KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Haapsalu linna lemmiklooma registri põhimäärus

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2013, 5

Haapsalu linna lemmiklooma registri põhimäärus

Vastu võetud 25.09.2009 nr 94
jõustumine 01.11.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, andmekogude seaduse § 44, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 alusel arvestades avaliku teabe seaduse § 43 märkega 4 ja 5 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Registri ametlik nimi on Haapsalu linna lemmiklooma register (edaspidi register).

  (2) Registri omanik on Haapsalu linn.

  (3) Registri asutab, tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Haapsalu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

  (4) Registri asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgid on:
  1) Haapsalu linnas registreeritud lemmikloomade üle arvestuse pidamine;
  2) Haapsalu linnas registreeritud lemmikloomade kohta info kogumine;
  3) Haapsalu linnas registreeritud lemmikloomade kohta info väljastamine;
  4) Haapsalu linnas registreeritud järelvalveta lemmikloomade omanike kiire leidmine ja lemmiklooma tagastamine omanikule.

  (5) Register on kohaliku omavalitsuse register, milles sisalduvaid andmeid saavad kasutada füüsilised ja juriidilised isikud § 4 lõikes 5 näidatud eesmärkidel.

§ 2.   Registri ülesehitus ja registri pidamise organisatsiooniline struktuur

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (3) Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Haapsalu Linnavalitsus.

  (4) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Haapsalu linna õigusaktide eelnõude ja dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  5) sõlmib registri volitatud töötlejatega lepingud registri andmete töötlemiseks;
  6) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  7) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  8) teostab järelvalvet registri pidamise üle;
  9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  10) täidab muid seadusest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Registri volitatud töötlejad on registreeritud veterinaararstid (edaspidi volitatud töötleja(d), kes vastutava töötlejaga sõlmitud lepingu alusel töötlevad registriandmeid või teostavad andmekogu majutamist.

  (6) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
  3) osutab registri majutusteenust, hooldust ja haldust;
  4) tagab registriandmete turvalisuse ja säilimise.

  (7) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb registriandmeid;
  3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärasest kasutamise juhtudest;
  5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (8) Register jaguneb kahte ossa:
  1) ajakohased andmed – kehtivad andmed Haapsalu linnas registreeritud lemmikloomade ning nende omanike kohta;
  2) aegunud andmed – Haapsalu linnas registreeritud lemmikloomade ning nende omanike kohta avastatud ebaõiged andmed;
  3) ajakohaste ja aegunud andmete andmekoosseis on samasugune, välja arvatud juhul kui registri vastutav töötleja on registriandmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 3.   Registrisse kantavad andmed, nende õiguslik režiim ning andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registrisse kantakse Haapsalu linna haldusterritooriumil asuvad lemmikloomad vastavalt Haapsalu linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale ja registri põhimäärusele.

  (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmed Haapsalu linnas asuvate lemmikloomade omanikud.

  (3) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja.

  (4) Volitatud töötleja registreerib lemmiklooma ja tema omaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates lemmiklooma märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalselt või paber-kandjal hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul Haapsalu Linnavalitsusele.

  (5) Volitatud töötleja kannab registrisse Haapsalu linnas registreeritud lemmikloomad ning nende omanike andmed, samuti lemmiklooma vaktsineerinud veterinaararsti nime ja viimase vaktsineerimise kuupäeva.

  (6) Registrisse kantavad lemmiklooma andmed on:
  1) lemmiklooma registrikood – tarkvara poolt omistatav registrikande identifikaator;
  2) lemmiklooma registreerimisnumber – volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber (mikrokiip);
  3) lemmiklooma nimi;
  4) lemmiklooma sünniaeg;
  5) lemmiklooma sugu;
  6) lemmiklooma tõug või tõutu lemmiklooma välimuse lühikirjeldus;
  7) lemmiklooma muu eritunnus;
  8) lemmiklooma asukoht;
  9) lemmiklooma registreerinud veterinaararsti nimi;
  10) viimase vaktsineerimise kuupäev;
  11) viimase kande teinud veterinaararsti nimi.

  (7) Registrisse kantavad lemmiklooma omaniku andmed:
  1) lemmiklooma omaniku isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) lemmiklooma omaniku nimi;
  3) lemmiklooma omaniku elukoht;
  4) lemmiklooma omaniku telefoninumber.

  (8) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (9) Registri volitatud töötleja võtab lemmiklooma registreerimisel omanikult nõusoleku andmete avaldamise kohta § 4 lõikes 5 sätestatud juhtudel lõike 6 märgitud ulatuses.

  (10) Registrisse andmete esitamise kohta peavad arvestust registri volitatud töötlejad.

  (11) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste ajaloos andmete eelneva seisu. Kehtetuks muutunud andmed kantakse ajakohaste andmete registriosast aegunud andmete registriossa.

§ 4.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registrist andmete väljastamine on tasuta.

  (2) Registrist väljastatakse andmeid volitatud töötlejale esitatud avalduse alusel, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (3) Avalduse võib esitada:
  1) kirjalikult;
  2) elektrooniliselt;
  3) suuliselt.

  (4) Kui andmete esitamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
  1) suulise päringu korral koheselt;
  2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
  1) avalikus kohas järelvalveta lemmiklooma leidnud isik soovib seda tagastada omanikule;
  2) avalikus kohas järelvalveta lemmiklooma kinni püüdnud Haapsalu linna poolt määratud juriidiline isik soovib lemmiklooma tagastada tema omanikule;
  3) avalikus kohas ilma järelvalveta viibinud lemmikloom on põhjustanud kahju.

  (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes § 3 lõike 6 punktis 3 ja 6 ning lõike 7 punktis 2 ja 4 nimetatud lemmiklooma ja tema omaniku andmed.

  (7) Registrist ametliku väljavõtte saamiseks on õigus registri vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (8) Ametlike väljavõtete saamiseks Haapsalu linna koduleheküljelt volitatud kasutajanime ja parooliga on õigus registri vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal.

  (9) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellel, millal ja millised andmed on väljastatud.

§ 5.   Registriandmete kaitsmine ja säilitamine

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne. Juurdepääs registriandmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu saamise ja sulgemise kord sätestatakse samas punktis nimetatud lepinguga.

  (3) Haapsalu Linnavalitsuse poolt volitatud isikule juurdepääsuõiguse andmiseks esitab viimane vastava taotluse, milles on toodud isiku ees-ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja avab ühe tööpäeva jooksul, pärast taotluse saamist, juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks, enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees-ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

§ 6.   Registri järelevalve

  (1) Järelvalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelvalve asutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelvalvet teostaval volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelvalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 7.   Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Haapsalu linna eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub § 3 lõikes 6 ja 7 märgitud andmete sisestamise eest vastavalt lepingus sätestatud korrale.

  (3) Registrile tehtavad päringud on tasuta.

  (4) Registri likvideerimise otsustab linnavolikogu.

  (5) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.

  (6) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, arhiivi või nende hävitamiseks. Linnavolikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (7) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. november 2009.

Andreas Rahuvarm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json