Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu liikme, volikogu komisjoni liikme ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise, puhkuse vormistamise ning tasu ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2017, 4

Volikogu liikme, volikogu komisjoni liikme ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise, puhkuse vormistamise ning tasu ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 30.11.2017 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 17 lõiked 3 ja 42, § 22 lõike 1 punktide 19 ja 22, lõike 2 ning § 49 lõike 42 ja 44 alusel.

§ 1.   Volikogu liikmete tasu suurus ja maksmise tingimused

  (1) Saue Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmele makstakse volikogu töös osalemise eest tasu järgmiselt:
  1) volikogu esimehele 1300 eurot kuus;
  2) volikogu aseesimehele 750 eurot kuus;
  3) volikogu komisjoni esimehele 300 eurot kuus;
  4) volikogu liikmele 200 eurot kuus.

  (2) Volikogu liikmele makstakse vaid ühte lõikes 1 nimetatud tasudest.

  (3) Lõikes 1 sätestatud tasu ei maksta kuu eest, mil ei toimu volikogu istungit ega komisjonide koosolekuid.

  (4) Volikogu esimehe või ühe aseesimehe ametikoht võib volikogu otsusel olla palgaline. Sellisel juhul ei kohaldata volikogu esimehele või aseesimehele töötasu määramisel lõikes 1 nimetatud tasu, vaid palgalise volikogu esimehe või aseesimehe töötasu otsustatakse volikogu otsusega.

§ 2.   Volikogu komisjoni liikme tasu suurus ja maksmise tingimused

  (1) Volikogu komisjoni liikmele, kes ei ole volikogu liige ega vallavalitsuse teenistuja, makstakse komisjoni töös osalemise eest tasu 100 eurot kuus.

  (2) Tasu väljamaksmise aluseks on komisjoni koosolekust osavõtjate registreerimisleht, millest nähtub, et komisjoni liige osales vastaval kuul vähemalt ühel komisjoni koosolekul.

  (3) Kui komisjoni liige ei osalenud kuus ühelgi komisjoni koosolekul, siis makstakse komisjoni liikmele tasu vaid komisjoni esimehe esildise alusel, milles komisjoni esimees kinnitab, et komisjoni liige osales komisjoni töös muus vormis.

§ 3.   Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmine

  (1) Maksta Saue vallavalitsuse liikmele, v.a palgaline valitsusliige, valitsuse töös osalemise eest hüvitist 200 eurot kuus.

  (2) Palgalise vallavalitsuse liikme töötasu määramise otsustab volikogu oma otsusega.

  (3) Lisatasu, hüvitisi, toetusi ja soodustusi makstakse palgalistele vallavalitsuse liikmetele volikogu otsusega valla ametiasutuste teenistujatega samadel alustel.

§ 4.   Tasude ja hüvitiste väljamaksmine

  (1) Vallavalitsus maksab §-des 1, 2 ja 3 sätestatud tasu välja kord kuus kuu viimasel tööpäeval ülekandega tasu saaja poolt nimetatud pangakontole.

  (2) Tasu makstakse alates volikogu liikme, komisjoni liikme või vallavalituse liikme volituste alguse kuupäevast kuni volituste kehtivuse viimase kuupäevani. Volituste alguse ja lõpu aeg tuvastatakse vastavalt õigusaktidele valimiskomisjoni või volikogu otsusega või volituste lõppemine ka faktilise sündmuse saabumisega.

  (3) Kehtestatud tasusid või hüvitisi ei maksta välja, kui tasu või hüvitise saamisest on loobutud kirjaliku avalduse alusel.

§ 5.   Teenistuslähetusse saatmise kord

  (1) Teenistuslähetus on volikogu liikme, vallvanema või vallavalitsuse liikme saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta.

  (2) Volikogu liikme (sh volikogu esimehe) lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

  (3) Vallavanema või vallavalitsuse liikme lähetus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

  (4) Lähetatud isik esitab viie tööpäeva jooksul lähetusest naasmist lähetusaruande, milles nimetatakse lähetuse käigustoimunud olulised kohtumised ja arutusel olnud teemad ja muu oluline teave. Samal eesmärgil lähetatud mitu isikut võivad aruande esitada ühiselt. Volikogu liige esitab lähetusaruande volikogu esimehele ning vallavalitsuse liige esitab lähetusaruande vallavanemale.

§ 6.   Lähetuskulude hüvitamise ulatus ning päevaraha määr

  (1) Lähetuskulud hüvitatakse ning päevaraha makstakse avaliku teenistuse seaduse alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“ (edaspidi Vabariigi Valitsuse määrus) sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme lähetuskulude hüvitamisel ja päevaraha maksmisel lähtutakse järgmisest:
  1) päevaraha makstakse välislähetuse korral Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud summas;
  2) sõidukulud hüvitatakse kuludokumentide alusel;
  3) majutuskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel Vabariigi Valitsuse määrusega sätestatud ülempiiri ulatuses;
  4) välislähetuse korral hüvitatakse reisikindlustuse ja viisa vormistamise kulu vastavalt kuludokumentidele.

§ 7.   Vallavanema ja palgalise valitsusliikme puhkuse vormistamise kord ja puhkusetasu maksmine

  (1) Vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme puhkus vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

  (2) Vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme puhkusetasu arvestab ja maksab vallavalituse vastav osakond välja seaduse alusel.

  (3) Vallavanem informeerib oma puhkusest ja määratud asendajast volikogu.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Kernu Vallavolikogu 20. märtsi 2014. a määrus nr 4 „Kernu Vallavolikogu ja Kernu Vallavalitsuse liikmete ning vallavanema teenistuslähetusse saatmise kord“;
  2) Nissi Vallavolikogu 23. aprilli 2015 määrus nr 6 „Nissi Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine“;
  3) Nissi Vallavolikogu 20. märtsi 2014. a määrus nr 2 „Nissi Vallavolikogu ja Nissi Vallavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord“;
  4) Saue Linnavolikogu 18. veebruari 2010 määrus nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamise kord“;
  5) Saue Vallavolikogu 30. jaanuari 2014. a määrus nr 2 „Saue Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise ning vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme puhkuse vormistamise kord“.

  (2) Rakendada määrust tagasiulatuvalt alates 24. oktoobrist 2017.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json