Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2016, 42

Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Vastu võetud 30.11.2016 nr 161
jõustumine 30.11.2016

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõiked 6 ja 7 ning arvestades omavalitsuste vahelisi läbirääkimisi ja omavalitsusi esindanud volitatud isikute poolt saavutatud kokkuleppeid ning arvestades ühinemislepingu avalikustamise tulemusi ajavahemikul 27.10-17.11.2016. a, Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisleping ja selle lisad vastavalt käesoleva otsuse lisale.

2. Ühinemisleping koos lisadega avalikustada Narva-Jõesuu linna veebilehel.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi Kohtumajja 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest.

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

Lisa Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisleping

Lisa 1 Ühinemislepingu seletuskiri

Lisa 2 Ühineva omavalitsusüksuse kaart

Lisa 3 Omavalitsuse investeeringute kava 2016-2020

Lisa 4 Juhtimisstruktuur

Lisa 5 Üleminekuperioodi tegevus- ja ajakava

Lisa 6 Vaivara valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Lisa 7 Narva-Jõesuu linna 2015. majandusaasta aruanne

/otsingu_soovitused.json