Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Saue valla sportlaste toetamise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.05.2020, 7

Saue valla sportlaste toetamise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 17
RT IV, 03.03.2018, 5
jõustumine 06.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.10.2019RT IV, 07.11.2019, 310.11.2019
30.04.2020RT IV, 12.05.2020, 101.08.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saue valla eelarvest Saue valla sportlaste ühekordse toetamise ja premeerimise alused, toetuse taotlemise, eraldamise ja toetuse kasutamise järelevalve tingimused ning kord.

§ 2.   Määruse eesmärk

  Määruse alusel toetuse andmise eesmärk on toetada Saue valla noorsportlaste arengut, tõsta nende konkurentsivõimet omaealiste seas, lihtsustada üleminekut täiskasvanute klassi ja tunnustada sportlasi heade tulemuste eest.
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]

2. peatükk Toetused 

§ 3.   Toetuse andmise üldalused

  (1) Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib kalendriaastas määruse alusel toetust maksta kogusummas kuni 0,2% valla tulumaksuprognoosist, täpse summa kinnitab Saue Vallavolikogu eelarve vastuvõtmisega.
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]

  (2) Toetuse suurus ühele sportlasele on kuni 1600 (üks tuhat kuussada) eurot kalendriaastas.

  (3) Toetust on õigus saada 10 kuni 22 aastasel sportlasel, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]

  (4) Alaealise taotleja puhul on teiste taotlejatega võrreldes eelistatud taotleja, kelle mõlema vanema elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.

  (5) Toetust võib taotleda sportlasele ka teda esindav spordiorganisatsioon.

  (6) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt:
  1) võistlustel või treeningutel osalemise kulude katteks;
  2) varustusega seotud kulude katteks.

  (61) Toetust ei eraldata:
1) taotluse esitamise hetkeks juba tehtud kulutustele;
2) taotluse esitamise hetkeks juba toimunud tegevustele;
3) toitlustusega seotud kulude katteks.
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]

  (7) Toetust eraldatakse kuni 70% taotletud sihtotstarbeliste kulude katteks, kuid mitte rohkem kui lõikes 2 nimetatud summa. Taotleja peab tagama oma- või kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 30% kuludest, mille katteks toetust taotletakse.

  (8) Toetust saanud sportlane kajastab Saue valda kui oma toetajat riietusel ning avalikel esinemistel.

  (9) Vallavalitsusel on taotluste menetlemisel õigus eelistada taotlejaid, kes viimase 24 kuu jooksul on esindanud valda maakondlikel või üleriigilistel spordivõistlustel eeldusel, et vaatlusalustel aladel on võimalik valda esindada.
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]

§ 4.   Andeka sportlase toetus

  Andeka sportlase toetust võib vallavalitsus maksta sportlasele, kes:
  1) kuulub oma ala esinduskoondisse või on spordiseaduse mõistes (§ 4 punkt 3) spordialaliidu liige, mille koosseisu kuulub vähemalt sada sportlast ja
  2) on saavutanud juunioride või põhiklassi Eesti, Euroopa või maailma meistrivõistlustel, kus on osalejaid vähemalt viis, kahe viimase aasta jooksul 1.- 3. koha.

§ 5.   Olümpiakandidaadi toetus

  Vallavalitsus võib maksta toetust sportlasele, kes on Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud olümpiakandidaadiks.

§ 6.   Eduka tulemuse preemia

  Vallavalitsus võib maksta sportlasele ühekordset preemiat maksimaalselt 1000 (üks tuhat) eurot eduka esinemise eest maailma ja Euroopa tiitlivõistlustel, uue Eesti rekordi püstitamise eest või mõne muu märkimisväärse saavutuse eest.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja taotluse menetlemine 

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Määruse alusel toetuse saamiseks esitab taotleja või tema esindaja vallavalitsusele taotluse Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU.
[RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) toetust saava sportlase isikut tõendava dokumendi koopia;
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]
  2) Eesti Olümpiakomitee kinnitus sportlase olümpiakandidaadi staatuse kohta, kui taotletakse olümpiakandidaadi toetust;
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]
  3) ülevaade toetust saava sportlase senistest saavutustest ja sporditegevuse eesmärgist ning hooaja treening- ja võistluskava;
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]
  4) spordialaliidu kinnituskiri, et toetust taotlev sportlane vastab määruse paragrahvis 4 seatud tingimustele;
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]
  5) tõend eduka esinemise kohta maailma ja Euroopa meistrivõistlustel, uue Eesti rekordi püstitamise või mõne muu märkimisväärse saavutuse kohta, kui taotletakse eduka tulemuse preemiat.
[RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

§ 8.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning vastavust määruse nõuetele.

  (2) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (3) Puuduste esinemise korral esitatud dokumentides või andmetes annab vallavalitsus täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud materjalid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse. Juhul, kui taotleja jätab kõrvaldamata puudused mõne toetuse liigi osas, lõpetatakse taotluse menetlus vastava toetuse liigi osas.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

4. peatükk Toetuse eraldamine ja järelevalve 

§ 9.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega üks kord kvartalis kvartali viimasel vallavalitsuse istungil, aga mitte varem kui 10 kalendripäeva jooksul arvates toetuse eraldamise otsustamiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Vallavalitsus keeldub toetuse eraldamisest, kui:
  1) ei ole täidetud toetuse eraldamise aluseks olevad määruse nõuded;
  2) taotlus ei vasta määruse paragrahvis 7 sätestatud nõuetele;
  3) toetuse eraldamiseks vallaeelarves ettenähtud vahendid on ära kulutatud.

  (21) Vallavalitsus võib keelduda toetuse eraldamisest kui taotleja ei ole korrektselt täitnud varasemalt eraldatud toetuse käigus sätestatud nõudeid.
[RT IV, 07.11.2019, 3 - jõust. 10.11.2019]

  (3) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik teavitab taotlejat kirjalikult taotluse rahuldamata jätmisest 10 tööpäeva jooksul alates vastava korralduse vastuvõtmisest.

  (4) Taotluse võib rahuldada osaliselt, kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik eelarve mahu tõttu ja/või kui see ei ole põhjendatud, arvestades taotletud toetuse summat, projekti tegevusi ja nendega saavutatavaid tulemusi. Taotleja võib nõustuda taotluse osalise rahuldamisega tingimusel, et taotluses toodud eesmärk on taotluse osalise rahuldamise korral saavutatav. Taotluse osalise rahuldamise puhul tuleb enne toetuse väljamaksmist taotlejal anda SPOKU infosüsteemis nõusolek väiksema toetuse vastuvõtmise kohta.
[RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

§ 10.   Lepingu sõlmimine
[Kehtetu - RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

§ 11.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama vallavalitsusele aruande toetuse kasutamise kohta vallavalitsuse korralduses märgitud kuupäevaks.
[RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde kuludokumentide koopiaid ja seletusi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt tagasi kogu väljamakstud toetus, kui toetuse saaja jätab mõjuva põhjuseta vallavalitsuse korralduses olevaks tähtajaks aruande esitamata.
[RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

  (4) Kui toetuse saaja poolt tähtaegselt esitatud aruandes või dokumentides esineb puudusi, annab vallavalitsus toetuse saajale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui toetuse saaja jätab mõjuva põhjuseta oma kohustused täitmata täiendavalt määratud tähtaja jooksul, siis on vallavalitsusel õigus toetuse saajalt tagasi nõuda kogu väljamakstud toetus.
[RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

§ 12.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud toetuse kasutamise tingimuste rikkumise korral või järelevalve takistamise korral on vallavalitsusel õigus:
  1) nõuda makstud toetus tagasi või
  2) vähendada toetuse suurust või
  3) peatada ajutiselt toetuse väljamaksmine.
[RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

  (3) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihtotstarbelist kasutamist, teatades sellest toetuse saajale ette vähemalt kolm tööpäeva.
[RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

§ 13.   Sanktsioonid

  Vallavalitsus ei eralda sportlasele toetust järgmise kahe aasta jooksul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid.
  3) [kehtetu - RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

5. peatükk Lõppsätted 

§ 14.   Määruse rakendamine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 12.05.2020, 1 - jõust. 01.08.2020]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json