Teksti suurus:

Vormsi valla heakorra eeskirja muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 35

Vormsi valla heakorra eeskirja muutmine

Vastu võetud 29.10.2018 nr 6

Määruse kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 361 alusel.

§ 1.   Vormsi valla heakorra eeskirjas tehakse järgmised muudatused:

  (1) § 1 lg 1 muudetakse järgmiselt:
Vormsi valla heakorra eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib heakorranõudeid, kaevetööde teostamist, kasside ja koerte ning kariloomade pidamist, eeskirja eesmärgiks on koos riigi ja Vormsi valla vastavate õigusaktidega tagada heakord valla haldusterritooriumil;

  (2) § 2 lg 3 muudetakse järgmiselt:
Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;

  (3) § 2 lisatakse lg 8:
Teekaitsevöönd on maa-ala tee servast kuni 30 m;

  (4) § 3 lg 1 p 5 tunnistatakse kehtetuks;

  (5) § 3 lg 1 p 7 tunnistatakse kehtetuks;

  (6) § 4 lg 1 muudetakse järgmiselt:
Bussipeatuste ooteala ja parkla peavad olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket;

  (7) § 4 lisatakse lg 31:
Materjali teekaitsevööndisse ladustamisel tuleb see eelnevalt kooskõlastada tee omanikuga. Materjali eemaldamisel tuleb koheselt korrastada ka ladustamisplats;

  (8) § 4 lg 4 muudetakse järgmiselt:
Kui pinnase sulamise, vihma või muude liiklust oluliselt mõjutavate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik, võib tee omanik tee või selle osa teatavaks ajaks sulgeda või teel liiklust piirata. Vajalikud piirangud kehtestatakse vallavalitsuse poolt määratud korras. Tee sulgemisest või liikluspiirangutest teavitatakse avalikkust ja vastav teade avalikustatakse valla kodulehel. Vallavalitsus võib piirangute kehtimisel ajal väljastada raskeveoste tegemiseks erilubasid vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;

  (9) § 4 lg 41 muudetakse järgmiselt :
Vallateede ja avalike erateede kasutamisel tuleb täita liiklusseadusega kehtestatud nõudeid. Metsamaterjali ladustamisel vallateede kaitsevööndisse või avalikus kasutuses olevate erateede äärde tuleb eelnevalt esitada vallavalitsusele metsatööde teatis (lisa 1). Blankett on kättesaadav valla veebilehel www.vormsi.ee DEMOKRAATIA rubriigis alapealkirja Blanketid, avalduste vormid all. Materjali ladustamiseks sõlmitakse kahepoolne kokkulepe, milles sätestatakse deposiidi maksmise kohustus eesmärgiga tagada tee endise olukorra taastamine. 

  (10) § 4 lisatakse lg 42:
Deposiidi määramine, kokkuleppe vorm ja teehoiu eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega;

  (11) § 4 lg 8 p 3 muudetakse järgmiselt:
mootorsõiduki või motoriseeritud veesõidukiga liiklemine, välja arvatud kalastamisel;

  (12) § 4 lg 8 p 6 muudetakse järgmiselt:
suplushooajal 1. maist kuni 1. oktoobrini supluskohtades loomade ujutamine ja pesemine;

  (13) § 5 lg 1 p 1 muudetakse järgmiselt:
hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia (selle olemasolul) ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks. Kinnistu korrashoidmine hõlmab muuhulgas õueala ja puhastusala hoidmist võsavabana. Hooldusabinõusid rakendatakse regulaarselt ja vajadusel ka ennetavalt;

  (14) § 5 lg 1 p 5 muudetakse järgmiselt:
Tagama et õue ja puhastusala muru oleks muru kasvuperioodil regulaarselt niidetud, vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kuus;

  (15) § 5 lg 1 p 6 muudetakse järgmiselt:
pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust või piiravad nähtavust;

  (16) § 6 pealkiri muudetakse järgmiselt:
Heakord Vormsi vallas üldplaneeringus sätestatud külasüdamiku piiridest väljapoole jääval hoonestatud kinnistul;

  (17) § 6 lg 1 muudetakse järgmiselt:
Vormsi vallas üldplaneeringus sätestatud külasüdamiku piiridest väljapoole jääval kinnistul või kinnistu osal, millel asub ehitis, on kinnistu omanik kohustatud;

  (18) § 6 lg 1 p 5 muudetakse järgmiselt:
Tagama et õue ja puhastusala muru oleks muru kasvuperioodil regulaarselt niidetud, vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kuus;

  (19) § 7 lg 4 tunnistatakse kehtetuks;

  (20) § 7 lg 5 muudetakse järgmiselt:
tagama kiviaedade säilimise ja korrektse seisukorra. Kui kinnistul on muud sorti piirdeaed, siis tagama piirdeaia korrektse välimuse;

  (21) § 71 lg 3 muudetakse järgmiselt:
Kaeveluba ei ole nõutav ehituskrundi siseseks kaevamiseks ja juhul, kui antud objektile on vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba;

  (22) § 13 lg 1 muudetakse järgmiselt:
Koduloomi ja -linde on lubatud pidada kooskõlas loomakaitse ja loomatauditõrje seadusega omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud nende lahtipääsemine ja eeldusel, et tagatakse tema eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve ning kus on välistatud reostuse sattumine põhjavette;

  (23) Lisatakse § 131 järgmiselt:
§ 131. Koerte ja kasside pidamine
(1) Koeri ja kasse on lubatud pidada kooskõlas loomakaitse ja loomatauditõrje seadusega omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud nende lahtipääsemine ja eeldusel, et tagatakse tema eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve.
(2) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks ega ohustaks kaaskodanikke ja teisi loomi. Loomapidaja kannab täielikku vastutust kõigi tagajärgede eest.
(3) Looma pidamisel on keelatud looma hülgamine, vigastamine, abitusse seisundisse jätmine, valu ja välditavate füüsiliste ja vaimsete kannatuste tekitamine, looma hukkumise põhjustamine või muu looma suhtes lubamatu tegu.
(4) Loomapidaja peab arvestama naabrite õigustega ja tagama, et looma pidamisega kaasnev negatiivne mõju ei oleks häiriv ega kahjustaks naabrite õigusi oma omandi kasutamisel. Negatiivse mõju ilmnemisel tuleb loomapidajal koheselt rakendada meetmeid mõju likvideerimiseks.
(5) Loomapidajal on kohustuslik paigaldada territooriumi sissepääsule ja/või piirdele koera olemasolust informeeriv hoiatussilt (nt silt „Kuri koer”).
(6) Avalikus kohas koeraga viibimisel tuleb kasutada jalutusrihma (v.a kui koera kantakse kandekotis) tagades teiste loomade, inimeste ja vara ohutus ning avalik kord.
(7) Loomapidaja on kohustatud koristama oma kinnistust väljaspool asuval alal oma looma väljaheited.
(8) Loomapidajal on keelatud viibida loomaga spordiväljakul, laste mänguväljakul, laste liivakastis, laste- või haridusasutuse territooriumil, v.a selleks ettenähtud üritusel;

  (24) § 17 lg 1 p 6 muudetakse järgmiselt:
kahjustada teekatet ning kasutada põllumajandustööde tegemisel ja metsamaterjali väljaveol teid pöörderibadena;

  (25) § 17 lg 1 lisatakse p 25:
suitsetada ja alkohoolseid jooke tarbida bussipeatustes, Hullo külakeskuse-, parkla-, kaupluse-, kooli ja lasteaia territooriumil.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json