Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Sauga vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele ja komisjoni esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord

Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2013, 47

Sauga vallavolikogu esimehele, aseesimehele, volikogu liikmetele ja komisjoni esimeestele ja liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord

Vastu võetud 27.11.2013 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõigete 3 ja 4 ning § 22 lõike 1 punkti 22 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib vallavolikogu esimehele, aseesimehele tasu ja volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ning volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suurust ja maksmise korda.

 (2) Komisjoni tööst osavõtu tasumisel on volikogu liikmega võrdsustatud need komisjoni liikmed, kes ei ole volikogu liikmed. Komisjoni tööst osavõtu eest ei saa komisjoni liikme tasu vallaametnikud ega vallavalitsuse ametiasutuses töölepingu alusel töötajad.

§ 2.  Tasu suurus

 (1) Volikogu liikmele, välja arvatud volikogu esimehele ja aseesimehele, makstakse tasu 50 eurot kuus.

 (2) Volikogu alatise ja ajutise komisjoni esimehele, või tema äraolekul aseesimehele komisjoni esimehe esildise alusel, makstakse tasu 50 eurot kuus komisjoni töö korraldamise eest. Juhul kui volikogu esimees on ühtlasi ka komisjoni esimees, makstakse talle töötasu või hüvitist ainult volikogu esimehe kohustuste täitmise eest.

 (3) Volikogu alatise ja ajutise komisjoni liikmele (edaspidi komisjoni liikmele) makstakse tasu komisjoni koosolekust osavõtu eest 10 eurot.

 (4) Volikogu esimehele makstakse tasu 300 eurot kuus.

 (5) Volikogu aseesimehele makstakse tasu 100 eurot kuus.

§ 3.  Tasu maksmine

 (1) Volikogu tööst osavõtu tasu makstakse välja järgmise kuu 13. kuupäevaks.

 (2) Komisjoni esimehele või teda asendanud aseesimehele makstakse tasu tingimusel, et eelnevas kvartalis on toimunud vähemalt üks koosolek ja komisjoni protokollid on vormistatud nõuetekohaselt ning vallavalitsuse kantseleisse edastatud. Juhul kui komisjoni koosolekut kvartali jooksul ei ole toimunud, makstakse komisjoni esimehele tasu ainult volikogu tööst osavõtu eest.

 (3) Komisjoni koosolekust osavõtu üle peab arvestust komisjoni esimees.

 (4) Komisjoni esimees teeb esildise komisjoni koosolekust osavõtu kohta volikogu esimehele kord kvartalis hiljemalt kvartali viimase kuu viimaseks tööpäevaks.

 (5) Volikogu esimees teeb komisjoni esimeeste esildiste alusel komisjoni liikmetele tasu maksmiseks esildise raamatupidamisele hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks.

 (6) Komisjoni koosolekust osavõtu tasu makstakse välja 13. kuupäevaks volikogu esimehe esildise alusel.

 (7) Tasult arvestatakse üksikisiku tulumaksu.

 (8) Tasu kantakse saajate poolt näidatud arvelduskontole.

 (9) Volikogu liikmel, komisjoni esimehel ja komisjoni liikmel on õigus volikogu tööst osavõtu eest makstavast tasust loobuda, esitades vastava kirjaliku avalduse volikogu esimehele.

§ 4.  Lähetuskulude hüvitamine

  Volikogu tööga seotud lähetuse korral hüvitatakse volikogu liikmetele lähetuskulud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alustel ja korras.

§ 5.  Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitamine

  Volikogu esimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise limiit kuludokumentide alusel on 64 eurot kuus.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sauga Vallavolikogu 20.11.2009 määrus nr 29 „Hüvituste määramine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Kandela Õun
Volikogu esimees