Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 3

Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel

Vastu võetud 29.11.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Rapla valla eelarve osa, kaasava eelarve menetlemise protsessi ja vahendite kasutamist.

  (2) Kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletusel parimate ideede väljaselgitamisel.

§ 2.   Kaasava eelarve maht

  (1) Vahendid kaasavaks eelarveks planeeritakse vallaeelarves igal eelarveaastal.

  (2) Kaasava eelarve vahendite mahu otsustab vallavolikogu.

  (3) Vallavolikogu võib kaasava eelarve mahtu muuta igal aastal vallaeelarve koostamisel.

§ 3.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallaga seotud investeering maksumusega vähemalt 5 000 eurot.

  (2) Kaasava eelarve tulemusena realiseeritav idee peab olema avalikus ruumis piiranguteta kõigile kasutatav ning ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulutusi.

  (3) Realiseeritav kaasava eelarve objekt peab olema Rapla valla omandis ning kasutamiseks lõplikult valmis.

§ 4.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  (1) Rapla Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele, korraldades selleks muuhulgas vähemalt ühe avaliku infopäeva ja kutsub isikuid esitama ideid vallavalitsuse määratud tähtpäevaks.

  (2) Lisaks lõikes 1 toodule tutvustab vallavalitsus avalikkusele kaasava eelarve menetlust erinevate valla meediakanalite (valla koduleht, valla sotsiaalmeedia, valla infoleht jmt) kaudu.

§ 5.   Idee esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.

  (2) Idee esitatakse vallavalitsusele käsiposti, tavaposti või elektronposti (ametlikule e-posti aadressile) saadetisena.

  (3) Idee peab sisaldama:
  1) esitaja nime ja kontaktandmeid;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) kirjeldust, eesmärki ja olulisust valla jaoks;
  4) sihtrühma kirjeldust, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest kasu;
  5) võimalusel muud ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jmt).

  (4) Laekunud ideed avaldatakse viie tööpäeva jooksul pärast laekumist lühikokkuvõttena valla kodulehel.

  (5) Identifitseerinud isikutel on võimalus pärast ideede esitamise lõpptähtpäeva 15 tööpäeva jooksul avaldada arvamust laekunud ideede kohta valla kodulehel.

§ 6.   Ideede esmane analüüs

  (1) Esmalt analüüsivad ideesid vallavalitsuse ametnikud 10 tööpäeva jooksul pärast ideede esitamise lõpptähtpäeva.

  (2) Esmasel analüüsil hinnatakse nende teostatavust (realiseeritavust) eelarveaasta jooksul ja vastavust § 3 ja § 5 lõikes 3 toodud tingimustele.

  (3) Kui esmasel analüüsil ilmneb puudusi või on vajalik ideed täpsustada, antakse selleks idee esitajale aega kolm tööpäeva.

§ 7.   Ideede sõelumine

  (1) Ideede sõelumise viib 10 tööpäeva jooksul pärast esmase analüüsi tulemuste avaldamist läbi töörühm, mille koosseisu kuuluvad kõik Rapla Vallavolikogu alaliste komisjonide esimehed ja vallavalitsuse esindaja.

  (2) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ideed, mis avaldatakse valla meediakanalites ning pannakse rahvahääletusele.

  (3) Sõelumise käigus võib sarnaseid ideid liita ja täiendada.

  (4) Idee, mis ei vasta käesoleva määruse § 3 toodud nõuetele, kõrvaldatakse menetlusest.

  (5) Vallavalitsus korraldab enne rahvahääletust avaliku ideede tutvustamise, kus antakse nende esitajatele võimalus oma idee tutvustamiseks.

§ 8.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletuse kuulutab välja ja selle kestuse määrab vallavalitsus.

  (2) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse alguse kuupäeva seisuga Rapla vallas.

  (3) Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, Rapla valla kõikides teenuskeskustes ja raamatukogudes ning keskraamatukogu välisteeninduspunktis.

  (4) Iga rahvahääletusel osaleja saab anda hääle ühele ideele.

  (5) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

§ 9.   Idee realiseerimine

  (1) Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös idee esitajaga.

  (2) Kui idee realiseerimiseks korraldatud hanke tulemusel selgub, et selle maksumus ületab § 2 toodud rahalisi võimalusi, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine idee.

  (3) Kui realiseeritava idee maksumus on väiksem kui eelarves kaasava eelarve suuruseks määratud summa, kaalub vallavalitsus ja ideede sõelumiseks moodustatud töörühm võimalusi pingereas paremuselt järgmise idee realiseerimiseks.

§ 10.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavolikogu 28. jaanuari 2016. a määrus nr 3 “Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel“ tunnistatakse kehtetuks.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json