Ehitus

ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistutele toetuste andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.11.2018, 59

Korteriühistutele toetuste andmise kord

Vastu võetud 31.10.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Korteriühistutele toetuste andmise korras (edaspidi kord) kehtestatakse Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil tegutsevatele korteriühistutele mõeldud toetuste andmise eesmärk ja toetuste andmise tingimused, toetatavad tegevused ja toetuste määrad, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluste menetlemise ja toetuste väljamaksmise kord.

§ 2.  Toetuste liigid ja andmise eesmärk

 (1) Korteriühistute toetamise üldeesmärk on muuta linna elukeskkond turvalisemaks ning parandada elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse suurendamise ja mittetulundustegevuse arendamise kaudu.

 (2) Korteriühistutele antavad toetuste liigid on:
 1) koolitustoetus;
 2) elektripaigaldiste ning korstnate ja gaasipaigaldiste auditi teostamise toetus (edaspidi audititoetus);
 3) elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetus.

 (3) Toetust võib taotleda Kohtla-Järve linnas tegutsev korteriühistu (edaspidi taotleja), kes vastab korras esitatud nõuetele.

 (4) Toetuste eesmärk on suurendada taotleja haldussuutlikkust, toetada omaalgatust ja ühistegevust, juhtida tähelepanu vajadusele tagada korterelamute elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu teostamist ning tuleohutuse ja ohutuse nõuete täitmist.

§ 3.  Toetuste suurus

 (1) Koolitustoetuse suurus on kuni 50 eurot aastas.

 (2) Audititoetuse suurus on 10% teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot ühe taotleja kohta aastas.

 (3) Elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetuse suurus on 10% teenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 200 eurot ühe taotleja kohta aastas.

 (4) Toetust eraldatakse Kohtla-Järve linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

§ 4.  Koolitustoetuse andmise tingimused

 (1) Koolitustoetust on taotlejal võimalik taotleda pärast koolitusel osalemist ning taotleja poolt koolituse maksumuse tasumist.

 (2) Taotleja koolituskuludena toetatakse:
 1) pädeva koolitaja poolt korraldatud korteriühistutele suunatud ja tegevusega seotud teemal koolituste osalemistasu;
 2) koolitus on toimunud taotluse esitamise aastal.

 (3) Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada selle kalendriaasta jooksul, millal toimunud koolituse kulude katmiseks toetust taotletakse.

 (4) Toetuse taotluses märgitakse:
 1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
 2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
 3) koolitusel osalenud isiku nimi;
 4) info osaletud koolituse nime, toimumise aja, koolitaja ja programmi kohta;
 5) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
 6) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
 7) taotluse esitamise kuupäev.

 (5) Toetuse taotlusele tuleb lisada kulu tegemist tõendavad dokumendid (arve ja maksekorralduse koopia) taotluses nimetatud isiku koolitusel osalemise kohta.

 (6) Toetust eraldatakse taotlejale nõuetekohase taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.

§ 5.  Audititoetuse andmise tingimused

 (1) Audititoetust on taotlejal võimalik ühekordselt taotleda pärast auditi tegemist ning taotleja poolt auditi maksumuse tasumist.

 (2) Auditile esitatavad nõuded:
 1) audit on tehtud korterelamu elektripaigaldiste või gaasiküttega korterelamute korstnate ja gaasipaigaldiste seisukorra kontrollimiseks;
 2) auditi teinud isik peab vastama ehitusseadustiku § 18 lõigetes 3 ja 4 ning paragrahvides 23 ja 24 sätestatud nõuetele;
 3) audit sisaldab hinnangut korterelamu kõikide elektripaigaldiste ja gaasiküttega korterelamute korstnate ja gaasipaigaldiste seisukorra kohta ning annab soovitused nende renoveerimise ja hooldamise kohta;
 4) audit on tehtud pärast 1. jaanuari 2018. a.

 (3) Audititoetuse taotluses märgitakse:
 1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
 2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
 3) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
 4) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
 5) taotlusele lisatakse auditi aruande koopia ja kulu tegemist tõendavad dokumendid (arve ja maksekorraldus);
 6) taotluse esitamise kuupäev.

 (4) Toetust eraldatakse taotlejale nõuetekohase taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.

§ 6.  Elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetuse andmise tingimused

 (1) Toetust on taotlejal võimalik ühekordselt taotleda pärast tööde või teenuse teostamist ning taotleja poolt tööde või teenuse maksumuse tasumist.

 (2) Töödele ja teenustele esitatavad nõuded:
 1) tööde teostanud ja/või teenuse osutanud isik peab vastama seadusandluses sätestatud nõuetele;
 2) tööd on tehtud ja/või teenused on osutatud pärast 1. jaanuari 2018. a.

 (3) Toetuste taotluses märgitakse:
 1) toetust taotleva korteriühistu nimi ja registrikood;
 2) toetust taotleva korteriühistu aadress;
 3) toetust taotleva korteriühistu arvelduskonto number;
 4) toetust taotleva korteriühistu seadusliku esindaja nimi ja allkiri või seaduslike esindajate nimed ja allkirjad, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindatust;
 5) taotlusele lisatakse teostatud tööde akti koopia või tööde teostamise vastuvõtuakt ja kulu tegemist tõendavad dokumendid (arve ja maksekorraldus);
 6) taotluse esitamise kuupäev.

 (4) Toetust eraldatakse taotlejale nõuetekohase taotluse esitamise ajalise järjekorra alusel, selliselt, et esimesena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse esimesena, teisena taotluse esitanud taotleja taotlus rahuldatakse teisena jne.

§ 7.  Taotlejale esitatavad nõuded

  Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) taotlejal puudub riiklike ja kohalike maksude võlg ning tal ei ole linnale muid võlgnevusi või on need ajatatud;
 2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 8.  Taotluse menetlemine, eraldamine või eraldamata jätmine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi valitsus) allkirjastatud vabas vormis taotluse koos nõutavate dokumentidega elektrooniliselt e-mailile linnavalitsus@kjlv.ee või paberkandjal aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve.

 (2) Valitsus kontrollib enne toetuse eraldamist taotleja esitatud taotluses teostatud tegevuste eest täielikku tasumist tõendavat kuludokumentatsiooni ja sellele lisatud dokumente.

 (3) Valitsus vaatab esitatud taotluse läbi ning puuduste avastamisel annab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (4) Valitsus võib jätta taotluse läbi vaatamata, kui taotluses või lisatud dokumentides esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt.

 (5) Valitsus otsustab toetuse eraldamise või eraldamata jätmise korraldusega 14 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt vormistatud taotluse registreerimisest.

 (6) Toetus kantakse üle taotleja poolt taotluses märgitud arvelduskontole 14 tööpäeva jooksul toetuse eraldamise kohta otsuse tegemisest.

 (7) Valitsus võib põhjendatud korraldusega jätta toetuse eraldamata eelkõige kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) pole täidetud toetuse maksmise tingimused;
 3) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Kohtla-Järve linna ees;
 4) taotleja ei võimalda valitsusel objekti taotlusele vastavuse kontrolli;
 5) teostatud tööd erinevad taotluses esitatud töödest;
 6) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid.

 (8) Valitsus edastab taotlejale toetuse eraldamise või eraldamata jätmise korralduse 14 tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest.

§ 9.  Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Esitatud dokumendid säilitatakse vähemalt seitse aastat.

§ 10.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. novembrist 2018. a.

Arne Berendsen
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json