Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kiili valla kaevetööde eeskiri

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2012, 45

Kiili valla kaevetööde eeskiri

Vastu võetud 20.05.2010 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk

  Kiili valla kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde tegemist (edaspidi kaevetööd) Kiili valla haldusterritooriumil ja füüsiliste või juriidiliste isikute kinnistutel juhul, kui on tegemist kinnistult väljuvate või kinnistule sisenevate, avalikes huvides kasutatavate tehnovõrkudega ühendatud tehnorajatiste püstitamise, hooldamise või remondiga.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kaevetöö on tööde tegemine sügavamal kui 30 cm maapinnast;
  2) avariikaevetöö on kaevetöö, mis on vajalik tehnovõrgu avarii likvideerimiseks juhul, kui kaevetöö alustamisega viivitamine takistab vastava teenuse osutamist tarbijatele või ohustab inimesi, ehitisi, keskkonda;
  3) kaevetöö tegija (edaspidi kaevaja) on füüsiline või juriidiline isik, kes teostab kaevetöid või kes teostab avariikaevetöid;
  4) vastutav isik on kaevetöö loa taotleja poolt kirjalikult määratud isik, kes vastutab kaevetöö eest;
  5) kaevetöö luba on Kiili Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt väljastatud luba, mille alusel teostatakse kaevetöid ning millega määratakse kaevetööde tingimused ja tähtajad;
  6) kaevetöö koht on kaevealal asuv konkreetne kaevetööde teostamise koht;
  7) geodeetilised märgid on riikliku kaitse all olevad horisontaal- ja vertikaalmõõdistamise koordineeritud märgid, mis on paigaldatud maapinda või hoonetesse;
  8) kaevik on kaevetööde tulemusena maapõue moodustatud üle 30 cm sügavune tühimik/süvend;
  9) tee on maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis;
  10) tänav on linnas, alevis või alevikus paiknev tee, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks;
  11) tükkmaterjal on parkettkattekivi, unikivi, munakivi või muu sarnane teekatte materjal;
  12) kinnistu on füüsilise või juriidilise isiku omandis või valduses olev maa-ala.

2. peatükk KAEVETÖÖ LUBA 

§ 3.   Kaevetöö loa taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Kaevetöö loa saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele enne kaevetöö algust:
  1) vormikohase kaevetöö loa taotluse;
  2) koopia ehitusprojekti tehnovõrkudega asendiplaanist, millele on märgitud kaevetöö koht ja millel on tehnovõrkude (elektri-; gaasi-; side-: soojavarustuse- vee- ja kanalisatsioonivõrkude jms) valdajate ja maaomanike kirjalikud nõusolekud;
  3) vajadusel kaevetöid käsitlevad tööjoonised;
  4) vajadusel liikluskorralduse ajutise skeemi ja ühistranspordiliinide ümbersõitude skeemi;
  5) tööde ajagraafiku;
  6) üldkasutataval alal kaevamise korral maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta või krediidi- või finantsasutuse garantiikiri.

  (2) Taotluse menetlemisel vallavalitsus:
  1) kontrollib taotluse vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
  2) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi.

§ 4.   Kaevetöö loa väljastamine ja akti koostamine

  (1) Kaeveloa väljastaja väljastab kaeveloa või keeldub selle väljastamisest 20 päeva jooksul kaevetööde loa taotluse ja nõuetekohase dokumentide esitamise päevast arvates.

  (2) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik (edaspidi ametnik) vormistab kaevetöö loa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele.

  (3) Kaevaja, maaomanik ja ametnik koostavad enne kaevetöö alustamist akti kaevetöö koha seisukorra kohta. Aktile lisatakse foto(d) kaevetöö kohast.

§ 5.   Kaevetöö tähtaja pikendamine

  Kaevetöö tähtaja pikendamiseks esitab taotleja vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse koos korrigeeritud kaevetöö tegemise ajagraafikuga.

§ 6.   Kaevetöö loa väljastamisest keeldumine

  (1) Kaevetöö loa väljastamisest keeldutakse, kui:
  1) kaevetöö loa taotlusele ei ole lisatud eeskirja § 3 lõikes 1 nimetatud dokumente;
  2) ei ole kõrvaldatud taotluses esinevaid puudusi määratud tähtajaks.

  (2) Kaevetöö loa väljastamisest keeldumisest teatatakse taotlejat kirjalikult 20 päeva jooksul kaevetööde loa taotluse esitamise päevast arvates.

3. peatükk NÕUDED KAEVETÖÖ LÄBIVIIMISEL 

§ 7.   Kaevetöö koha tähistus

  (1) Kaevetöö koht tuleb ümbritseda ohupiiretega ja tähistada liikluskorraldusvahenditega. Ajutiste piirete kasutamisel paigaldatakse piirded viisil, mis tagab nende püsivuse.

  (2) Kaevetöö kohta paigaldatakse nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:
  1) tellija nimi ja aadress;
  2) kaevaja nimi ja aadress;
  3) kaevetöö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
  4) töö nimetus;
  5) töö alg- ja lõpptähtaeg;
  6) tööpiirkonna pikkus.

§ 8.   Kaevetöö kohas asuv dokumentatsioon

  Kaevaja tagab kaevetöö teostamise kohas kaevetöö iseloomust olenevalt järgmised dokumendid:
  1) kaevetöö luba;
  2) liikluskorralduse ajutine skeem;
  3) tehnovõrkude valdajate ja maaomanike kirjalikud nõusolekud;
  4) töö toimumise ajagraafik;
  5) olemasolul raieluba.

§ 9.   Heakord, ohutus ja liikluskorraldus

  (1) Kaevaja on kohustatud:
  1) hoidma korras ja puhastama kaeveala juurdepääsuteed ning kaevealaga piirnevad teed;
  2) vältima kaevealalt pinnase, jäätmete ja lume sattumist ümbritsevatele territooriumitele ja teedele;
  3) pärast tööde lõpetamist kaevealal taastama haljastuse ning teede seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult vallavalitsuse poolt antud tähtajaks;
  4) tagama kaevetöö kohas ohutu liiklemise.

  (2) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud ohtlik või antisanitaarne olukord tuleb likvideerida ning heakord taastada süüdlasel koheselt.

  (3) Talveperioodil tuleb kaevetööl rakendada meetmeid, et teekatted ei muutuks libedaks. Kaevetöö kohaga piirnevad teed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras.

  (4) Kaevetrassi seinte varisemisohu või külgnevate ehitiste vajumisohu korral rakendatakse kaevaja poolt koheselt varisemist või vajumist ärahoidvaid meetmeid.

  (5) Liikluskorralduse muutmisega seotud kulud kannab taotleja.

  (6) Kui ümbersõidutee rajamiseks või liikluse korraldamiseks on vajalik täiendav maakasutus, siis sõlmib taotleja maaomaniku või –kasutajaga maakasutuse lepingu.

  (7) Kaeveloa taotleja peab hoidma ümbersõidutee korras ja vastutab selle seisukorra eest.

  (8) Pärast kaevetöö lõppu likvideeritakse kaevaja poolt ümbersõidutee ja heakorrastatakse maa-ala kaeveloa taotluses ettenähtud kujul.

§ 10.   Materjali käitlemine

  (1) Kaevetrassi täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajaliku materjali ladustab kaevaja liiklejaid mittesegaval viisil ja ümbritseb vajadusel piiretega.

  (2) Kasutuskõlblik kasvupinnas kogutakse ja ladustatakse kaevaja poolt eraldi, vältides selle segunemist aluspinnase või muu materjaliga.

  (3) Materjale, töövahendeid, pinnast jm. ei tohi ladustada tehnovõrkude, kaevude, puude ja põõsaste peale või vastu.

  (4) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepääs olemasolevatele tehnovõrkudele ja kaevetööga piirnevale alale ning hoonetele ja rajatistele.

§ 11.   Nõuded vee ärajuhtimisele

  (1) Kaevetrassist väljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile või kirjaliku nõusoleku tingimustele torustiku abil reo-või sadevee kanalisatsiooni või–kraavi. Vee suunamine reo-või sadevee kanalisatsiooni kooskõlastatakse eelnevalt võrguvaldajaga.

  (2) Kaevetöö loaga hõlmatud ala ümbritsevale alale võib vett juhtida ainult maaomaniku kirjalikul nõusolekul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 ettenähtud võimaluste puudumisel veetakse väljapumbatav vesi ära.

  (4) Avariikaevetöö korral on erandkorras ametniku kooskõlastuse alusel lubatud reostumata pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata teele või tänavale.

  (5) Kaevetöö käigus ei ole lubatud vähendada olemasolevate kraavide läbilaset või neid likvideerida.

§ 12.   Haljastuse kaitse

  (1) Kaevetöö tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajab kaevaja tõkendid, mis väldib juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. Kaevetööde kohas paigaldab kaevaja puudele tüvekaitsed. Kuivaperioodil kastab kaevaja puid, mille võra tsoonis kaevatakse, kaevetööde kestel ja pärast kaevetrassi sulgemist.

  (2) Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastab kaevaja nende eemaldamise ametnikuga. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab olema raieluba.

  (3) Väärtusliku kõrghaljastuse säilitamiseks võib ametnik nõuda kaevetöö teostamist käsitsi.

§ 13.   Tehnovõrkude kaitse

  (1) Käesoleva eeskirja § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendis märkimata tehnovõrgu avastamisel katkestatakse kaevetöö kuni tehnovõrgu valdaja kindlakstegemiseni. Tööd võib jätkata ainult pärast tehnovõrgu valdaja kirjaliku nõusoleku saamist.

  (2) Projekti ja teostusjoonise alusel paigaldatud tehnorajatise vigastamisest teatab kaevaja kohe tehnorajatise omanikule. Vigastus parandatakse kaevaja kulul.

  (3) Tehnorajatise võib ümber paigutada üksnes selle omaniku loal ja kinnitatud projekti alusel.

§ 14.   Nõuded kaevetööl kasutatavale tehnikale

  (1) Kaevetööl on lubatud kasutada sõidukeid ja mehhanisme, mis toetuvad teekattele elastsete rehvide või roomikutega. Üldjuhul on keelatud kasutada tehnikat, mis võib rikkuda teekatet või tee rajatisi. Sellise tehnika kasutamine teedel või tänavatel toimuvateks töödeks on lubatud ametniku ja teeomaniku kirjaliku nõusoleku alusel.

  (2) Ilma ametniku ja teeomaniku kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti kergliiklusteele.

§ 15.   Kaevetöö teostamise teemaal

  Kaevetöö teostamisel teemaal tuleb järgida teehoiutöödele õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõudeid, sh taastada tee kandekonstruktsioon ja –rajatised.

4. peatükk AVARIIKAEVETÖÖ 

§ 16.   Avariikaevetöö teostamise tingimused

  (1) Avariikaevetöid võib kaevaja alustada kaeveloata, teatades kirjalikult (s.h e-posti või faksi teel) kaevetöödest kohe vallavalitsusele, ühistranspordi korraldajale, päästeteenistusele (kui kaevetööga kaasneb liikluse sulgemine), kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatiste omanikele ja võimalusel maa-ala omanikule.

  (2) Avariikaevetöö teates märgitakse avarii asukoht ja põhjus, kaevetööde algus- ja lõpptähtpäev ning kaevetööde eest vastutava isiku nimi.

  (3) Kui avariikaevetööde alustamise päev langeb rahvus- või riigipühale või puhkepäevale, teatatakse kaevetöödest kohe rahvus- või riigipühale või puhkepäevale järgneval tööpäeval.

  (4) Kaevaja esitab vormikohase kaeveloa taotluse vallavalitsusele hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast kaevetööde alustamist. Kaeveloa taotlusele lisatakse kaevetööde ala geodeetiline plaan ja maksekorraldus tagatisraha tasumise kohta või krediidi- või finantsasutuse garantiikiri.

5. peatükk TAASTAMINE 

§ 17.   Kaevetöödel rikutud maa-ala ja objektide taastamine

  (1) Kaevetöödel rikutud maa-ala taastab kaevaja vastavalt kaeveloal märgitud katendi liigile ja tähtajale kogu ulatuses kaevaja kulul.

  (2) Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt lõhutud või rikutud haljasala, äärekivid, teekatendi, tehnovõrkude kaevud ja kaaned, liiklusmärgid, teekattemärgistused ja korraldab geodeetiliste märkide taastamise.

  (3) Kaevaja on kohustatud taastama teekattemärgistuse samatüübilise materjaliga.

§ 18.   Taastamine pikisuunalise kaevetöö korral

  (1) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral:
  1) kaevaja taastab kõnniteede pinnakatted kogu kõnnitee laiuselt, vajadusel vahetab välja ka äärekivid;
  2) alla viie aasta vanused katted taastab kaevaja asfaldilaoturiga kogu kõnnitee laiuselt mitte vähem kui kümne meetri pikkuse paigana.

  (2) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral:
  1) taastab kaevaja tükkmaterjalidest katted kogu tänava laiuses;
  2) kruuskattega teed taastab kaevaja kogu tänava laiuses;
  3) asfaltkatted taastab kaevaja asfaldilaoturiga kuni 6,5 m laiustel teedel kogu laiuses, üle 6,5 m laiustel teedel taastab ühel sõidurajal tehtava kaevetöö korral poole sõidutee laiuses ning mõlemal sõiduteesuunal tehtava kaevetöö korral sõidutee kogu laiuses ning kokkuleppel teeomanikuga vahetatakse välja ka äärekivid;

  (3) Vallavalitsusel on õigus sõlmida kaevajaga kirjalikke kokkuleppeid taastatava teekatendi ulatuse ning tüübi osas.

§ 19.   Taastamine ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste korral

  Kui tänavaga ristisuunaliselt rajatavate tehnorajatiste telgede vahe on alla 15 m, tuleb asfaltkatte pealiskiht nende kohal taastada ühise paigana.

§ 20.   Teekatte taastamine

  (1) Olemasoleva teekatte kaevikuga piirnev serv tuleb lõigata enne taastamist sirgeks ühtse sirgjoonena paralleelselt tee teljega või ristisuunalise kaevetöö korral risti tee teljega. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.

  (2) Lõigatud servas võib olla astmeid (tingituna kaeviku laiuse erinevusest), kuid mitte tihedamalt kui iga 25 m tagant.

  (3) Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 50cm võrra laiemalt ja pikemalt, kui olid kaeviku mõõtmed.

  (4) Kaevukraede tõstmisel tuleb asfaltkate taastada vähemalt 30 cm kaevukrae servast.

  (5) Erinevate asfaltkatte kihtide vaheline pind ning uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga.

  (6) Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega.

  (7) Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses paigaldatakse asfaltkate sooja vuugiga.

§ 21.   Haljasalade taastamine

  (1) Haljasalade murukatete taastamisel võib tagasitäiteks kasutada kaevekohast väljavõetud pinnast, pealmine külvialune kiht peab olema vähemalt 10 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga.

  (2) Enne ja pärast muruseemne külvi peab maapind olema tasane ning rullitud.

  (3) Murukatte või rohukamara taastamisel külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad.

  (4) Muruseemne külvamiseks sobilik aeg on 1. mai kuni 1. september.

  (5) Kaevetöö üleandmiseks peab muru olema üks kord niidetud.

  (6) Kaevetöö ajal haljastuse rikkumise tuvastamisel on vallavalitsusel õigus nõuda kaevajalt haljastuse taastamist või kahju hüvitamist 24 kuu jooksul arvates kaeveloa lõppemise ajast.

§ 22.   Taastamistöödele esitatavad nõuded

  (1) Tänava, väljaku või parkla või selle osa, millel ei ole kaevetööde lõppemisel või teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega.

  (2) Kaevaja peab tagama teekatte nõuetekohase taastamiseni häireteta ja ohutu liikluse, sh. ajutise teekatte korrashoiu (sh tee tolmutõrje), kuni lõpliku nõuetekohase taastamiseni omal kulul.

  (3) Nõuetele mittevastava paigaldatud täitepinnase peab kaevikust eemaldama. Kui projektis ei ole asjakohaseid nõudeid esitatud, võib liivpinnasest muldkeha tihendusteguri vähim väärtus püsikatendiga teel olla 0,98, kergkatendiga teel 0,95 ja haljasalal 0,9.

  (4) Killustikaluse tihendamist kontrollitakse vähemalt iga 50 m tagant ristlõike kolmes punktis.

  (5) Talveperioodil ehitatud tee aluskonstruktsioon võetakse vastu pärast jäätunud maapinna sulamist.

  (6) Talveperioodil kaevetöödel rikutud maa-ala asfalteerimise lõpptähtaeg on 15. mai.

  (7) Vallavalitsusel on õigus nõuda teekatte kohest ajutist taastamist juhul, kui lõplik taastamine ei ole kaevetööde lõpetamisel tehnoloogiliselt võimalik.

  (8) Asfaldikihi tasasust hinnatakse ehitamise käigus 3-meetrise latiga. Suurim lubatud pilu lati all peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud nõuetele. Tasasust kontrollitakse tee-ehitusobjekti puhul iga 25 m ja katete taastamisel pärast kommunikatsioonide paigaldamist iga 10 m tagant.

§ 23.   Garantiiaeg taastamistöödele

  (1) Garantiiaeg taastamistöödele on 36 kuud alates kaeveloa lõppemisest või viimasest garantiiremondist, avariikaevetöödel 24 kuud alates kaeveloa lõppemisest.

  (2) Garantiiajal ilmsiks tulnud vead kõrvaldab kaevaja omal kulul vallavalitsuse poolt määratud tähtpäevaks.

  (3) Juhul kui kaevaja ei ole kõrvaldanud ilmsiks tulnud puudused vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks, võib vallavalitsus tellida taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja arvel.

6. peatükk TAASTAMISTÖÖDE TAGATIS 

§ 24.   Tagatisraha

  (1) Üldkasutataval ala kaevetöid teostav kaevaja on kohustatud enne kaeveloa saamist tasuma tagatisraha vallavalitsuse poolt arvestatud suuruses või esitama krediidi- või finantsasutuse garantiikirja vallavalitsuse poolt arvestatud suuruses ja tähtajaga.

  (2) Tagatisraha suuruse määrad ja arvestuse alused kehtestab vallavalitsus.

§ 25.   Puuduste kõrvaldamine

  Kaevaja poolt taastamistööde mittetegemisel või mittenõuetekohasel tegemisel annab vallavalitsus kaevajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või tellib taastamistööd kolmandalt isikult kaevaja poolt makstud tagatisraha arvelt.

§ 26.   Kaevaja poolsete kohustuste asendustäitmine vallavalitsuse poolt

  Kui kaevaja ei lõpeta objekti taastamistöid tähtajaks (k.a talvise kaevetöö järgne teekatte lõplik taastamine 15. maiks) seoses pankroti menetluse algatamise väljakuulutamise või juriidilise isiku lõpetamisega, läheb kaeveobjekti taastamise kohustus üle vallavalitsusele. Kohustus täidetakse tagatisraha arvelt.

§ 27.   Tagatisraha tagastamine

  Tagatisraha, millest on maha arvestatud eeskirja paragrahvides 25 ja 26 sätestatud vallavalitsuse poolt tehtud kulutused, tagastatakse kaevajale kahe kuu jooksul kaevetööde lõppemise päevale järgnevast päevast arvates.

7. peatükk KAEVETÖÖ LÕPETAMINE 

§ 28.   Kaevetöö lõpetamine

  (1) Kaevetöö lõpetamisel taastab ja heakorrastab kaevaja kaevetöö käigus kahjustatud maa-ala. Haljasalal kaetakse taastatav maa-ala vähemalt 10 cm paksuse kasvupinnasega. Kasvupinnase fraktsioon peab võimaldama maa-ala hooldust sõidukitele paigaldatud mehhanismidega.

  (2) Kaevetöö lõpetamine fikseeritakse kaevetöö loal.

  (3) Kaeveloa taotleja peab esitama:
  1) teehoiutööde tehnoloogia järgimist kinnitavad dokumendid;
  2) ehitusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid;
  3) mahamärkimise akti ja paigaldatud tehnorajatiste teostusdokumentatsioon digitaalsel andmekandjal ja paberil.

8. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 29.   Vastutus

  (1) Kaevetöö ohutuse eest vastutab kaevaja.

  (2) Eeskirja nõuete rikkumisel võib ametnik töö peatada.

  (3) Eeskirja nõuete rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (4) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

  (5) Kaevetöödel tekitatud varalise kahju hüvitab kaevaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

  (6) Teostusjooniseta ning omavoliliselt paigaldatud tehnorajatiste vigastamisest tekitatud kahju eest kaevaja vastutust ei kanna.

  (7) Kaevetööde eeskirjade rikkumise eest karistatakse KOKS § 662 sätestatust lähtudes.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 30.   Menetlus

  Vallavalitsus määrab ametnikud, kes esindavad vallavalitsust eeskirja rakendamisel, kaevetöö lubade taotluste menetlemisel ning kaevetöö lubade väljastamisel või taotlejate teavitamisel taotluse rahuldamata jätmisest.

§ 31.   Vormide kinnitamine

  (1) Kinnitada kaevetöö loa taotluse vorm (lisa 1).

  (2) Kinnitada kaevetöö loa vorm (lisa 2).

  (3) Kinnitada kaevekoha eelneva ülevaatuse akt (lisa 3).

§ 32.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunist 2010

Aimur Liiva
Volikogu esimees

Lisa 1 Kaevetöö loa taotluse vorm

Lisa 2 Kaevetöö loa vorm

Lisa 3 Kaevekoha eelneva ülevaatuse akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json