EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Laadal, avalikul üritusel ja tänaval kauplemise kord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 27

Laadal, avalikul üritusel ja tänaval kauplemise kord

Vastu võetud 01.11.2018 nr 7
, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 ja § 20 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesoleva määrusega reguleeritakse kaubanduse korraldamist laadal, avalikul üritusel ja tänaval Loksa linna valduses olevas tegevuskohas.

 (2) Kõik kauplejad määruse mõistes on kohustatud kinni pidama kaubandustegevuse seadusest, käesolevast määrusest ja Loksa linna heakorra eeskirjast.

§ 2.  Kaubanduse korraldaja

 (1) Kaubanduse korraldaja Loksa linna laadal, avalikul üritusel ja tänavatel on Sihtasutus Loksa Kultuur.

 (2) Kaubanduse korraldaja korraldab kauplemist Loksa linna valduses oleva tegevuskoha kaudu.

 (3) Linnavalitsusel on õigus anda volitus tegutsemiseks kaubanduse korraldajana kolmandale isikule.

§ 3.  Kaupleja

  Kaupleja käesolevas määruses on isik, kes pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust müügipileti alusel.

§ 4.  Müügipilet

 (1) Müügipileti väljastab kaubanduse korraldaja.

 (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
 1) korraldaja nimi ja asukoht;
 2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadresss;
 3) müügipileti number, müügikoha asukoht;
 4) müügikohas müüdavate kaupade iseloomustus;
 5) kauplemisaeg;
 6) müügipileti kehtivusaeg;
 7) müügipileti hind.

 (3) Müügipileti hinnad kauplemiseks laadal, avalikul üritusel ja tänaval kehtestab kaubanduse korraldaja.

 (4) Müügipiletit ei väljastata:
 1) tänavakaubanduses ja avalikul üritusel seadusega keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;
 2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks nõutav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument.

 (5) Kaubanduse korraldaja võib müügipileti tunnistada kehtetuks, kui:
 1) kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
 2) kaupleja või müüja kaupleb kohas, kus tal puudub selleks õigus;
 3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi;
 4) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

§ 5.  Kaubandus laadal ja avalikul üritusel

 (1) Laadal ja avalikul üritusel võib kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

 (2) Laadal ja avalikul üritusel ei tohi müüa kaupa või teenust, mille müük laadal või avalikul üritusel on seadusega keelatud.

 (3) Laadal võib toidukaupu, loomi ning istikuid, samuti kasutatud tööstuskaupu vaid nende kaupade jaoks eraldi piiratud müügikohtades.

§ 6.  Tänavakaubandus

 (1) Tänaval võib müüa kaupa või osutada teenust kaubanduse korraldaja poolt lubatud piiritletud paigas kindlal kauplemisajal müügipileti alusel.

 (2) Tänaval kaupleja või teenuse osutaja peab tundma oma müüdavat kaupa, järgima müügiks kehtestatud nõudeid ja kandma nähtaval kohal nimesilti oma nimega.

 (3) Tänaval kauplejal on keelatud müüa:
 1) kaupa või teenust, mille müügiga seoses esitatavas majandustegevusteates tuleb märkida seaduses sätestatud müüdava kauba või teenuse määratlus või mille müügiks on vajalik tegevusluba;
 2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
 3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
 4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal;
 5) kasutatud tööstuskaupu;
 6) loomi loomakaitseseaduse tähenduses.

 (4) Tänavakaubanduse korras võib istikuid müüa selle kaubagrupi jaoks eraldi piiratud müügikohas.

§ 7.  Järelevalve

  Tänaval ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
 1) Sihtasutus Loksa Kultuur;
 2) linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
 3) Tarbijakaitseamet;
 4) Terviseamet;
 5) Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 8.  Määruse jõustumine

 (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. oktoobrist 2018.a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees