Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2012, 34

Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine

Vastu võetud 22.11.2012 nr 30

Määrus antakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega delegeeritakse Mõisaküla Linnavalitsusele jäätmeseadusest tulenevad järgmised õigused ja kohustused:
 1) jäätmehoolduse arendamise korraldamine linna haldusterritooriumil jäätmeseaduse § 12 lõike 2 alusel;
 2) jäätmete sortimise, s.h liigiti kogumise korraldamine jäätmeseaduse § 31 lõike 1 ja lõike 3 alusel;
 3) jäätmekava nõudmise õigus jäätmeseadus § 44 lõike 4 alusel;
 4) jäätmekava koostamise käigus kogutud teabe säilitamine jäätmeseadus § 44 lõike 5 alusel;
 5) jäätmekava eelnõu väljapaneku ja avaliku koosoleku korraldamine jäätmeseaduse § 56 lõike 1 alusel;
 6) ohtlike jäätmete käitluse korraldamine jäätmeseaduse § 65 lõike 2 alusel;
 7) korraldatud jäätmeveo korraldamine jäätmeseaduse § 66 lõike 1 alusel;
 8) jäätmevedaja leidmiseks konkursi korraldamine jäätmeseadus § 67 lõike 1 alusel;
 9) jäätmevaldajate informeerimine jäätmeseaduse § 69 lõike 1¹ alusel;
 10) jäätmevaldaja erandkorras jäätmeveost vabastamine ja kontrolli teostamine jäätmeseaduse § 69 lõike 4 ja 4² alusel;
 11) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise korraldamine jäätmeseaduse § 70 alusel;
 12) jäätmeseaduse nõuete täitmise üle järelevalve teostamine jäätmeseaduse § 119 lõike 1 alusel;
 13) jäätmete ning nendest põhjustatud saaste likvideerimise korraldamine ja sellega seotud kulude kandmine jäätmeseaduse § 128 lõike 4 alusel.

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Mõisaküla Linnavolikogu 28. juuni 2007 määrus nr 22 „Jäätmeseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste delegeerimine“.

 (2) Määrus jõustub 26. novembril 2012.

Jorma Õigus
Volikogu esimees