Teksti suurus:

Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määruse nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord “ muutmine

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2016, 13

Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määruse nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord “ muutmine

Vastu võetud 29.11.2016 nr 68

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Spordiseaduse“ § 3 punkti 2 alusel

§ 1.   Muuta Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määrust nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord“ (RT IV, 08.10.2015, 23) järgmiselt:

  (1) muuta määruse § 1 lõige 5 ja sõnastada see järgmiselt:
„(5) Toetuse määramisel eelistatakse Sillamäe linna arengukavas määratletud spordialasid. Toetuse määramisel arvestab linnavalitsus konkreetse spordialaga tegelemise tulemuslikkust, spordialaga tegelevate inimeste arvu, spordiklubi treeningutel osalevate laste ja noorte arvu kontrolli tulemusi ja aruannete õigeaegset esitamist linnavalitsusele.“;

  (2) muuta määruse § 1 lõike 6 punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„2) treeneril on kehtiv kutsekvalifikatsioon;“;

  (3) muuta määruse § 2 ja sõnastada see järgmiselt:
§ 2. Mõisted
Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) spordiorganisatsioon – Sillamäe linnas registreeritud ja tegutsev sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, selts või muu ühing, kes tegutseb mittetulundusühinguna ning kes esindab käesoleva toetuse saamise finantseerimisperioodi jooksul Sillamäe linna ja oma spordiorganisatsiooni spordivõistlustel;
2) andekas sportlane – Sillamäe linnas tegutseva spordiorganisatsiooni liige, kelle alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas ja kes esindab võistlustel ainult kas Eesti Vabariiki, Sillamäe linna või linna spordiorganisatsiooni ning on saavutanud märkimisväärseid tulemusi (korra lisa 6);
3) meeskond – spordiorganisatsiooni meeskond spordialal, kus puudub individuaalvõistlemise võimalus (jalgpall, korvpall, käsipall vm), kes esindab Sillamäe linna erinevatel spordivõistlustel ning on saavutanud märkimisväärseid tulemusi (korra lisa 6).“;

  (4) muuta määruse § 3 lõike 2 punktid 5 ja 6 ning sõnastada need järgmiselt:
„5) treeningrühmade loetelu ja treeneri nimi, kes rühmaga tegeleb;
6) spordiorganisatsiooni juhi kinnitatud liikmete nimekiri, mis on koostatud lapsevanema või hooldaja digitaalallkirjastatud taotluste alusel (korra lisa 2);“;

  (5) muuta määruse § 4 lõige 4 ja sõnastada see järgmiselt:
„(4) Osakond esitab oma ettepanekud toetuse määramiseks arvamuse avaldamiseks Sillamäe Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjonile.“;

  (6) muuta määruse lisa 2 vastavalt käesoleva määruse lisale 1;

  (7) muuta määruse lisa 4 vastavalt käesoleva määruse lisale 2;

  (8) muuta määruse lisa 5 vastavalt käesoleva määruse lisale 3.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa 1 Lapsevanema või hooldaja kirjalik taotlus

Lisa 2 Toetuse arvutamise ja spordiorganisatsioonile toetuse eraldamise juhend

Lisa 3 Andeka sportlase ja meeskondade toetamise juhend

/otsingu_soovitused.json