Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2021, 31

Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord

Vastu võetud 29.09.2015 nr 39
RT IV, 08.10.2015, 23
jõustumine 11.10.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.2016RT IV, 07.12.2016, 1310.12.2016
20.12.2018RT IV, 08.01.2019, 4311.01.2019
31.08.2021RT IV, 08.09.2021, 2011.09.2021

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Spordiseaduse“ § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab toetuse andmise tingimused ja korra Sillamäe linna haldusterritooriumil registreeritud ja tegutsevatele spordiorganisatsioonidele.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on arendada tervise- ja võistlusspordialast tegevust Sillamäe linnas ning süvendada spordialaseid teadmisi, tagamaks Sillamäe linna elanike, kes on toetuse osutamise aasta 1. jaanuariks vanuses 7 kuni 21 aastat (v.a iluvõimlemise spordiala, kus toetatakse elanikke vanuses 6 kuni 20 aastat), füüsiline areng.

  (3) Sillamäe linn eraldab toetust ühe osaleja kohta, kelle alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas, maksimaalselt kahel spordialal osalemiseks; toetust saavate spordiorganisatsioonide ning osalejate arvu kinnitab Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) vastavalt Sillamäe linna eelarvele.

  (4) Andeka sportlase ja parima meeskonna toetuse andmise eesmärk on toetada ja arendada sportlaste meisterlikkust.

  (5) Toetuse määramisel eelistatakse Sillamäe linna arengukavas määratletud spordialasid. Toetuse määramisel arvestab linnavalitsus konkreetse spordialaga tegelemise tulemuslikkust, spordialaga tegelevate inimeste arvu, spordiorganisatsiooni treeningutel osalevate laste ja noorte arvu kontrolli tulemusi ja aruannete õigeaegset esitamist linnavalitsusele.
[RT IV, 08.01.2019, 43 - jõust. 11.01.2019]

  (6) Toetuse määramisel on nõutav, et:
  1) spordiorganisatsioon rendib või omab treeninguteks sobivaid ruume;
  2) treeneril on kehtiv kutsekvalifikatsioon;
[RT IV, 07.12.2016, 13 - jõust. 10.12.2016]
  3) spordiorganisatsioonil ei ole võlgnevusi linnavalitsusele ning linnavalitsuse hallatavatele asutustele;
  4) spordiorganisatsioon tegutseb eelarveaastas vähemalt 10 kalendrikuud ja treeningud toimuvad regulaarsusega rohkem kui 2 korda nädalas;
[RT IV, 08.01.2019, 43 - jõust. 11.01.2019]
  5) spordiorganisatsioon on Eesti Olümpiakomitee spordialaliidu või ühenduse liige, kelle andmed on kantud Eesti spordiregistrisse;
  6) sama spordiala harrastamisega tegelevate spordiorganisatsioonide toetamisel on eelistatud need spordiorganisatsioonid, kes korraldavad üritusi Sillamäe linnas ning esindavad spordivõistlustel Sillamäe linna (mis on tõestatud võistlusprotokollidega).

  (7) Kord ei laiene taotlejatele, kes taotluse esitamise hetkeks on spordiregistri andmetel tegutsenud Sillamäe linnas vähem kui üks aasta.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiorganisatsioon – Sillamäe linnas registreeritud ja tegutsev sportliku tegevuse arendamiseks moodustatud klubi, selts või muu ühing, kes tegutseb mittetulundusühinguna ning kes esindab käesoleva toetuse saamise finantseerimisperioodi jooksul Sillamäe linna ja oma spordiorganisatsiooni spordivõistlustel;
  2) andekas sportlane – Sillamäe linnas tegutseva spordiorganisatsiooni liige, kelle alaline elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linnas ja kes esindab võistlustel ainult kas Eesti Vabariiki, Sillamäe linna või linna spordiorganisatsiooni ning on saavutanud märkimisväärseid tulemusi (korra lisa 6);
  3) meeskond – spordiorganisatsiooni meeskond spordialal, kus puudub individuaalvõistlemise võimalus (jalgpall, korvpall, käsipall vm), kes esindab Sillamäe linna erinevatel spordivõistlustel ning on saavutanud märkimisväärseid tulemusi (korra lisa 6).
[RT IV, 07.12.2016, 13 - jõust. 10.12.2016]

§ 3.   Taotluse esitamine

  (1) Järgmise kalendriaasta toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (korra lisa 1), mis esitatakse linnavalitsusele elektrooniliselt jooksva aasta 1. novembriks.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) põhikiri (esmataotlejal; korduvtaotlejal muudatuste korral);
  2) põhikirja sätestatud alusel kinnitatud järgmise aasta tegevuskava;
  3) loetelu jooksva kalendriaasta võistlustest ja spordiüritustest, kus spordiorganisatsioon on osalenud ja plaanib osaleda, viited osaletud võistluste tulemustest ja võistlusprotokollidest;
  4) kalenderplaan järgmise aasta võistlustest ja spordiüritustest;
  5) treeningrühmade loetelu ja treeneri nimi, kes rühmaga tegeleb;
[RT IV, 07.12.2016, 13 - jõust. 10.12.2016]
  6) spordiorganisatsiooni juhi kinnitatud liikmete nimekiri, mis on koostatud lapsevanema või hooldaja digitaalallkirjastatud nõusolekute alusel (korra lisa 2);
[RT IV, 08.01.2019, 43 - jõust. 11.01.2019]
  7) spordiorganisatsiooni juhi allkirjastatud õiend, kus on andmed iga treeneri kehtiva kutsetunnistuse kohta (sh viited Eesti spordiregistri andmetele);
  8) treeningute läbiviimise kava, kus on märgitud treeningrühmade tase, treener(id), aeg ja koht.

  (3) Andekale sportlasele või meeskonnale toetuse taotluse aluseks on vormikohane taotlus (korra lisa 3), mis esitatakse linnavalitsusele elektrooniliselt jooksva aasta 1. detsembriks.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi osakond) kontrollib esitatud taotluste vastavust nõuetele.

  (2) Puuduste esinemisel teavitab osakond sellest taotlejat ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 tööpäeva.

  (3) Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, jäetakse taotlus läbi vaatamata, millest teavitatakse kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

  (4) Osakond esitab oma ettepanekud toetuse määramiseks arvamuse avaldamiseks Sillamäe Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjonile.
[RT IV, 07.12.2016, 13 - jõust. 10.12.2016]

§ 5.   Toetuse määramine ja kasutamine

  (1) Toetuse määramise otsustab linnavalitsus hiljemalt kahe kuu jooksul pärast Sillamäe linna eelarve vastuvõtmist.

  (2) Toetuse suuruse määramisel on aluseks käesoleva korra lisas 4 toodud juhend.

  (3) Andeka sportlase ja meeskonna toetuse suuruse määramisel on aluseks käesoleva korra lisas 5 toodud juhend.

  (4) Spordiorganisatsioon võib toetusest kasutada personalikuludeks kuni 75% toetusest.

§ 6.   Lepingu sõlmimine

  (1) Spordiorganisatsiooniga lepingu sõlmimist korraldab osakond.

  (2) Leping spordiorganisatsiooniga sõlmitakse ühe kuu jooksul arvates linnavalitsuse poolt toetuse määramisest.

  (3) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saamise sihtotstarve ja toetuse ülekandmise tähtajad;
  2) poolte õigused ja kohustused;
  3) spordiorganisatsiooni kohustused toetuse sihipärase kasutamise korral;
  4) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) toetuse kasutamise kohta aruande esitamine ja tähtajad;
  6) õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral.

  (4) Kui pooled ei saavuta lepingu sõlmimisel kokkulepet, on linnavalitsusel õigus raha eraldamise korraldus tunnistada kehtetuks, millest taotlejat teavitatakse kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

§ 7.   Kontroll

  (1) Kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle ja toetuse määramiseks spordiorganisatsiooni treeningutel osalevate laste ja noorte arvu kontrolli teostab osakond, kellel on õigus vajadusel nõuda selgitust ja vahearuandeid. Kui spordiorganisatsioon ei esita nõutavaid dokumente või esitab toetuse kasutamise kohta valeandmeid, on linnavalitsusel õigus spordiorganisatsiooniga sõlmitud leping lõpetada.
[RT IV, 08.01.2019, 43 - jõust. 11.01.2019]

  (2) Kontrolli teostamise alusdokumendiks on spordiorganisatsiooni poolt täidetud elektrooniline treeningpäevik, mis esitatakse osakonnale elektrooniliselt iga tegutsemise kuu 5. kuupäevaks.
[RT IV, 08.01.2019, 43 - jõust. 11.01.2019]

  (3) Linnavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi või arvutada seda ümber juhul, kui:
  1) spordiorganisatsioon ei sõlmi lepingut määratud tähtajal;
  2) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

  (4) Spordiorganisatsioon teavitab osakonda kirja või e-posti teel treening- või tunniplaani muudatustest viivitamatult.
[RT IV, 08.01.2019, 43 - jõust. 11.01.2019]

§ 8.   Rakendussäte

  Nakkushaiguste epideemilise leviku piiramisega seonduvate piirangute tagamiseks asjaomase haldusorgani avaldatud soovituste kohaldamise tõttu, mitte rakendada 2021. aastal Sillamäe spordiorganisatsioonidele toetuste määramisel Sillamäe Linnavolikogu 29. septembri 2015. a määruse nr 39 „Sillamäe linna spordiorganisatsioonidele toetuse andmise kord“ lisa 4 „Toetuse arvutamise ja spordiorganisatsioonile toetuse eraldamise juhendi“ punkti 1.2.
[RT IV, 08.09.2021, 20 - jõust. 11.09.2021]

Lisa 1 Taotlus spordiorganisatsiooni toetamiseks

Lisa 2 Lapsevanema või hooldaja kirjalik nõusolek
[RT IV, 08.01.2019, 43 - jõust. 11.01.2019]

Lisa 3 Taotlus spordiorganisatsiooni andeka sportlase ning meeskondade toetamiseks

Lisa 4 Toetuse arvutamise ja spordiorganisatsioonile toetuse eraldamise juhend
[RT IV, 08.01.2019, 43 - jõust. 11.01.2019]

Lisa 5 Andeka sportlase ja meeskondade toetamise juhend
[RT IV, 07.12.2016, 13 - jõust. 10.12.2016]

Lisa 6 Punktide jaotamise alused

/otsingu_soovitused.json