Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2012, 64

Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 22.12.2010 nr 31
jõustumine 26.12.2010

Määrus kehtestatakse Kuusalu valla põhimääruse paragrahvi 8 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Käesolevas määruse eesmärk on tunnustada inimesi, kes oma tegevusega on saavutanud silmapaistvaid tulemusi kogukonna heaks ning pälvinud üldsuse lugupidamise ja austuse.

§ 2.   Tunnustuse avaldamise võimalused

  Valla tunnustuse avaldamise võimalused on:
  1) Kuusalu valla aukodanikuks nimetamine;
  2) Kuusalu valla aumärgi omistamine;
  3) Kuusalu valla tänukirja andmine;
  4) Kuusalu valla rahalise preemia või tänukingituse andmine.

§ 3.   Tunnustuse määramine ja väljaandmine

  (1) Tunnustatakse eelkõige Kuusalu valla elanikke, kuid võib tunnustada ka mitte Kuusalu valla inimesi, kellel on Kuusalu valla ees olulisi teeneid.

  (2) Ettepaneku kellegi tunnustamiseks (edaspidi: tunnustuse taotlus) võib esitada iga füüsiline või juriidiline isik.

  (3) Tunnustuse taotlus esitatakse valla kantseleisse Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi: Vallavalitsus) poolt kinnitatud vormikohasel blanketil hiljemalt üks kuu enne tunnustusavalduse soovitud kätteandmist.

  (4) Tunnustuse taotluse lahutamatuks osaks on:
  1) kandidaadi eluloolised andmed;
  2) tunnustuse saamise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja esitamise kuupäev.

  (5) Vallavalitsus, vaadanud tunnustuse taotluse läbi, otsustab tunnustuse määramise algatamise või mittealgatamise. Vajadusel võib Vallavalitsus suunata tunnustuse taotluse arvamuse saamiseks volikogu komisjonidesse.

  (6) Tunnustus antakse üle Kuusalu valla aastapäeval või tunnustuse saaja isikliku tähtpäeva tähistamisel, erandjuhtudel ka muul ajal.

  (7) Teade tunnustuse andmise kohta avaldatakse kohalikus ajalehes ja valla koduleheküljel.

  (8) Arvestust tunnustusavalduste andmise üle peab vallavalitsuse kantselei.

  (9) Käesoleva korra alusel väljamakstavate rahaliste vahendite piirmäärad kehtestab Kuusalu Vallavolikogu eelarve menetlemise käigus.

§ 4.   Kuusalu valla aukodanik

  (1) Kuusalu valla aukodanikuks (edaspidi: Aukodanik) nimetamine on valla kõrgeim tunnustusavaldus.

  (2) Aukodaniku nimetus antakse Kuusalu valla erilise auavaldusena eriti väljapaistvate teenete eest üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud valla arengut.

  (3) Aukodaniku tiitlit võib välja anda mitte rohkem kui üks iga vallavolikogu koosseisu volituse kehtivuse perioodil.

  (4) Aukodanikuks nimetamise otsustab salajasel hääletusel Kuusalu Vallavolikogu.

  (5) Erandkorras võib inimest valla aukodanikuks nimetada ka postuumselt.

  (6) Aukodanikule antakse valla aukodaniku märk ja tunnistus, millele kantakse aukodaniku nimetuse saaja ees- ja perekonnanimi, tunnistuse andmise kuupäev ja tunnistuse järjekorranumber.

  (7) Tunnistusele kirjutab alla vallavolikogu esimees. Tunnistus kinnitatakse Kuusalu valla vapipitsatiga.

  (8) Aukodaniku tiitliga kaasneb ühekordne rahaline preemia, mille suuruse otsustab vallavolikogu.

  (9) Aukodaniku tiitli annab üle vallavolikogu esimees või tema poolt volitatud isik.

§ 5.   Kuusalu valla aumärk

  (1) Kuusalu valla aumärk (edaspidi: Aumärk) antakse üksikisikule tunnustuseks olulise panuse eest valla arengusse või märkimisväärsete teenete eest valla maine tõstmisel.

  (2) Aumärgi andmise otsustab Kuusalu Vallavolikogu.

  (3) Aumärgi saajale antakse vastav tunnistus, millele kantakse aumärgi saaja ees- ja perekonnanimi, tunnistuse andmise kuupäev ja tunnistuse järjekorranumber.

  (4) Tunnistusele kirjutab alla vallavolikogu esimees. Tunnistus kinnitatakse Kuusalu valla vapipitsatiga.

  (5) Aumärgiga kaasneb ühekordne rahaline preemia, mille suuruse otsustab vallavolikogu.

  (6) Aumärgi annab üle vallavolikogu esimees või tema poolt volitatud isik.

§ 6.   Kuusalu valla tänukiri

  (1) Kuusalu valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse üksikisikule valla heaks (volikogus, vallavalitsuses, valla hallatavas asutuses, vallas avalikes huvides tegutsevas vabaühenduses jne) vähemalt 10 aastat töötanud/tegutsenud inimesele nulliga lõppeva sünnipäeva puhul alates 50-ndast sünnipäevast.
(M-16-28.11.2012)

  (2) Tänukiri juriidilisele isikule antakse asutuse/organisatsiooni juubelitähtpäeval tunnustamaks head koostööd Kuusalu vallaga ja/või tegevust valla hüvanguks.

  (3) Tänukirja andmise otsustab üldjuhul Kuusalu Vallavalitsus. Tänukirja andmise Kuusalu vallavalitsuse struktuurides töötavale inimesele võib otsustada vallavanem, kes annab tänukirja saaja otsese juhi esildise alusel välja vastava käskkirja.
(M-16-28.11.2012)

  (4) Vallavalitsus võib tänukirja välja anda ka muudel eespool kirjeldamata juhtudel.

  (5) Tänukirja saajale antakse valla vapimärgiga kaante vahel või raamitult vormikohane tänukiri, millele on kantud saaja ees- ja perekonnanimi, tänukirja andmise põhjus ja kuupäev.

  (6) Tänukirjale kirjutavad alla vallavanem ja vallasekretär. Tänukiri kinnitatakse Kuusalu valla vapipitsatiga.

  (7) Tänukirja annab üle vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 7.   Kuusalu valla rahaline preemia või tänukingitus

  (1) Kuusalu valla rahaline preemia on valla autasu, mis antakse tunnustusavaldusena füüsilisele või juriidilisele isikule, kes
  1) on pälvinud aasta kultuurielu edendamise aunimetuse;
  2) on pälvinud aasta spordielu edendamise aunimetuse;
  3) on lõpetanud keskkooli kuld- või hõbemedaliga;
  4) on lõpetanud põhi- või huvikooli kiituskirjaga;
  5) on lõpetanud üldharidus- või huvikooli klassikursuse kiituskirjaga;
  6) on tunnistatud parimaks mistahes valdkonnas;
  7) muudel juhtudel vastavalt vallavalitsuse otsustusele.

  (2) Kuusalu valla rahalise preemia andmise ja summa suuruse otsustab vallavalitsus.

  (3) Valla rahalise preemia üleandmise tseremoonial antakse preemia saajale üle sümboolne kunstiliselt kujundatud tšekk.

  (4) Valla rahaline preemia kantakse saaja arvelduskontole üleandmise tseremoonia järgsel tööpäeval.

  (5) Rahalise preemia võib vallavalitsuse otsuse alusel asendada tänukingitusega.

  (6) Tšeki või tänukingituse annab üle vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kuusalu valla aukodanikele, kellele on määratud aukodaniku personaalne toetus enne käesoleva määruse jõustumist, makstakse toetust edasi senikehtinud tingimustel.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (4) Määrust rakendatakse 01. jaanuaril 2011.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval avalikustamisest.

/otsingu_soovitused.json