HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.12.2018, 4

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 29.11.2018 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 15¹ ja Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 “Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 1¹ alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Huvitegevuse ja huvihariduse toetamise korra eesmärgiks on kehtestada Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Rapla vallas elavatele ning Rapla valla ja vallaga külgnevate valdade huvikoolides õppivatele või muu huvitegevusega tegelevatele eeskätt 7–19-aastastele noortele ühtne huvihariduse ja huvitegevuse toetuse (edaspidi toetus) andmise kord (edaspidi kord).

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on:
  1) huvihariduse ja -tegevuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ning uuenduslike huvialade ja -tegevuste arvu suurendamine;
  2) noorte toetamine huvikoolides õppimisel ning huvitegevusega tegelemisel;
  3) noortele mitmekesisemate osalusvõimaluste pakkumine ja osalemise toetamine laagrites, võistlustel või konkurssidel.

  (3) Määrus reguleerib riigieelarvest huvihariduse ja -tegevuse toetuseks Rapla vallale eraldatud vahendite kasutamist.

  (4) Erandlikud juhud, mida ei ole selles korras reguleeritud, lahendab vallavalitsus.

  (5) Huvihariduse ja -tegevuse kava kinnitab vallavalitsus.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja kutseõppest vabal ajal, omandades süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis või erakooli seaduse alusel tegutsevas koolis;
  2) huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja kutseõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal kultuuri, spordi, muusika, kunsti, loodus- ja täppisteaduste või tehnoloogia valdkondades. Huvitegevusega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes jne;
  3) huvikool – haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob eeldused ja võimalused noortele huvihariduse omandamiseks, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades. Huvikool on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) ja omab koolitusluba;
  4) organisatsioon - huviharidust või -tegevust pakkuv asutus, sealhulgas üldhariduskool, huvikool, rahvamaja, noortekeskus, mittetulundusühing jms. Organisatsioon on registreeritud äriregistris ja tegutseb Rapla vallas või vallaga külgnevas vallas või pakub sellise spetsiifikaga huviala, mida ei ole võimalik pakkuda Rapla valla või vallaga külgneva valla territooriumil;
  5) õppekoha maksumus (edaspidi kohatasu) – majandusaastaks huvikooli pidaja kinnitatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, mida makstakse huvihariduse omandamiseks ühel huvialal ühe õppuri kohta.

§ 3.   Huvihariduse ja -tegevuse toetuste liigid

  (1) Huvihariduse ja -tegevuse toetuse liigid on:
  1) huvikooli toetus, mida makstakse EHISes registreeritud huvikooli kulude katmiseks;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote jne, mis ei ole registreeritud EHISes, kulude katmise ks.

  (2) Kulude katmiseks antakse toetust kohatasu maksmiseks huvikoolis ning organisatsioonidele ka huvitegevuse õppevahendite ja varustuse soetamiseks ning remondiks, transpordikulude katmiseks, siseriiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel, laagrites, konkurssidel ja turniiridel osalemiseks, juhendajate töötasu maksmiseks jms.

  (3) Kulude katmisel ei toetata:
  1) kinnisvara ja sõiduvahendite omandamist ja kasutusse võtmist;
  2) hoonete ja rajatiste ehitamiseks ning kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumist.

§ 4.   Huvihariduse ja -tegevuse toetamise tingimused

  (1) Toetust võivad taotleda huviharidust ja -tegevust pakkuvad organisatsioonid selle määruse § 2 punkti 4 mõistes.

  (2) Rapla vald osaleb noore huvihariduse või -tegevuse toetamisel eelarveliste vahendite olemasolu korral järgmistel tingimustel:
  1) noore ja tema vähemalt ühe lapsevanema või eestkostja (edaspidi seaduslik esindaja) elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rapla vald;
  2) noor on huvialaga, millele toetust taotletakse, tegelenud või huvikoolis õppinud taotlusele esitamisele eelnevalt vähemalt ühe kuu.

§ 5.   Huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlemine

  (1) Huvikooli toetuse taotlemiseks esitab alla 18-aastase taotleja puhul tema seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul noor ise või organisatsioon Rapla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) allkirjaõigusliku isiku allkirjastatud taotluse (soovitavalt digitaalne), mille näidisvorm on kättesaadav valla kodulehel.

  (2) Taotlus peab sisaldama noore ja tema seadusliku esindaja andmeid, huviala ja selle korraldaja nimetust ning taotletava toetusega kaetavate kulude kirjeldust ja summat.

§ 6.   Taotluste menetlemine, toetuse määramine ja maksmine

  (1) Laekunud taotlused vaatab läbi vallavalitsuse kultuurinõunik või noorsootööspetsialist ja esitab ettepaneku toetuse maksmiseks või maksmisest keeldumiseks vallavalitsusele 20 tööpäeva jooksul taotluse laekumisest arvates.

  (2) Taotluses esinevate puuduste korral teavitatakse taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 10 tööpäeva. Puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja võrra pikeneb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise ettepaneku esitamise tähtaeg. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtaegselt, lõpetatakse menetlus ning teavitatakse sellest taotlejat.

  (3) Huvihariduse ja -tegevuse toetamine ja toetuse määr või toetamisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega ühe kuu jooksul puudusteta taotluse esitamisest arvates.

  (4) Toetuse määrad kehtestab ning arvestust ja maksmist korraldab vallavalitsus.

§ 7.   Toetust saava organisatsiooni kohustused

  (1) Toetust saav organisatsioon teavitab vallavalitsust kui õppur on huvikoolist või huvitegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

  (2) Toetuse kasutamise kohta esitab paragrahvi 2 punkti 4 mõistes taotleja vastavasisulise tegevus- ja finantsilise aruande. Aruande näidisvorm on kättesaadav valla kodulehel.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsuse kultuurinõunikul, noorsootööspetsialistil ja järelevalvespetsialistil on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning noore osalemist huvikoolis ja huvitegevuses.

  (2) Korra sätete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 9.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Rapla Vallavolikogu 01.08.2017 määrus nr 5 „Rapla valla eelarvest huvihariduse toetamise kord“.
  2) Raikküla Vallavolikogu 05.10.2017 määrus nr 57 „Raikküla valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Rene Kokk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json