   Muuseumi juhtimine ja personalitöö

  (1) Muuseumi struktuuri kinnitab vallavolikogu.

  (2) Muuseumi tööd juhib direktor.
  1) Direktor valitakse avalikul konkursil, mille viib läbi vallavalitsus.
  2) Muuseumi direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (3) Muuseumi direktor:
  1) esindab muuseumi suheldes ametiasutuste, füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  2) korraldab ja koordineerib muuseumi tööd;
  3) esitab vallavolikogule ettepaneku muuseumi struktuuri muutmiseks ja kinnitamiseks;
  4) tagab muuseumi nõuetekohase tegevuse ja vastutab muuseumi rahaliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) sõlmib ja lõpetab töölepinguid muuseumi töö korraldamiseks;
  6) annab vallavolikogule, vallavalitsusele ja nõukogule aru muuseumi tegevuse kohta;
  7) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks muuseumi põhimäärusesse;
  8) tagab töötajatele võimalused tööalaseks enesetäiendamiseks;
  9) vajadusel ja eelarveliste vahendite olemasolul võtab tööle tähtajaliselt mittekoosseisulisi töötajad;
  10) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust tulevaid kohustusi.

  (4) Muuseumi juures tegutseb muuseumi tööd ja arengusuundi nõustava ja toetava organina kuni viieliikmeline muuseuminõukogu.

  (5) Nõukokku kuuluvad:
  1) vallavalitsuse esindaja;
  2) vallavolikogu esindaja;
  3) Kultuuriministeeriumi esindaja;
  4) seto kultuuri ja piirkonna asjatundjad ning
  5) vajadusel kaasatakse nõukogu istungitele konsultante.

  (6) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus muuseumi direktori ettepanekul.

  (7) Nõukogu valib enda seast nõukogu esimehe, kes kutsub kokku ja juhib nõukogu tööd.

  (8) Nõukogu töökorra kinnitab muuseumi direktor.

  (9) Esimese nõukogu koosoleku kutsub kokku direktor.

  (10) Nõukogu ülesanded:
  1) osaleb oma esindaja kaudu muuseumi direktori valimise komisjonis;
  2) annab arvamuse muuseumi eelarveprojektile;
  3) annab arvamuse ja osaleb muuseumi arengukava koostamisel;
  4) annab arvamuse tasuliste teenuste hindade kohta;
  5) toetab, nõustab ja annab arvamuse teistes ettetulevates küsimustes.

§ 6.   Järelevalve

  (1) Muuseumi tegevust kontrollib vallavalitsus, vajadusel vallavolikogu komisjonid.

  (2) Järelevalvet muuseumikogu üle korraldab Kultuuriministeerium.

  (3) Muuseumi kasutusse antud vallavara inventuuri viiakse läbi kord aastas.

  (4) Inventuurikomisjoni koosseisu moodustab ja kinnitab muuseumi direktor oma käskkirjaga.

  (5) Vallavalitsus määrab inventuurikomisjoni oma esindaja.

§ 7.   Muuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi tegevuse korraldab ümber või lõpetab vallavolikogu, teavitades sellest Kultuuriministeeriumit.

  (2) Muuseumikogude üleandmise ja vastuvõtmisega seotud küsimused lahendatakse kooskõlastatult Kultuuriministeeriumiga ja vastavalt muuseumiseadusele.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Meremäe Vallavolikogu 23.05.2012 määrus nr 9 „Obinitsa Muuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json