Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Võhma linna aunimetuste ja preemiate andmise kord

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2012, 3

Võhma linna aunimetuste ja preemiate andmise kord

Vastu võetud 22.11.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ja Võhma linna põhimääruse § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Korras sätestatakse Võhma linnas antavate aunimetuste ja preemiate liigid ning tunnustuse saanud isikute autasustamise ja tunnustamise tingimused.

§ 2.   Tunnustuse liigid

  Tunnustuse liigid on:
  1) Võhma Linna Aukodaniku nimetuse andmine;
  2) Võhma Linna Sära aunimetuse andmine;
  3) Võhma linna parima sportlase preemia määramine;
  4) heakorrakonkursi võitjate tunnustamine;
  5) laste sündide tähistamine;
  6) eakate õnnitlemine.

§ 3.   Võhma Linna Aukodaniku nimetuse andmine

  (1) Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule linnapoolse erilise austusavaldusena:
  1) Võhma linnale osutatud väljapaistvate teenete ning silmapaistvate saavutuste eest hariduse, kultuuri, spordi, sotsiaaltöö, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades;
  2) kui ta on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud linna arendamisel;
  3) kui ta on oma tegevusega tõstnud linna mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

  (2) Aukodaniku nimetus antakse reeglina Võhma linna kodanikule, erandina võib aukodaniku nimetuse andmiseks esitada ka isikuid väljastpoolt Võhma linna.

  (3) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab volikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus. Otsuses märgitakse aukodaniku ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht ja teenete lühikirjeldus.

  (4) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta võivad teha kõik linnakodanikud, asutused, organisatsioonid ja ühendused. Kirjalik ettepanek (Lisa 1) peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada aukodanikuks.

  (5) Ettepanek esitatakse linnavalitsusele hiljemalt 31. jaanuariks. Linnavalitsus esitab oma ettepanekud ja talle esitatud avaldused linnavolikogule.

  (6) Aukodanikule antakse aukodaniku tunnistus ning tema nimi kantakse linna auraamatusse.

  (7) Aukodaniku nimetust tõendav tunnistus on kahepoolne A5 formaadis kaart.

  (8) Tunnistuse esimesele siseküljele kantakse aukodaniku nimetuse saaja ees- ja perekonnanimi ja tunnistuse järjekorranumber.

  (9) Tunnistuse teisel siseküljel on tekst “Teenete eest Võhma linnaelu arendamisel”, kuupäev ning volikogu esimehe ja linnapea allkiri. Tunnistus kinnitatakse Võhma linna vapipitsatiga.

  (10) Linna aukodaniku nimetusega kaasneb ühekordne rahaline auhind või mälestusese, mille suurus otsustatakse igal aastal linna eelarve menetluse käigus.

  (11) Linna aukodaniku tunnistus ja mälestusese või rahaline auhind antakse üle pidulikult volikogu esimehe ja linnapea poolt Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (12) Aukodaniku nimetuse saajate nimed koos teenete kirjeldusega avalikustatakse Võhma Linnalehes ja Võhma linna veebilehel.

  (13) Aukodaniku nimetust ei anta postuumselt.

§ 4.   Võhma Linna Sära aunimetuse andmine

  (1) Võhma Linna Sära aunimetus (edaspidi Sära aunimetus) antakse füüsilisele ja juriidilisele isikule ning vabaühendusele linnapoolse erilise austusavaldusena:
  1) Võhma linnale osutatud teenete ning silmapaistvate saavutuste eest hariduse, kultuuri, spordi, sotsiaaltöö, tervishoiu, majanduse ja muudes valdkondades;
  2) kui ta on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud linna arendamisel;
  3) kui tema tegevus on tõstnud linna mainet ja toonud paikkonnale tuntust.

  (2) Sära aunimetus antakse reeglina Võhma linna kodanikule, Võhma linnas tegutsevale kollektiivile ja ettevõttele, erandina võib Sära aunimetuse andmiseks esitada ka isikuid väljastpoolt Võhma linna.

  (3) Sära aunimetuse andmise otsustab volikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus. Otsuses märgitakse isiku nimi, sünniaeg või registrikood ja teenete või saavutuste lühikirjeldus.

  (4) Ettepanekuid aunimetuse andmise kohta võivad teha kõik linnakodanikud, asutused, organisatsioonid ja ühendused. Kirjalik ettepanek (Lisa 1) peab sisaldama isiku kontaktandmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada Sära aunimetuse.

  (5) Ettepanek esitatakse linnavalitsusele hiljemalt 31. jaanuariks. Linnavalitsus esitab oma ettepanekud ja talle esitatud avaldused linnavolikogule.

  (6) Aunimetuse saajale antakse Sära aunimetuse tunnistus ning tema nimi kantakse linna auraamatusse.

  (7) Sära aunimetust tõendav tunnistus on kahepoolne A5 formaadis kaart.

  (8) Tunnistuse esimesele siseküljele kantakse aunimetuse saaja ees- ja perekonnanimi ja tunnistuse järjekorranumber.

  (9) Tunnistuse teisel siseküljel on tekst “Teenete eest Võhma linnaelu arendamisel”, kuupäev ning volikogu esimehe ja linnapea allkiri. Tunnistus kinnitatakse Võhma linna vapipitsatiga.

  (10) Sära aunimetusega kaasneb ühekordne rahaline auhind või mälestusese, mille suurus otsustatakse igal aastal linna eelarve menetluse käigus.

  (11) Sära aunimetuse tunnistus ja mälestusese või rahaline auhind antakse üle pidulikult volikogu esimehe ja linnapea poolt Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

  (12) Sära aunimetuse saajate nimed koos teenete kirjeldusega avalikustatakse Võhma Linnalehes ja Võhma linna veebilehel.

  (13) Ühel aastal võib anda mitu Sära aunimetust.

§ 5.   Võhma linna parima sportlase preemia määramine

  (1) Võhma linna parima sportlase preemia määratakse väljapaistvate sportlike saavutuste eest.

  (2) Preemia määratakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Võhma linnas elavale isikule.

  (3) Ettepanekuid preemia kandidaatide kohta võivad teha juriidilised isikud, organisatsioonid ja Võhma linna elanikud.

  (4) Ettepanekud esitatakse iga aasta 31. jaanuariks kirjalikult (Lisa 1) Võhma Linnavalitsusele, kes arutab esitatud kandidatuurid läbi ning teeb preemia määramise otsuse 15. veebruariks.

  (5) Preemia suurus otsustatakse igal aastal linna eelarve menetluse käigus.

  (6) Sobivate kandidaatide puudumisel võib Võhma Linnavalitsus jätta preemia määramata.

  (7) Preemia saaja tehakse teatavaks Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 6.   Auraamat

  (1) Võhma linna auraamat (edaspidi auraamat) on nahkköites valgete lehtedega album.

  (2) Auraamatusse kantakse Võhma Linna Aukodaniku nimetusega, Võhma Linna Sära aunimetusega, Võhma linna parima sportlase preemiaga ja linnavalitsuse aukirjaga tunnustatud isikud.

  (3) Auraamatusse kantakse austusavalduse liik, saaja nimi, aukodaniku foto, teenete kirjeldus ja austusavalduse andmise aeg.

  (4) Auraamat asub linnakantseleis, kannete tegemist korraldab linnasekretär.

  (5) Auraamat säilitatakse alatiselt.

§ 7.   Heakorrakonkursi võitjate tunnustamine

  (1) Heakorrakonkursi võitja on tiitel, millega tunnustatakse kauneid ja heakorrastatud kodusid ning asutusi.

  (2) Heakorrakonkursi korraldajaks on volikogu määratud komisjon, kes teeb volikogule ettepaneku võitjate tunnustamiseks ja premeerimiseks.

  (3) Komisjon hindab objekti üldist heakorda, sealhulgas hoonete head seisukorda, haljastust ja hooldatust.

  (4) Preemia suurus otsustatakse igal aastal linna eelarve menetluse käigus.

  (5) Ettepanekuid konkursil osalemiseks võivad teha juriidilised isikud, organisatsioonid ja Võhma linna elanikud.

  (6) Ettepanekud tuleb esitada Võhma Linnavalitsusele kirjalikult (Lisa 1) hiljemalt 10. juuniks.

  (7) Kodu või asutust, kellele on tiitel “Heakorrakonkursi võitja” omistatud, ei saa tiitli kandidaadiks uuesti esitada enne 5 aasta möödumist.

  (8) Heakorrakonkursi võitja tiitel antakse välja majamärgina. Majamärgi kindlateks elementideks on punane lill ja tiitli andmise aastaarv kollasel taustal.

  (9) Linnavalitsus võib nominentide seast esitada kandidaadid maakondlikule ja riiklikule konkursile.

  (10) Konkursi võitjad avalikustatakse linnalehes, neid tunnustatakse linna aastapäeva üritustel.

§ 8.   Võhma linna laste sündide tähistamine

  (1) Võhma linn õnnitleb aasta jooksul sündinud laste vanemaid ja lapsi, kelle elukoht on registreeritud Võhma linna.

  (2) Vanemad koos lastega kutsutakse linnapea vastuvõtule vahetult enne jõule.

  (3) Igale lapsele kingitakse linna sümboolikaga meene.

§ 9.   Eakate õnnitlemine

  Võhma linna eakaid õnnitletakse 60., 65., 70., 75. ja 80. juubelil ning üle 80 aasta vanuseid igal sünnipäeval õnnitluse avaldamisega Võhma Linnalehes.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Võhma linna auraamatusse kantakse kõik varasemad aunimetuste ja spordipreemia saajad.

  (2) Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 22.07.2007 määrus nr 5 ,,Võhma Linna Aukodaniku statuut“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 21.12.2006 määrus nr 25 ,,Võhma linna parima sportlase preemia määramine”.

  (4) Tunnistada kehtetuks Võhma Linnavolikogu 18.04.2000 määrus nr 8 ,,Võhma linna heakorrakonkursi juhendi kinnitamine”.

Ants Pihlak
Linnavolikogu esimees

Lisa  Ettepanek Võhma linna tunnustuse määramiseks

/otsingu_soovitused.json