Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Sauga Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Sauga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2013, 52

Sauga Avatud Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 24.11.2006 nr 22
jõustumine 01.12.2006

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 34, § 35 lõige 2, noorsootöö seaduse § 2 punktide 4, § 6 lõige 1 punktide 1, 2, 3, valla põhimääruse § 5 punkt 1 ja 2, § 15 punkt 31 alusel.

§ 1.   Üldsätted

 
  1) Sauga Avatud Noortekeskus (edaspidi noortekeskus) on Sauga Vallavalitsuse hallatav asutus, mille põhitegevuseks on noorsootöö korraldamine.
  2) Noortekeskuse ametlik asukoht on: Sauga alevik, Sauga vald, 85008 Pärnu maakond.
  3) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest, Sauga valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
  4) Noortekeskuse struktuuri ja koosseisu kinnitab Sauga Vallavolikogu.
  5) Noortekeskuse tegevuse ümberkorraldamise ja lõpetamise otsustab Sauga Vallavolikogu.

§ 2.   Põhieesmärk ja ülesanded

  (1) Noortele mitmekülgsete arenguvõimaluste loomine.

  (2) Ülesanded
  1) Noorte töö- ja puhkelaagrite, noorsoo-, kultuuri-, keskkonna- ja spordiürituste korraldamine.
  2) Omaalgatuslike programmide, projektide, koolituste, jms korraldamine ja toetamine.
  3) Noorte nõustamine ja teavitamine ning noortele suunatud ennetustöö teostamine.
  4) Igakülgse koostöö arendamine teiste noorteühenduste, -organisatsioonide ja -liitudega Eestis ning välismaal.
  5) Avalikkuse informeerimine igakülgselt oma tegevusest.

§ 3.   Noorte õigused ja kohustused

  (1) Lastel ja noortel on õigus:
  1) osa võtta noortekeskuse tegevustest;
  2) teha ettepanekuid noortekeskuse töö paremaks korraldamiseks;
  3) saada noortekeskusest teavet noorteürituste, õppimis- ja enesetäiendamisvõimaluste kohta.

  (2) Lastel ja noortel on kohustus:
  1) täita Noortekeskuse kodukorda;
  2) hüvitada varalise süülise kahju tekitamisel kahju. Kui noor on alaealine, siis on kohustatud kahju hüvitama noore vanemad või eestkostja.

§ 4.   Juhtimine

 
  1) Noortekeskuse tööd koordineerib Sauga valla humanitaarnõunik.
  2) Noortekeskuse igapäevast tööd juhib noortekeskuse juhataja.
  3) Noortekeskuse juhataja tegutseb noortekeskuse nimel, esindab noortekeskust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites, muudes ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides.

§ 5.   Noortekeskuse vara ja vahendid, majandustegevus

  (1) Noortekeskuse vara on Sauga valla vara, mille valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Sauga Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Noortekeskuse vahendeid kasutatakse sihtotstarbeliselt:
  1) põhimääruses sätestatud ülesannete elluviimiseks;
  2) majandusliku ja organisatsioonilise töö korraldamiseks;
  3) noortekeskuse arendamiseks.

  (3) Noortekeskusel on Sauga Vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve.

  (4) Eelarve tulud on laekumised valla eelarvest, sihtasutustest, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest ning põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest laekuvatest maksetest

  (5) Noortekeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinna kehtestab Sauga Vallavalitsus.

  (6) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab Sauga Vallavalitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. detsembril 2006. aastal.

Vello Tiidermann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json