Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2017, 2

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 30.11.2017 nr 11

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Türi valla arengukava ja Türi valla eelarvestrateegia koostamise ja muutmise kord ning Türi vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaeg ja kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Türi valla arengukava (edaspidi arengukava) on dokument, milles esitatakse Türi valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; tegevusvaldkondade lõikes probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs; tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid ja nende täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

  (2) Türi valla eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) on Türi valla finantsplaan arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks planeeritud tegevuste finantseerimiseks.

  (3) Arengukava ja eelarvestrateegia (edaspidi koos nimetatud arengudokumendid) on aluseks Türi vallas erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele ning Türi valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringute kavandamisel.

  (4) Arengudokumendid peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat aastat. Kui Türi vallal on kohustusi võetud pikemaks ajaks, peavad arengudokumendid hõlmama tegevusi kohustuste lõppemiseni.

  (5) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju Türi valla eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 3.   Arengudokumentide koostamine, muutmine ja menetlemine

  (1) Arengudokumentide koostamist korraldab Türi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Arengudokumentide koostamisel, muutmisel ja menetlemisel lähtutakse arengukava osas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 37-372 ning eelarvestrateegia osas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 nõuetest. Arengudokumendid vaadatakse üle üldjuhul üks kord aastas. Arengudokumentide erakorralisel muutmisel kehtestab arengudokumentide menetlemiseks vallavalitsus korraldusega tähtajad.

  (3) Arengudokumentide menetlemise juhtivkomisjon on Türi Vallavolikogu eelarve- ja arenduskomisjon (edaspidi juhtivkomisjon).

  (4) Arengudokumentide või nende muutmise eelnõu koostamiseks esitavad Türi valla asutused (edaspidi vallaasutused) ning Türi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) alalised komisjonid hiljemalt iga aasta 1. aprilliks vallavalitsusele ettepanekud arengudokumentide muutmiseks või uute arengudokumentide algatamiseks. Türi Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) teeb esitatud ettepanekutest koondi ja esitab selle koos finantsvõimaluste analüüsiga juhtivkomisjonile aprillikuu koosolekul arutamiseks ja seisukoha võtmiseks. Juhtivkomisjoni koosoleku protokollis märgitud seisukohad on vallavalitsusele aluseks arengudokumentide eelnõu koostamisel.

  (5) Ametiasutus koostab arengudokumentide või nende muutmise eelnõu ja esitab selle vallavolikogule esimeseks lugemiseks hiljemalt vallavolikogu juunikuu istungil, mille järel avalikustatakse eelnõu ettepanekute tegemiseks vähemalt kaheks nädalaks Internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee. Teade arengudokumentide eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse Türi valla veebilehel ja ajalehes Türi Rahvaleht.

  (6) Ettepanekuid arengudokumentide eelnõu muutmiseks või täiendamiseks saavad esitada kõik huvitatud isikud. Esitatud ettepanekute alusel koostab ametiasutus koondi ja esitab selle koos eelnõuga vallavolikogu alalistele komisjonidele seisukoha andmiseks ning vallavolikogule ettepanekute arengukavasse hääletamiseks.

§ 4.   Türi vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise kord

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 2 punkti 9 mõistes Türi vallast sõltuvad üksused esitavad eelarvestrateegia koostamiseks vajalikud andmed iga aasta 15. aprilliks.

  (2) Andmed esitatakse ametiasutusele vallavalitsuse kehtestatud nõuete ja vormi kohaselt.

§ 5.   Arengudokumentide vastuvõtmine

  Vallavolikogu kinnitab arengudokumendid määrusega hiljemalt iga aasta 15. oktoobriks.

§ 6.   Arengudokumentide avalikustamine

  Arengudokumendid koos vallavolikogu alaliste komisjonide ja vallavolikogu istungite protokollidega arengudokumentide menetlemise kohta avaldatakse Internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee seitsme tööpäeva jooksul arengudokumentide vastuvõtmisest arvates. Arengudokumentide avalikustamise tagab ametiasutus.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Vallavalitsus esitab arengukava täitmise aruande majandusaasta aruande koosseisus. Majandusaasta aruanne esitatakse vallavolikogule menetlemiseks hiljemalt 31. maiks. Vallavolikogu kinnitab majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks otsusega.

  (2) Eelarvestrateegia kohta esitab ametiasutus Rahandusministeeriumile andmed tegevusvaldkondade lõikes eelarveaastale eelneva aasta 30. oktoobriks.

§ 8.   Erisused määruse rakendamisel ja määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016 määruse nr 152 “Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Käru valla, Türi valla ja Väätsa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Käru vald, Türi vald ja Väätsa vald sõlmisid ühinemise ettevalmistamiseks koostöölepingu, mille punkti 2.3 kohaselt koostati Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2022 eelnõu ning esitati Käru, Türi ja Väätsa vallavolikogudele menetlemiseks. Asjaomased volikogud pidid andma hiljemalt 30. juuniks 2017 eelnõule heakskiidu. Asjaomaste volikogude heaks kiidetud eelnõu „Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022“ tuli vastavalt koostöölepingule esitata uue omavalitsusüksuse vallavolikogule.
Arvestades kohalike omavalitsusüksuste ühinemise ettevalmistamiseks sõlmitud koostöölepingut ning asjaolu, et Käru Vallavolikogu, Türi Vallavolikogu ja Väätsa Vallavolikogu on eelnõu “Türi valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2018-2022“ heaks kiitnud, ei rakendata nimetatud eelnõu koostamisel ja vastuvõtmisel määruse § 3 lõigetes 4-6 ning §-s 4 märgitud tähtaegasid ja tegevusi.

  (2) Arvestades haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõiget 41, tunnistada kehtetuks Türi Vallavolikogu 29. mai 2014 määrus nr 15 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ (RT IV 09.07.2016, 25).

Andrus Eensoo
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json