SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täiendava lapsetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2012, 28

Täiendava lapsetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 27.11.2012 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 8 lg 2, § 23 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus sätestab Pühalepa valla eelarvest makstava täiendava lapsetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise korra.

 (2) Pühalepa valla eelarvest makstav lapsetoetus on täiendav toetus lisaks riiklike peretoetuste seaduse § 3 lg 2 p 1 kohaselt makstavale ühekordsele sünnitoetusele.

 (3) Täiendava lapsetoetuse suurus on 300 eurot lapse kohta.

 (4) Täiendav lapsetoetus makstakse kahes osas:
 1) esimene osa lapse sünni puhul 200 euro suuruses summas;
 2) teine osa lapse üheaastaseks saamisel 100 euro suuruses summas.

 (5) Täiendavat lapsetoetust on õigus taotleda:
 1) ühel vanematest, kelle elukohana on vähemalt viimased kuus kuud enne lapse sündi Eesti rahvastikuregistris registreeritud Pühalepa vald;
 2) lapse eestkostjal, kes on kohtu poolt määratud lapse kasvatamiseks ja tema isiklike ja varaliste õiguste ning huvide kaitseks või hooldajal, kes on perekonnas hooldamise lepingu alusel määratud lapse esindajaks.

 (6) Täiendava lapsetoetuse esimene osa makstakse lapse sünni registreerimise järgselt taotlejale kui lapse elukohaks Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Pühalepa vald.

 (7) Täiendava lapsetoetuse teine osa makstakse lapse aastaseks saamisel välja juhul, kui lapse elukohana on lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni Eesti rahvastikuregistris katkematult registreeritud Pühalepa vald.

 (8) Täiendavat lapsetoetust ei maksta:
 1) kui täiendavat lapsetoetust või seda asendavat toetust on makstud sama lapse kohta ühele vanematest teisest omavalitsusest;
 2) kui laps on täielikul riiklikul ülalpidamisel.

§ 2.  Täiendava lapsetoetuse taotlemine

 (1) Täiendava lapsetoetuse taotlemiseks esitatakse järgmised dokumendid:
 1) taotleja kirjalik avaldus;
 2) taotleja isikut tõendav dokument;
 3) lapse sünnitunnistuse koopia.

 (2) Taotlejal on õigus esitada Pühalepa Vallavalitsusele kolme kuu jooksul avaldus täiendava lapsetoetuse taotlemiseks peale lapse sünni registreerimist ja peale lapse üheaastaseks saamist.

 (3) Pühalepa Vallavalitsusel on õigus nõuda vajaduse korral täiendavaid dokumente, mis aitavad tõendada taotleja õigust saada toetust.

§ 3.  Täiendava lapsetoetuse määramine ning maksmine

 (1) Võttes arvesse taotleja poolt esitatud dokumente täiendava lapsetoetuse saamiseks, teeb Pühalepa vallavalitsus otsuse toetuse määramise või keeldumise kohta 14 päeva jooksul alates kõikide dokumentide esitamise kuupäevast.

 (2) Täiendava lapsetoetuse määramise või keeldumise kohta saadab Pühalepa Vallavalitsus 10 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates taotlejale kirjaliku teavituse. Keeldumise korral märgitakse kirjalikus teavituses ära keeldumise põhjus.

 (3) Pühalepa Vallavalitsus kannab täiendava lapsetoetuse taotleja arveldusarvele 10 päeva jooksul alates toetuse määramise otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

 (4) Pühalepa Vallavalitsusel on õigus nõuda lapsetoetuse tagastamist täies ulatuses, kui taotleja on esitanud toetuse saamiseks teadlikult valeandmeid.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 16.märtsi 1999 määrus nr 14 „Täiendava lapsetoetuse maksmise korra kinnitamine“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 6. veebruari 2001 määrus nr 19 „Täiendava lapsetoetuse maksmise korra kinnitamine“ muutmine“.

 (3) Määrus jõustub 01.jaanuaril 2013.

Toomas Remmelkoor
Vallavolikogu esimees